URamaphosa uyihlabe esikhonkosini, umbuzo uthi izohlinzwa yini

Elayizolo liphele kukhona ukuhhumuzelwa ezweni. Indaba iqalwe yisenzo sikaMengameli uRamaphosa nosayine  inqubomgomo eyaziwa ngeNational Health Insurance Bill (NHI) ngokusemthethweni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Odokotela abangaqashiwe bazoqhinqa emahhovisi oMnyango eThekwini

Emuva kwamasonto ayisikhombisa odokotela KwaZulu-Natal bemashele emahhovisi oMnyango Wezempilo eMgungundlovu befaka ingcindezi kuHulumeni ukuba ubaqashe kusacwebe iziziba ngezimfuno zabo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Phansi amaphaphu ngokusabalala kophenyane: uMnyango Wezempilo

AboMnyango Wezempilo KwaZulu-Natal sebekhiphe isexwayiso ngokubhebhetheka kwegciwane elenza kubabe amehlo uphenyane (Pink Eye) eThekwini nasesifundeni Ugu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuqubuke ingebhe kutholwa olunye uKhuvethe

Emuva kokusabalala kwezindaba ezithi kukhona ohloliwe kwatholwa ukuthi usuleleke ngoKhuvethe olusha olubizwa nge EG.5 okanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lapho abantu besasele nezibazi zoKhuvethe sekuhlasele isibili iKholera

INingizimu Afrika ayikabuyeli esimweni eyayikuso ngaphambi kukaNdasa wezi-2020 lapho uMengameli uCyril Ramaphosa amemezela ukuvalwa kwezwe ngenxa yemibiko ngoKhuvethe olwase ludle lufumuka ladla silaza emazweni amaningi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bayazihlangula abezibhedlela zakwaNetcare ngezinsana eziyamaniswa nazo

Bathi benze uphenyo nakodototela abahlinzayo nabazimele bathola ukuthi alikho iqiniso kulokhu

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izisebenzi zinuka santungwana ngabaphathi besikhungo sezempilo

Izisebenzi ezisesikhungweni sabangaphilile ngokomqondo iDurban and Coastal Mental Health (DCMH) eSherwood zivimbe abaphathi ukuthi bangene…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukulala ngesikhathi esifanele kubalulekile futhi kusemqoka

Namhlanje sinentokozo ukwethula uDkt uLihle Qulu ozobe esicobelela ngobumqoka bokulala.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunokukhathazeka eMnyangweni ngokunyuka kwabatheleleka ngokhuvethe

UMnyango Wezempilo kuzwelonke uthi, yize ukwanda kwezibalo zabantu abanokhuvethe kukhathaza, iNingizimu Afrika ayikangeni egagasini lesithathu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhlamba izandla kungahlenga impilo yabaningi

Umhla ziyisi-5 kuNhlaba usuku lwenhlanzeko yezandla lomhlaba. Isiqubulo salo mkhankaso sithi “Seconds save lives: clean…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bavule amehlo ukunqanda ubunzima behlandla lesithathu

Izibalo zabahaqwe ukhuvethe nyakenye zaqala ukukhula esifundazweni i-Eastern Cape kangangokuba uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa waze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isexwayiso sikadokotela ngesifo sofuba

NgoLwesithathu umhlaba wonke ubugubha uSuku Lofuba. Ngokuvamile uma kuwusuku lwezifo kujwayeleke ukuba kube nezifundo mayelana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izakhamuzi ziyazethemba ezempilo eNhlokodolobha

Namhlanje kuphela unyaka golokoqo kwabikwa ukuthi kunomuntu osehaqwe ukhuvethe eNingizimu Afrika. Wakhonjwa eMsunduzi mhla zi-5…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphuzo lunemiphumela eyinkimbinkimbi

Emveni kwesimemezelo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngeledlule sokuvumela ukusatshalaliswa nokuthengwa kotshwala, ngicabange ukuthi kuzobaluleka ukukhumbuza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isijeziso sokuba nengculaza: Bavaliswe inzalo ezibhedlela

Kwabangama-48, abangama-38 abaKwaZulu-Natal. Kusuka ngowezi-2004 uHulumeni uthule Usizi lugcwala ebusweni nasemazwini uma bechaza ngobuhlungu bokwazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwamanje akekho osaqhamuka nosizo

Emizamweni yokuthola ukuthi ngobani abangaletha usizo kulesi simo, elaboHlanga lithinte ihhovisi loyiso elibhekelele ukusebenza ngendlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingulube esesakeni: Akwaziwa sogcina sikhokhe malini ngomgomo wokhuvethe

Izwe lingase lingene esikweletini sezizukulwane. Kuyocaca ngoNhlolanja ukuthi iyovelaphi imali Kunemibuzo ngokuthi uHulumeni waseNingizimu Afrika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukugoma kuhlolwa kuqala bese kwedluliselwa emphakathini

Kwenziwa isiqiniseko sokuthi umgomo uphephile futhi usesimweni esifanele ukuthi ungasetshenziswa kubantu Ukugoma indlela esebenzayo yokuvikela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhumba siyingxenye ebaluleke kakhulu yomzimba

Mukhulu kakhulu umsebenzi wesikhumba akugcini nje ngalokhu abantu abakubonayo ukuthi simboze umzimba Njengoba ihlobo selingenile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UKhisimusi noNcibijane okunemibandela

Ukuvela kwezindaba zegagasi lesibili lokhuvethe kuzokwenza abantu bajabule bejeqeza kwazise ziyanda izibalo zabahaqekile Ngalesi sikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akuqikelelwe ukudla imithi kungadlondlobalisi igciwane

Kungaba nemiphumela emibi ukungalandelwa kwemiyalelo yabezempilo ngemithi ebulala amagciwane emzimbeni Kusukela zili-16 kuya zingama-22 kuLwezi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqwasha yisifo esidalwa yizimo esidinga ukwelashwa

Ukuqwasha yisimo lapho umuntu enobunzima bokulala izinsuku ezintathu noma ngaphezulu evikini. Lokhu kubonakala ngokuba nenkinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abesifazane kufanele bahlale behlolela umdlavuza webele

Ukuzinakekela nokuqikelela ukuzihlolela umdlavuza webele kunganciphisa ukufa kwabesifazane okungenasidingo  Njengoba sisonga inyanga yokuqwashisa ngomdlavuza webele,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhuluphala ngokweqile kuyingozi engaholela ekufeni

Kusukela mhla ziyisi-9 kuya zili-19 kuMfumfu iNational Obesity Week. Nakuba sesike sakhuluma ngokukhuluphala ngokweqile ngeNyanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now