Izinhlaka zoBukhosi

Phambilini umsebenzi wokwakha izwe wawusemahlombe oBukhosi

Ukuze siqonde kahle ukuthi sizithola kanjani silapha kulolu daka esikulo kusemqoka ukuba sazi ukuthi sifike…