Now Reading
Umnotho wezwe uvuna abantu abanohlelo oluqondile
Dark Light

Umnotho wezwe uvuna abantu abanohlelo oluqondile

Izinhlangano eziphilayo, nezinkampani eziphumelelayo ziba nesikhathi esithile lapho zihlala phansi zibheke ukuthi konke kusahamba njengoba kwakuhleliwe na

 

KULULA ukwahlukanisa phakathi kwesithombe esithathwe wumuntu ekwelenyoni, nesithombe esithathwe wumuntu ephansi emhlabeni. Uma ubuka isithombe esithathwe ngumuntu esemhlabeni, kumbe esendaweni ephansi, utalagu luba seduze, kanti futhi nezinto ezivelayo esithombeni ziba mbalwa nokubona kwakho kuphelela eduze. Uma uhlezi ekhaya ubona kuphela leyo ndawo evele kuwe, lapho kufinyelela khona amehlo akho. Awukwazi ukubona okwenzeka emva kwendlu ube uhlezi ngaphambili. Kudinga ukuthi uze uye ngemuva kwendlu ukuze ubone okwenzeka emva kwendlu. Kumele uze ufike qatha ubonele eduze ngaphambi kokuba wenze isinqumo esithinta uguquko kuleyo ngxenye yendlu yakho.

Kepha uma ubuka isithombe esithathwe wumuntu ekwelenyoni, siveza indawo ebanzi futhi sikwenza ubone okuningi usendaweni eyodwa, kunokuba uphansi. Uma wake wahamba ngebhanoyi, wahlala esihlalweni esisondelene nefasitela ukubona kahle lokhu engikuchazayo. Uma ukwelenyoni ubona indawo ebanzi ekusizayo uma ucabanga futhi uhlela izinhlelo zaleyo ndawo. Indawo oyaziyo uyibuka yonke ngesikhathi esisodwa, ukwazi ukubona izinto ezenzeka ezindaweni ezisithekile kumuntu ophansi, kodwa wena wazi okwenzeka nxazonke kanyekanye. Uma ukwelenyoni indlu yakho ukwazi ukuyibona ingaphambili nengemuva layo ngesikhathi esisodwa. Uma ufuna ukwenza isinqumo esithinta indlu yakho, uba nesithombe esihle esingakwenza wenze isinqumo esiphusile ngoba izinga okulo likukhombisa omakhelwano nxazonke ngesikhathi esisodwa.

Kuyamlimaza umuntu ukucabanga abuke eduze kwakhe. Kuyamkhubaza umuntu ukwazi indawo ahlezi kuyo kuphela, acabangele phezu kwayo kuphela, angabi naso isithombe sendawo ebanzi, futhi angabi naso isithombe sakho konke okuhlobene kumbe okusondelene naloko akucabangayo. Yileyo indlela ephumelelayo enkundleni yomnotho. Abantu abaphumelelayo enkundleni yomnotho yilabo abazinika ithuba babuke isithombe esibanzi esibalunguzisa kokunye okuthintana ngandlela thile nomgomo abazimisele ukusebenzela phezu kwawo.

Kungakho kuyaye kugcizelelwe ubumqoka bohlakalisu lokusebenza (business plan), kumbe ukuhlakalisu lomsebenzi (strategy plan) okuwuhlelo olubanzi lomsebenzi ofisa ukuwenza. Kwabanye abantu uma belulekwa ukuba benze uhlakalisu lokusebenza ezothwebula isithombe salokho okusemqondweni ikulumbanise nesimo kumbe izimo ezihlobene nako ezenzeka emhlabeni-jikelele, kuyaye kube sekufakwe isichitho sokugcina. Bayaye badikibale ngoba bengaboni ukubaluleka kwalolo luhlelo kulokho abasuke bekufuna ngaleso sikhathi. Kuyaye kube kuhle ukuzenzela wena lolu hlelo olusemqondweni wakho, kodwa-ke uphelelise kahle ngokuthola uvo lomunye umuntu ozokubhekisa isithombe esibanzi, ungaze uzibone sewubambe izulu ngezandla kanti usesemhlabeni. Uma uzimisele ukungena ugxile emnothweni kuyasiza ukuba wenze uhlelo lwakho oluzodweba indima ozimisele ukuyiklama. Lolu hlelo luyasiza ukuba uhleleke futhi wazi ukuthi sewuhambe ibanga elingakanani ukufika emgomweni wakho wempilo yomnotho, kumbe sewugudluke kangakanani emgomweni wakho. Ngale ndlela uyaye uzibone ukuthi uyakhula yini noma ugida ndawonye.

