Now Reading
Ukuguqula indlela yokucabanga ngezomnotho
Dark Light

Ukuguqula indlela yokucabanga ngezomnotho

Sidinga ukubuyekeza indlela esicabanga ngayo ukuze sivule intuba yezomnotho

 

UKUZIBANDAKANYA kwaboHlanga emnothweni kufanele kube nomahluko ohambisana nezwe nabantu abalakhele, kube futhi nokwencika okumayelana nezimo ezikhona kumazwe angamadlandawonye nalawo anezici ezitshengisa ukufana ngokwakheka. Omunye wababhali u-A. Robinson nabambisene nabo, nxa eloba umqulu othi: Why Nations Fail ucacisa kabanzi ngokuthi ukuthuthuka kwamazwe omhlaba kwakhelwe ezinhlakeni zesimo somlando zaleso naleso sizwe. Yingakho ukwakhiwa kabusha komnotho okuzobandakanya intuthuko yaboHlanga kuzomele bona ngokwabo babukisise izinhlaka ezikhona nomongo wokwakheka kwezwe maqondana nomnotho.

Osekubonakala kugqama kulezi zinsuku nokuyinto enhle, ugqozi ngakwezomnotho oludalwa ukutholakala kolwazi ngezinhlaka ezahlukene emphakathini. Kuyacaca ukuthi ngisho nemali eyisibonelelo sikaHulumeni ngeke isakwazi ukwenza umehluko odingakalayo.

Yingakho sibuka isihloko sokushintsha ukwenza, sibheka isitho esibalulekile esingumongo wempilo yomAfrika, okungukuguqula ukucabanga nxashana kukhulunywa ngomnotho. Kulezi zinsuku uma kukhulunywa ngalokho abakubiza ngomnotho wedlanzana, okungowabamhlophe, abanye baze bathi bengathekisa, bakhulume ngama-Mafia aseStellebosch, okungoMnu uRupert nabanye. Okumele makucacele aboHlanga ukuthi, la maMafia uma ekhona, akwazi ukusebenzisa ingqondo adudule impi yomnotho maqede kukhale esawo isicathulo wonke umuntu ezwe ngabo, ngisho nosopolitiki imbala. Omunye wababhali uWilliam Cohan, ecacisa encwadini yakhe: Imali Namandla uhlaziya udaba oluyinzukazikeyi kwabaningi eneka umqondo ojiyile ngenkampani enkulukazi emhlabeni iGoldman Sachs. Ubhala ngomlando nangobuchule bokuthi yakheka kanjani inkaphani yakhelwa emqondweni wokuthi ilawule umhlaba jikelele.

Nxa sibheka kafushane ipolitiki yamazwe omhlaba ikakhulu eyakamuva yase-USA, kwabacwaningayo, yize kunenhlukanomqondo mayelana nokuthi kungani amaMelikana evotele uMnu uDonald Trump, okumele masikuqaphele ngaphezu kwezinye izizathu ukuthi ingxenye enkulu yendaba isemnothweni. Sekujwayelekile ukuzwa ukuthi umuMelikana ngamunye ukuze akwazi ukuziphilisa, kumele okungenani asebenze ezindaweni ezimbili. Abaningi bacabanga ukuthi lokhu kwenziwa inkuthalo nje, okanti isizathu esiqavile yilesi esithi ngenxa yokubiza kwamanani ezinto okubandakanya izindlu, ukudla, ezempilo, nempilo nje yakhona yonkana isimo sithi ukuze umuntu aphile kahle kumele asebenze ngokuphindaphindiwe. Isithombe esicacisa ngokusobala ukuthi iMelika iphethwe izikhondlakhondla zezinkampani ezifana noGoldman Sachs esezifinyelele lapho kungathi zingoHulumeni ngokwazo. Kanjalo naseNingizimu Afrika zikhona ezakhona ezaziwayo ukuthi ukuwa kwazo kusho ukuwa kwezwe.

Kulesi sifundo ngeGoldman Sachs, sithola umqondo wokuthi izinkampani eziningi eziqhoqhobele amandla omnotho naseNingizimu Afrika ukuthi zakhelwe kuwo lo mqondosimo wenkaphani yakwaGoldman Sachs. Zakhelwe ukuze zilawule izizinda zomnotho ngokungahlonizi. Izisekelo nezikhonkwane zalezi zinkampani zijulile kakhulu,  zifinyelela nasemazweni aphesheya. Lokhu-ke kwenza kungabilula ukucosha nendibilishi yomnotho eziwulawulayo.

See Also

Yingakho ukwanda ngomlomo kungeke kwabasiza aboHlanga ekudonseni ingonyuluka yomnotho okumele mabawulawule. Indlela okumele mayilandelwe yilena yokuhlaziya ngendlela ejulile nokuzibandakanya nezinhlaka zangaphakathi nangaphandle ezizoshesha zilethe uzinzo nokuhlahla indlela ngomnotho omusha eNingizimu Afrika.

Umbuzo omile othi, ingabe lisekhona yini ithuba lokuthi labo ababecindezelwe bazibandakanye embeleni womnotho banganceliswa inkohlisa. Izinkaphani eziningi eziyizikhondlakhondla zaqalwa yimindeni, kwezinye izinkathi kuhambisana nosizo lukaHulumeni kulelo lizwe. Ibala lalabo abaqhoqhobele umnotho liyabasebenzela kuze kube namuhla. Izinkampani eziningi zisunguleke zakhelwa ekwazaneni kwabathile, imindeni, ubungani, ibala, ukushadiselana, ubuzwe, ukuganana njalonjalo. Nxa aboHlanga bezobuka impi yokunqoba umnotho ngokuthi bangene nje sengathithi kungumsebenzana ongatheni, bayogadla zephuke ngokukhulu ukushesha. Ukuhola izwe emnothweni kuthi akufane nalokhu osopolitiki abakwenzayo ukuze banqobe ukhetho nxashana kuvotwa. Yingakho-nje eThekwini, umnotho wakhona ophethwe abomdabu waseNdiya, ukusetshenzwa kwawo kuyinto enzulu ehambisana nendlela yokucabanga kwabo, ubuzwe babo, ukwazana kwabo, okuthi noma becasulene kodwa bangakutshengisi phambi kwezinye izizwe, kunalokho basebenze buthule.

Lokhu akufundelwa emanyuvesi, kungenjalo ingabe inqwaba yaboHlanga abafundile ngabe sebekude nempilo. Sekumele sazi ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili, kwazise noma silandela kamumva emnothweni, siyazi “Isina muva liyabukwa”. Sibheke izintuba, sizivule, singene. Injobo enhle ethungelwa ebandla!

  • UMnu uLindani Dhlomo unguMqondisi kwaMind Tunes (Pty) Ltd
Scroll To Top