Now Reading
Phambilini umsebenzi wokwakha izwe wawusemahlombe oBukhosi
Dark Light

Phambilini umsebenzi wokwakha izwe wawusemahlombe oBukhosi

Ukuze siqonde kahle ukuthi sizithola kanjani silapha kulolu daka esikulo kusemqoka ukuba sazi ukuthi sifike kanjani. Izwe likaZulu lahlaselwa ngamaKoloni esebenzisana namambuka base belibhidliza. Inhloso yokulibhidliza kwaku wukulakha kabusha, ukuze libe yingxenye yombuso wamaKoloni.

Kwabhidlizwa umbuso woBukhosi buholwa yiSilo. Abazange babuqede uBukhosi kepha babakha kabusha. Ekwakhiweni kwabo kabusha kwafika amamishini esezohlela abantu ngendlela yawo amabandla, ekwenza lokhu ebambisene nawo amaKoloni. Izwe lagcina se ibuswa ngendlela ehambisana nenqubo yamaKoloni neyamabandla amaKhrestu. Singekuphike ukuthi leli lizwe elisha nenqubo yalo ladala ukwakheka kwepolitiki emiphakathini yabantu,  iholwa yinzalo yamakholwa. Ukubuswa kwezwe okukhona namhlanje kutholakale ngepolitiki. Abaholi bepolitiki banezabo izifiso ababona zifanelekile ukuba zilawule izwe. Babona kufanelekile ukuba kube khona idemokhrasi osisekelo sayo kungamalungelo abantu nepolitiki.

Udaka esibishe kulo namhlanje yilolu, yinkohlakalo, ezinhlakeni zikahulumeni, ebanga amahloni. ukubulawa kwabantu, abakuzona zonke izigaba zomphakathi;  ukubulawa kwaMakhosi aseNdlunkulu, neziNduna zawo;  ukukhulelwa kwabantwana abasahamba isikole (izinkomba zithi bayizi 21000 (kuya kuLwezi we-2021) nabayizi 18550 (kuya kuNdasa we2022));  inhlupheko nobubha. Lapha emadolobheni izintombi zidayisa ngomzimba;  ukungabi namakhono. intsha ebalekela isikole ingaphothulile; ukwanda kwezidakamizwa, nophuzo oludakayo; nokunye okuningi okukhungethe izwe.

Ngokubuka kwami ngibona sengathi lendlela yokuphatha izwe iyalibulala esikhundleni sokulakha. Kangisho ukuthi konke kubi, wukuthi ngibona sibhajiwe kwezinye izindawo, kwezinye sibuyela emumva, nkati kwezinye siyafa uqobo. Ngibona kukhona isikhala esikhulu okudingeka kuso ukuzokhalima, sitakule, kuhlengeke iwe, kakhulukazi lapha KwaZulu-Natal.

Ekuqaleni, umsebenzi wokwakha izwe wawusezandleni zoBukhosi buholwa yiNkosi yaMakhosi iZulu Eliphezulu. Ngingomunye kwabambalwa aba kholelwayo esiHlalweni seLembe. Ezinye izinto umuntu uyaye asabe ukuzisho emphakathini ngenxa yezizathu eziningi. Kodwa ngizokhuluma ngaleli likaZulu izwe. ISihlalo siyisisekelo sokuqala esikhulu lapha sokwakha, sokuhola, nokubumba izwe.

ISihlalo yilapho izwe liya khona liyozilahla uma ligqolozelwe yisambane. Yilapho amadoda ekhala khona. Yilapho okufanele siyobuza khona ukuthi oyisemkhulu bayo Inkosi babethe asibokwenza kanjani uma sikulolu taku. Abazali baleli  babetheni, yiziphi izisekelo abazakha bazimisa ukugwema ukuphila njenge zinswelaboya, ukugwema ukuzala izinswelaboya nemihlambi yozalusile? Izwe liyasha umhlengi yiSihlalo seLembe. ISihlalo yilapho sizilahla khona uma ithemba ebesinalo kuhulumeni lo esimvotele lisiphelela. ISihlalo yisona esishaya uhulumeni ngoswazi lokuthwansula unembeza uma engasahambi ngemigomo efanele ukuze kwakheke ubuqotho kuwo.

Omunye umuntu uzozibuza ukuthi ngiyithathelaphi le engiyishoyo. Le ngqondo yatshalwa yizinkulumo zeNkosi yaMakhosi iSilo uMdlokombana. YiNkosi eyathi ingumlondolozi nomvikeli wamasiko ngaso lesi sikhathi. Yayiqinisile ngoba kwakunjalo nasendulo kakade. Empeleni ingumnikazi wamasiko.

Zulu sekufike isikhathi lapho kufanele Inkosi ithathe amandla oBukhosi ngokuphelele. Abazali  bakha iNdlu yoBukhosi empeleni okuhlala kuyo iSihlalo. LeNdlu yakhiwa yaba namagumbi amiswa yizinsika zawo. Lezi zinsika zinamandla ayisimanga. Ake ngenze isibonelo ngamandla alezi zinsika. Uma uzobuka amabandla amaKhrestu nawo amaNazaretha kuningi okwenziwa yiwo okwacwiywa eNdlini yoBukhosi, ukuze kwakhiwe amabandla amakholwa. Se kwajwayeleka ukuzwa abefundisi bezibiza ngenceku. Siyaye sizwe futhi amakholwa uma ehlabelela ethi ‘Bayede Jesu Bayede Ngonyamayezulu’. UBayede munye yiNkosi yaMakhosi. INceku ngeyeSILO Samabandla Onke kuphela.


UMxolisi Themba ongusomabhizinisi emkhakheni wezamandla ezithuthi nezakhiwo eMgungundlovu

Scroll To Top