Uma ngenza isibonelo, angazi ukuthi kuyaye kumshiye namuphi umcabango umuntu osungula isitolo esincane, abasibiza ngespaza shop, ukuthi ahlale esebenza kulesitolo kuze kuphele iminyaka eyishumi aziwa njengomnikazi wespaza shop angakhuli. Kuhle ukuzidwebela eyakho imigomo, ezokwazi ukumelana nomnotho okhulayo uphinde wehle. Kuhle ukuzihlelela amasu ozokwenza ngawo ukuthi uvelele kunabanye abazosungula izitolo ezifana nesakho isitolo. Inhloso okumele ube nayo igxile emqondweni akusiyo eyokwehlula abanye, kepha kube ngeyokuphumelela ngokohlelo lwakho. Uma inhloso yakho igcina emgomweni wokwehlula abanye abasendimeni enjengeyakho, kunengozi yokuthi uthi uma sewubehlulile bese uma, ngoba phela inhloso yakho bekungukwehlula abanye, ngale kwalokho awunalo olunye uhlelo. Uma unohlelo lwakho osebenza ngalo uhlale ulubuyekeza zinyanga zonke, minyaka yonke ukuze wazi uma sekufanele wenyukele ezingeni elingenhla.

Uma unemoto ethutha abantu eyodwa, kuze kuphele ishumi leminyaka, uyokudinga ukuthi uzibuze ukuthi ume ndawonye noma uyehla na. Izinga lomnotho liyehla iminyaka ngeminyaka. Ngesikhathi ikhula iminyaka, inani lemoto oyisebenzisayo liyehla, nayo iya ngokuya iphela. Uma uzitshela ukuthi awuqondile ukukhula wandise izimoto zokuthutha abantu, kuhle wenze izibalo ezizokukhumbuza ukuthi izinga leshumi lamarandi eminyakeni eyishumi ezayo liyokube selehle ngokuphindwe kaningi. Uma wenza ama-R600 ngosuku, leyo mali uyokube ungasakwazi ukuthenga ngayo izimpahla okwazi ukuzithenga namuhla.

Yingalezi zizathu ezingenhla abantu abaziyo ngomnotho behlala bekugcizelela ukuthi wazi uhlelo lwakho lwebhizinisi. Isithombe sekusasa lakho emnothweni kuhle sikunikeze isu lokukhuphukela ezingeni elilandelayo. Ngokwendalo umuntu uyakhula, lokhu kwenza umfuziselo wokuthi uma ekhula akayikuhlala egqoka amanabukeni, kodwa uzogqoka uhlobo oluthile lwezingubo oluhambisana neminyaka aseyiphilile. Uma-ke ungenalo uhlelo lwempilo yakho awehlukene nomuntu ofile, okungalindeleke lutho kuye ngakusasa, naye futhi ongenanhloso ecacile ngempilo yakhe.

See Also

Izinhlangano eziphilayo, nezinkampani eziphumelelayo ziba nesikhathi esithile lapho zihlala phansi zibheke ukuthi konke kusahamba njengoba kwakuhleliwe na. Ngokuqhubeka kwesikhathi nokuhamba kweminyaka, izinto ebezithathwa njengeziqavile ziyaguquka, kuthi izinto ebezibukwa njengezisemqoka zingabe zisaba mqoka. Kuyadinga-ke ukuthi kuhlalwe phansi kusetshenzwe ngamqondo munye ukuze izinyawo zisuke kanyekanye kubhekwa phambili.  Lokhu kubizwa ngeqhingasu. Lokhu wuhlelo lwenu njengabasebenzi kumbe abanikazi benhlangano lokuyenza isimame futhi iqathe indima eqavile ngokwemigomo eyakhelwe phezu kwayo.  Ukwenza uhlelo olunjengalolu kusiza inhlangano ukuba izazi ukuthi imi kuphi uma iqhathanisa nezinhloso zayo ekuqaleni konyaka. Kuyayisiza futhi inhlangano ukubona lapho idinga ukuqinisa khona ukuze iphumelele ngokwedlulele. Lokhu kwenza inhlangano ikwazi ukuzibuka ukuthi yenza kanjani uma iziqhathanisa nezinye izinhlangano ezenza umsebenzi ofana nowayo.

Mhlawumbe lokhu esikhuluma ngakho kungezwakala sengathi yinto nje okudinga yenziwe yizinhlangano ezithize, kumbe osomabhizinisi nezinkampani kuphela. Umuntu ophilayo kumele abe nohlelo lwakhe lwempilo. Ukukwazi ukwenza uhlelo lwakho njengomuntu kuyakusiza kakhulu empilweni yakho exhumene nomnotho. Ukuphumelela komuntu oyedwa kuyasiza ngoba kunabathile abasizakalayo abasondelene naye. Lokhu kuyenezela empumelelweni yomuntu neyomnotho wabantu, kumbe yesizwe. Impilo yomuntu owenze uhlelo lwempilo yakhe iyehluka kumuntu ovuka ekuseni athathwe wumsinga wamanzi ahambayo kumbe umoya ovunguzayo.

Njengesizwe siyadinga ukukhuthaza umuntu ngayedwana ukwenza izinhlelo ezifuze ezamabhizinisi, ngoba lokho kuyosisiza isizwe ukuba nezinhlelo zokuqhubekela phambili. Umnotho wezwe uvuna abantu abanohlelo oluqondile olukhuluma ngendlela ehambisana nemigomo yempumelelo.

Scroll To Top