Now Reading
Ukuhlukana kwabazali othandweni kuzibeka kuphi izingane?
Dark Light

Ukuhlukana kwabazali othandweni kuzibeka kuphi izingane?

Sonke siyazi ukuthi uNhlolanja inyanga yothando futhi ukuba sothandweni into enhle. Uma sibuka ukuba sebudlelwaneni obuhle kuyathokozisa kodwa hhayi ke abantu uma bengasaphathani kahle, behlukumezana ngisho emoyeni. Izingane ezigcina ziba senkingeni, njengoba kokunye zigcina sezisetshenziswa nje ngethuluzi lokulwa izimpi.

Nizokhumbula nina boHlanga ukuthi sike saqwashisa ngokuthi sinenkantolo ebhekene nenhlalakahle yezingane bese kuba nenkantolo yesondlo ngoba ilungelo lokondliwa kwengane alihlangene nomsebenzi wokuthi inhlalakahle yengane imqoka.

Kuvamisile ukuthi uma abazali behlukana izingane zibangwe zigcine zingasazi ukuthi kumele zithathe luphi uhlangothi phakathi kwabazali. Kodwa nina boHlanga akufanele kube kanjalo. Akufanele izingane zithathe uhlangothi, ingane ibathanda bobabili abazali bayo ngokulinganayo futhi iyabadinga kodwa uthole ukuthi manje omunye umzali uzibona enamandla okudlula omunye ngezizathu ezithile, omunye usewazi kakhulu amalungelo akhe kodwa dololo awengane. Umuzwe omunye umzali esethi “into yokuqala akayihlawulile lengane”. Omunye “kade ngangimbekezelela engihlukumeza” kanti omunye athi “abenze eyabo ingane ngoba eyami ngeke ayithole” bese lokhu kuvusa umbuzo kini boHlanga ukuthi kanti indaba imayelana nobani kahle kahle?

UMthetho Wezingane  okhuluma ngengane, kunezigatshana ezintathu zomthetho kuwo ekufanele sizazi ukuze siqonde kahle lenkulumo. USection-19 ukhuluma ngelungelo eligcwele likamama, wengane enganeni ngisho kuthiwa ushadile noma akashadile noyise wayo. USection 20 okhuluma ngamalungelo obaba abangashadile nonina bezingane. Bese kuba noSection 21 wona okhuluma ngobaba wengane obekade eshadile nonina wengane. Lo mthetho uzama ukucacisa ukubaluleka kokuthi ubudlelwane bengane nabazali bobabili bumqoka.

Ukuhlukana kwabazali ebebekade besebudlelwaneni lapho kusuke kunengane kuba yisimo esingemnandi, futhi kubenzima kakhulu lapho ingeyodwa ingane kepha ziningi, yingakho nina boHlanga kubalulekile ukuthi kube nohlelo lokunakekelwa kwengane. Lolu hlelo lubizwa ngeParenting Plan. Yikho ngicaphune lezi zigatshana zomthetho ngenhla ngoba ngizama ukugqugquzela ngokwenzizwa kwalolu hlelo.

Mhlawumpe kubalulekile  ukuthi siqale sibheke uSection 2 kanye noSection 7 woMthetho Wezingane. Isizathu salokhu ukuthi ngeke sikuqonde ukubaluleka kohlehlo lokukhulisa izingane, uma singayazi noma singayiqondi inhloso yomthetho wezingane nanokuthi yini ebekwa inkantolo uma ithatha okusemqokha nalokho esuke izokushaya indiva uma ibhekelela inhlalakahle yengane. Kugcono siqwashisane ngoSection 2 bese kwingosi yethu elandelayo sikhulume ngoSection 7 kanye nalo uhlelo lokunakhekhelwa kwezingane.

Inhloso yoMthetho Wezingane uSection 2 ilena elandelayo:-

1.     Ukugqugquzela, ukulondolozwa nokuqiniswa kwemindeni;

2.    Ukwenza kusebenze amalungelo ezingane ngokomthethosisekelo;

3.    Ukwenza kusebenze izibopho zezwe maqondana nenhlalakahle yezingane;

4.    Ukuhlinzeka kwezinhlaka, izinsizakalo kanye nezindlela zokuthuthukisa nokuqapha ukuthuthuka okuzwakalayo ngokomzimba, kwengqondo, ngokomoya, imizwa nezenhlalo yezingane;

5.    Ukuqinisa nokuthuthukisa izinhlaka zomphakathi ezingasiza ekuhlinzekeni ukunakekela nokuvikela izingane;

See Also

6.    Ukuvikela izingane ekubandlululweni, ekuxhashazweni nakunoma yikuphi okunye ukulimala ngokomzimba, ngokozwelo noma kokuziphatha noma ezingozini;

7.    Ukuhlinzeka ngokunakekelwa nokuvikelwa ezinganeni ezidinga ukunakekelwa nokuvikelwa;

8.    Ukuqaphela izidingo ezikhethekile izingane ezikhubazekile ezingaba nazo;

9.    Ngokuvamile ukukhuthaza ukuvikelwa, ukuthuthukiswa kanye nokuphila kahle kwezingane

Nje ngoba kuyinyanga yothando, seninakho nokuqonda ngenhlonso yomthetho wezingane, ngithanda ukunikhumbuza nina boHlanga ukuthi, uthando uchungechunge lwezimo eziqinile neziqondile ezingokomzwelo nezengqondo, kusukela ebuhleni bentlizyo noma umkhuba omuhle, uthando olujulile phakathi kwabantu, kuya enjabulweni elula kakhulu. Ngakho-ke asikhombise uthando ezinganeni zethu ngendlela efanele futhi sikwazi ukuthi uMthetho Wezingane uyingxenye lomthetho oqukethe izahluko ezingama-22 futhi osebenza kumalungelo athile ezingane njengoba equkethwe kuMthethosisekelo. Ubeka imigomo ephathelene nokunakekelwa nokuvikelwa kwezingane. Uphinde uchaze izibopho namalungelo abazali.


Lombhalo  awusona  iselulekho ngezomithetho kodwa izi zolwazi olungwayekile. Abafundi balenkulumo bayagququzelwa ukuthi baxhumane nabameli ukuthola iseluleko ngezomthetho nolwazi okuyilona lona.

Scroll To Top