Amava aboHlanga

Imiphakathi kumele ichazelwe ngezinsuku ezili-16 zokulwa nodlame olusekelwe ngokobulili

Njengoba kulezinsuku sigubha izinsuku ezili-16, zokulwa Nodlame Olusekelwe Ngokobulili (GBV). Abanye abantu abazi ukuthi zisho…

Ibandla i-Anglican Church linalo iqhaza elihle kumlando waboHlanga

Kuqhubeka kushicilelo lwangesonto eledlule: Siyamthola nombhali, uMagema kaMagwaza Fuze wencwadi ethi: Abantu abamnyama lapha bevela ngakhona.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibhodi elisha liqukethe abantu abangazi lutho ngezamankomane

Lishone usuku lwangoLwesibili sekuphelile ukuqagela ukuthi obani abazongena kwibhodi elisha leBoxing South Africa (BSA) lokho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiyoxoxelwa amagwababa echobana eyamanye amazwe ebholeni lase-Afrika

Ingabe koze kube inini kukhalwa ngento eyodwa kodwa kufane nokuthi kuthelwe amanzi emhlane wedada, ngenxa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhololo wawungabavimbi abefundisi bakuqala ukukhuluma ngokungesabi

Uma ubukisisauthola ukuthi phambilini ababesemabandleni babengananazi ukuzwakalisa ilaka labo kokwakungenziwa kahle nguhulumeni owawuphethwe ngabelumbi. Ngisho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abehluleli abangene nakancane kupolitiki 

Imibuso yentando yeningi ibonakala ngokuhlukaniswa kwemisebenzi namandla phakathi kwamagatsha amathathu kahulumeni, okuyisishayamthetho, isigungu esiphezulu kanye…

Inhlanhla nebhadi izithupha ziya egwayini

Iyini yona inhlanhla? Ukungacebi, ukushona, kungaba ibhadi kubhala uXulu.

Singacakula okuningi ngokwazi ngempilo yabaholi besakhula 

Akuvamile ukuba bonke osopolitiki, ikakhulukazi boHlanga basichathazele ezincwadini zomlando ezibhalwe ngabo noma ezibhalwe yibona, ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Baphelelaphi ubuntu ebantwini obabuyisisekelo sempilo esizweni

Ubuntu,ukuzwelana abuqhubeke bungashabalali. Asikutuse ukuzwelana obenziwa ngabasaphila besazibonela ngamehlo abo,besazizwela ngezindlebe zabo nabasebekwelikamoya esababona besaphila, ngezindlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMnyango Wezasekhaya usenkingeni ngenkantolo

Umthetho olawula abantu bangaphandle eNingizimu Afrika waziwa ngokuthi umthetho wabokufika (Immigration Act 13/2002). UMnyango Wezasekhaya…

Umbiko uveza ukuthi izinga lamanzi aphuzwayo eNingizimu Afrika lehlile

Umbiko okhishwe uHulumeni waseNingizimu Afrika udweba isithombe esingesihle ngemithombo yamanzi nengqalasizinda yamanzi yezwe kanye nekhwalithi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izindleko ezihambisana nokuyodumisa akuyona into eqatshukwa namuhla

Asemabandleni Kusekhasini lama-39, ababhali uGavin Maasdorp no A.S.B. Humphreys bencwadi ebizwa: From shantytown to township:…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibongo zamaqhawe omlando kaZulu

Izibongo zikhomba ukubongela into ethize ngokwakha inkondlo ngayo. Uma umuntu ebongela okuthize imizwa yakhe isuke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumqoka ukuthobela umthetho nemibandela yawo

UMmeli u-Advocate  uMalesela Teffo,  wagqama ngesikhathi kuqala ukuqulwa icala lokubulala uSenzo Meyiwa ngesikhathi emele abasolwa…

Kwaba kuhle ukuba aboHlanga bawashintshe amagama amabandla

Okubalulekile manje ukuba siye phambili sibe nezinto hhayi inzwabethi, kodwa ezibonakala ngamehlo enyama ukuthi zazinjani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwaba ubuhlakani ukuqopha phansi umlando waKwaMashu

Kwakungekho okuwumlando ngamasonto KwaMashu ngisho nje owesigceme esisodwa okungenani.Akukho lapho ababhali abehlukene basicakulela ngamasonto okuqala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungangena obishini ngecala lokubamba inkunzi nokubulala

Ukugebenga kuchazwa njengokuthatha impahla yomuntu ngokungemthetho ngodlame noma ngokusabisa ngodlame. Kulamasonto edlule sibone ukwanda okukhulu…

Amagalelo oMntwana uZeblon Zulu

Ngiyafisa ukuchoma uMntwana uZeblon Zulu uphaphe lwegwalagwala ngomsebenzi omuhle awenzele iNdlunkulu ngisho esaphila uMdlokombane. Ukuqoqa umlando waseNdlunkulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo ngensangu asiguquli uMthetho Wezabasebenzi

Kuyabadida abaningi okudalwe yisinqumo seNkantolo Yomthethosisekelo ecaleni leMinister of Justice and Constitutional Development and others…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Baningi abangasekho nabasaphilayo abadlula emasontweni aKwaMashu

Ngapha kuqoshwe  emlandweni,ukuthi uKopeletsheni (uMasipala) wayehlinzeke ngeziza  ngowe-1959, zokwakha amasonto angama-70 KwaMashu.Uma ngingaphazami,izindlu zamanye amasonto kwezinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuntu, uzwelo kanye nenhlonipho kuyikho esasaziwa ngakho thina beNguni.

Ubuntu bebubonakala lapho umfokazane noma isihambi sizikhalela ngophahla lokufihla ikhanda lokho nje kukodwa bekuvusa Ubuntu njengoba lowo obekukhalwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusenenselelo ngamakhambi esintu kuleli kodwa sekuntwela ezansi

Amakhambi esintu ayingxenye yomlando wamasiko wabantu abaningi e-Afrika ngokwendalo. Ngaphandle kokwenza ihaba kuhlawumbiselwa ukuthi bevile…

Amasonto adlala indima enkulu ekuhlanganiseni imindeni KwaMashu

Asikhumbule  ngenkathi sixoxa ngokukude nathi, ukuba sixoxe ngokuseduze nathi belu.Njengokuthi,kwakungonyaka wezi-2018 nowezi-2019, abomnyango kaMasipala waseThekwini,okuthiwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusemqoka ukubhalisa umshado wesiko kusenesikhathi

Ngokwesigaba 1 soMthetho Wezemishado Yesiko, obizwa ngeRecognition of Customary Marriages Act (RCMA) ‘umshado wendabuko’ kusho…