Amava aboHlanga

Yini eyenza lube ngolumqoka uhlelo lokunakekelwa kwezingane

Sisekuyo inyanga yothando nina boHlanga Njengoba nganginithembisile ukuth sizokhuluma ngoSection 7 kanye nohlelo lokunakekelwa kwengane,…

Asiqaphele ukuthi abefundisi singabenzi bathathe indawo yabazali

Bakwethu lesi yisinyikanyika sendaba. Bengakafiki abezizwe nezindonga zokukhonzela ezibizwa ngamasonto, indawo yomzali yayicace bha ingenachashaza.…

Ukuhlehlela enyova kwaNomjubane kwenzeka kane ngonyaka

Ukuhlehlela enyova kwaNomjubane (Mercury) kwenzeka kane ngonyaka. Iningi labantu likholelwa ukuthi lesehlakalo sokuhlehla kwaNomjubane sinomthelela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngisho kunjani amaphanta awapheli moya

Cha, lomame wayenethemba impela, noma ayewina kancane nje eluza kancane, kodwa ithemba wayenalo lokuthi linye…

Ukuhlukana kwabazali othandweni kuzibeka kuphi izingane?

Sonke siyazi ukuthi uNhlolanja inyanga yothando futhi ukuba sothandweni into enhle. Uma sibuka ukuba sebudlelwaneni…

Uvuthondaba ngamahhashi lusekubhejeni

Lapha-ke lona obhejela amahhashi ngoba engathwele isisindo esisinda kakhulu kunamanye, nobhejela amahhashi ngoba egitshelwe ngojoki…

UMaskandi wakwazi ukuchuma ngobugagu bamaciko angaphambilini

Uma sithi nhla endulo! umlando uwelakanya ngocwaningo olunzulu, kusukela ngezikhathi esezadlula lapho abantu besahuba belingisa…

Isiqephu sesine: Luyini ulibofuzo

Ulibofuzo lwakhiwa umgogodla kanye nomzimba. Umgogoda wakhiwa oshukela bemvelo okuthiwa amapolysaccharides kanye nalokhu okuthiwa ama-phosphates.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sesithathu: Ukukhula kwethumbu

Into yokuqala ehlumayo ngaphakathi kombungu yilokhu okwakha imizwa noma phecelezi i-’nervous system’, kanye nethumbu. Kusho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zaphela sekuvalwe ngisho nemizi izimpi zombango eMsinga

UNkulunkulu emuhle izimpi zombango zaphela ngowe-1999. Nokho-ke kufanele kuqondakale ukuthi aziziphelelanga nje kodwa zabe zikhuzwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umdlalo wezinjomane unozibuthe kumaphanta

Bakhona abangawuzwisisi bethi udla imali, kubhala uMuntu Xulu. Lo mdlalo ungomunye phakathi kwayo yonke imidlalo…

Ingabe lithini ilungelo lengane ezalwe ngaphandle komshado?

Nina boHlanga siyabonga ukubona ukuthi niyithakasele lengosi yethu. Indaba isenamalungelo engane. Asike sibuke ukuthi ingabe…

Iqiniso lithi singabandawonye kepha kasazani singaboHlanga

Lomuntu owathi libunjwa liseva wembulelwa isibonakaliso esijulile futhi esimi ingunaphakade, njengoba siphila esikhathini sentando yeningi…

Ukondliwa kwengane kumele kubengumthwalo wabazali bobabili

Nina boHlanga siyayibona ukuthi lengosi yethu isuse izinkulumo ezinthinta imizwa yethu impela, ngoba abesilisa bona…

Uyedwa owazi ngesidalwa sakhe esingumuntu

Mina ngibona ukuthi munye kuphela umuntu ongakwenza ukuba ube nenhlanhla noma ube nebhadi. Munye kuphela…

Isiqephu sesibili: Ubumqoka bolibofuzo

Ake sithi siphethe iso lokupopola izichwe (cells). Into yokuqala esizoyibona yilokhu okuthiwa yimitochondria, uma sidlula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now