Now Reading
Ukuhlehlela enyova kwaNomjubane kwenzeka kane ngonyaka
Dark Light

Ukuhlehlela enyova kwaNomjubane kwenzeka kane ngonyaka

Ukuhlehlela enyova kwaNomjubane (Mercury) kwenzeka kane ngonyaka. Iningi labantu likholelwa ukuthi lesehlakalo sokuhlehla kwaNomjubane sinomthelela ezimpilweni zabo. Ngangokuba, uzwa abantu bethi izinto zabo azihambi kahle uma uNomjubane ehlehlela nyova.

Ama-astrologers, akhipha imihlahlo eqagula izinto ezithile ezithinta izimpilo zabantu okufaka ezothando, ezomndeni, abhizinisi nokunye okuningi. Ngabe kuliqiniso ukuthi uNomjubane uhlehlela enyova ngempela? Uma ehlehlela enyova, pho lokho kuhlanganaphi nesimo sezimpilo zabantu?

UNomjubane isizungezilanga esiseduze kwelanga ukwedlula zonke izizungezilanga (planets). Lokho kwenza sibenejubane elidlula zonke ezinye izinguzilanga. Unyaka waNomjubane ulingangana nezinsuku ezilinganiselwa  kweziwu-88 zasemhlabeni (Earth Days). Lokho kwenza uNonjubane abenemnonyaka omfisane kunazozonke izizungezilanga.

UNonjubane uzungeza iLanga kane ngaphambi kokuba uphele unyaka wethu la emhlabeni, phecelezi 365/88 = 4.1477.  Lokhu kusitshela ukuthi zine izinkathi lapho UNonjubane edlula phambi kwethu. Thina lana emhlabeni sibona uNonjubane ekuseni ngaphambi kokuphuma kweLanga nantama makuqeda ukushona iLanga. Ukuzungeza kwaNomjubane kuqala ngesandla sokudla, phecelezi anti-clock wise. Uma uNomjubane ezozungeza esuka kwesokudla adlule ngemumva kweLanga aze afike kwesobunxele, thina lapha emhlabeni sibona esibhakabhakeni uNomjubane esuka eMpumalanga eya eNtshonalanga.

 Uma uNomjubane esesuka kwesobunxele edlula phambi kweLanga eya kwesokudla lapho eqale khona, thina lapha emhlabeni sibona uNomjubane esuka eNtshonalanga eya eMpumalanga. Yingakho kubonakala engathi uNomjubane uhlehlela enyovane. Lesehlakalo asinjwayelekile ukwenzeka ngangokuba abantu bayasiqaphelisisa. Ukuhlehla konozungezilanga kubo bonke onzungezilanga kodwa ukuhlehla kwaNomjubane kwenzeka kaningi kunabo bonke.

Izinkathi zokuhlehlela enyovane zikaNomjunbane zika-2023: 29 Zibandlela 2022 – 18 Masingana 2023; 21 Mbasa – 14 Nhlaba 2023;  23 Ncwaba – 13 Mandulo 2023 no-13 Zibandlela- 1 Masingana 2024.

Ngabe ukhona umthelela empilweni yabantu odalwa ukuhlehlela enyovane kwaNomjubane? Abaqaguli bezehlakalo zomkhathi, phecelezi astrologers, bathi ukuhlehla kwaNomjubane kudala ubuhixihixi kwezokuxhumana, ukuxabana kwabasebudlelwaneni kanye nokufikwelwa umuzwa wokukhumbula umuntu onkanye abantu owake waba nabo ebudlelwaneni ngaphambilini.

See Also

Lolulwazi lufakazelwa umsusa wegama iMercury. Ngokwencazelo etholaka kwi-etymonline.com, igama elithiMercury lisuselwa kwigama lesiRoma elithi Mercuriu, okuyigama lesithixo samaRoma esiyindodana kaJubiter. Kuthiwa uMercuriu wayeyisithunya esidlulisa umlayeza kayise uJubiter ophinde aziwe ngokuthi uZeus indodana kaKronos. Kuthi ngenkathi amaRoma esesebenzisa isiLatini, uMercuiriu abesewaziwa njengo sithixo sezokuxhumana, ukwazi nolwazi. Yingakho kunephephanda iMercury, kuthathelwa kuyeMercury.

Ngokomlando waKhemethi, iThongo eliphethe ezokuxhumana uDjehuti. Umlando waseKhemethi uthi Djehuti nguye ongunobhala wamaThongo futhi nguye owafundisa abantu ukubhala nokubala endulo. Isichuse sikaDjehuti sinekhanda likathekwane. UDjehuti uphinde aziwe ngokuthi uTehuti. Besingakabutholi ubufakazi ubuxhumanisa UDjehuti nesizungezilanga uNonjubane.  Sisozophenya kabanzi, mhlawumbe bukhona udlelwane phakathi kwaDjehuti noNomjubane.


Isihloko sale ncwadi ‘Utho Ngathi’. Iyatholakala nge-pdf (mahhala) nangencwadi ephathekayo (iyakhokhelwa) ku-gumedethembisile26@gmail.com noma whatsapp 079  842 4572.

Scroll To Top