Now Reading
Ichazani iRadical Economic Transformation entsheni
Dark Light

Ichazani iRadical Economic Transformation entsheni

ISIMO somnotho eNingizimu Afrika sibhekene nengcindezi genxa yezinto eziningi kulesi sikhathi esikuso. Enye ingcindezi ekhona ukungakhuli komnotho ngezinga elilindelekile ukuze wakhe amathuba emisebenzi futhi uguqule nesimo sempilo yabantu. Lesi simo sibiza ukuthi wonke umuntu abhukule kuqhanyukwe namasu okusiguqula.

Ngasohlangothini lukaHulumeni kuzwelonke nasesifundazweni sekumenyezelwe amasu amaningi okufukula umnotho. Elinye lala masu inqubomgomo ebizwa ngeRadical Economic Transformation (RET), ukuguqulwa komnotho ngendlela engajwayelekile. Leli lisu lihlose ikakhulu ukubuyisela amandla omnotho kwaboHlanga kwazise enye yegcindezi ephawulekayo ukuthi amandla omnotho asaphethwe izandla eziyingcosana ikakhulukazi abaMhlophe.

Isu lokushintshwa komnotho ngendlela engajwayelekile liveza ukuthi uHulumeni nezinkampani zakhe kumele baveze amathuba ezamabhizinisi azonikezelwa izinkampani zaboHlanga kuphela. UMengameli uJacob Zuma walimemezela lolu hlelo enkulumeni yakhe yesizwe ngasekuqaleni konyaka. Ekumemezeleni kwakhe wabalula ukuthi isifundazwe iKwaZulu-Natal ihamba phambili ngokwethulwa kweRET.

Nebala mhla zimbili kuNhlangulana uMengameli wezwe wabungaza umcimbi wokwethula kwezinhlelo zokuqinisa lolu hlelo esifundazweni. Lo mcimbi wawuhanjelwe ongqongqoshe abahlukene beholwa ngophethe ezomnotho esifundazweni. Izinhlelo ezimbili okuhloswe ngazo ukuqhakambisa iRET esifundazweni zabalulwa njengohlelo lwezolimo olubizwa ngeRadical Agrarian Social Economic Transformation (RASET) kanye nohlu lwemikhiqizo emikhakheni yomnotho eyahlukene uHulumeni; nezinkampoani zakhe kanye nezinye zezinkampani ezizimele abazoyithenga emabhizinisini amancane ikakhulukazi lawo aphethwe ngaboHlanga.

Lolo hlelo lona lubizwa nge-Operation Vula. Lubalula imikhakha efana nokubhaka; ukuthungwa kwenyunifomu yesikole namashidi asesibhedlela nokunye okuyimikhiqhizo yokuthunga, umanyolo osetshenziswa ekulimeni, imikhiqizo yephepha eyahlukahlukene kanye nokusebenza kwemboni yezokwakha njengehamba phambili emathubeni azovulelwa izinkampani zaboHlanga.

Ukuthulwa kwalezi zinhlelo nokuphumelela kwazo kuncike ekutheni abantu ezihlelelwa bona bazicije kangakanani ukuthatha la mathuba. Zonke izinhlelo zokukhulisa umnotho ziyakuba yize leze umangabe labo ezibhekiswe kubo bengazilungele ngokwanele. Nakuba izinhlelo ezifana neRET zibhekiswe kosomabhizinisi abancane bonkana kepha lokhu kuveza ithuba entsheni ukuthi iziveze. Lesi sekuyisikhathi sokuthi intsha khombise ubuhlakani nokukhuthala ibambe ngazozombili lamathuba ayingqayizivele. Okusemqoka ukuthi esikhathini samanje akuseyiwo nje amathuba kepha ikusasa lezwe. Ukufadalala kwale mibono emihle yokukhulisa umnotho eza nalabo abasemandleni kuyobe kuveza ukwehluleka kwentsha.

See Also

Okokuqala siqhakambise amakhono emisebenzi ngeledlule, lokho kusho ukuthi uma intsha iwathatha amathuba okufundela amakhono iyoba semathubeni okuzimela uma sekuvela amathuba ezamabhizinisi afana nalawa alethwa iRET. Intsha mayizijwayeze ukufunda imibono nezinhlelo zikaHulumeni kanye namathuba avezwa izinkampani ezizimele bese yona ima ngomumo ukuwanqaka lawo mathuba kungabi nje ngokukhuluma kepha kube ngokwenza.

I-RET ayidingi ukuthi umuntu omusha ancike ekutheni wazi bani kuphi kepha isekutheni ezintweni ezibalulwayo umuntu omusha yena uphetheni. Uma singabalula ngohlu lokuthuthukiswa kwabantu abasha esifundazweni iKwaZulu-Natal (KZN Youth Economic Empowerment Strategy) esike sacaphuna kuyo phambilini kunezinhlelo zokucija abantu abasha ukuthi balungele ukungena emikhakheni yezomntho eyahlukene.

Imvamisa yaleyo mikhakha iyahambisana naleyo okukhulunywa ngayo kuRET futhi iyahambisana nemikhakha ebalulwa imiqulu kazwelonke. Nebala iphinde incike ezintweni ezidingwa umnotho emhlabeni wonke jikelele kwazise phela siphila ngaphansi komhlaba owodwa (globalisation) ngakwezohwebo. Ngakho intsha kumele ibuke izinhlelo ezikhona zokuzimbadakanya emnothweni ibe ibheke imikhombandlela yezwe neyomhlaba wonke ukuze ibe neqhaza eliqavile kwezomnotho.

Scroll To Top