Now Reading
Uthando lwezobuchwepheshe lumenze wasungula i-App yamaciko
Dark Light

Uthando lwezobuchwepheshe lumenze wasungula i-App yamaciko

Ezinyangeni ezimbili ezedlule ngibhale ngokubaluleka ngokuthuthukiswa kwamakhono ezindaweni zasemakhaya nasemalokishini, nokuthi lokhu kungawulekelela kanjani umnotho walezi zindawo. Ekhasini lelaboHlanga kuFacebook, imibono yabafundi iye yashiyana bebeka okwabo ukuphawula ngalokhu. Okuye kwangithokozisa nokho ukuthi iningi labafundi belikuqonda ukubaluleka kokondliwa komqondo ngamakhono ezandla njengendlela yokuphemba impilo.

Ngibe sengikhuluma nensizwa esencane nayo ebone kunegebe kwezokuxhumana emphakathini ewakhele yabe seyizibambela mathupha, yasungula i-App ekwazi ukuxhumanisa amaciko nabathengi.

UMakabongwe Mlambo (27) (osesithombeni) ongowaseManguzi, KwaMhlabuyalingana uthi uthando lwezobuchwepheshe luyinto endala kuye njengoba kusukela emncane wayenesifiso sokuba umshayeli wamabhanoyi kumbe asebenzele emkhathini njengama-Astronauts. Nokho kuthe uma eya eNyuvesi yaseWits wenza izifundo ze-Electrical Engineering ngoba ethi iyona abeyizwa ekhaleni ngaleso sikhathi. Kuthe uma izinto zingahambi kahle ezifundweni ngenxa yokwesela izimali, kwamphoqa ukuba athathe ikhefu – kuze kube akwazi ukuqhubeka nezifundo zakhe.

Yingaleso sikhathi-ke lapho kuphinde kwabuya loluyagqozu lobuchwepheshe ayenalo ngaphambilini esasengumfanyana. Ulwazi oluncane abese elukhongozele walusebenzisa ukusombulula inkinga abeyibona ibhekene kakhulu namaciko abehluleka ukuxhumana nabantu abangathenga imisebenzi yawo. Ubone ukuthi yize kukhona izinkundla zokuxhumana ezinjengeFacebook no-Instagram, azigxilile kakhulu ekuthuthukiseni amaciko nokuveza imisebenzi yawo ngokwanele.

I-App yalensizwa ebizwa nge-Pagiis yona isebenza njengenkundla yezothando iTinder ngokuthi yazise abanye abayisebenzisayo ukuthi kunosibanibani oyiciko oseduze kwakho njengamanje, bese ikukhombisa umsebenzi walelo ciko. Ibe seyikunika ithuba lokuba uxhumane nalelo ciko uma ufuna ukuthenga noma ukusabalalisa umsebenzi walo.

See Also

IPagiis App isatholakala kuGoogle Play Store kuma-Android okwamanje kanti isasesigabeni sokuqala sokwakhiwa njengoba umfokaMlambo esasebenzisa iphakethe lakhe ukubhekana nazo zonke izindleko zoyikukhulisa.

Lensizwa esencane ithi ulwazi lokwakha le-App izifundise lona ngesikhathi isathathe ikhefu ezifundweni zayo, ingapheli kuMtapo Wolwazi, ifunda izincwadi ezifundisa nge-programming neJavaScript kanti olunye ulwazi iluthole kuYoutube nakuzizindalwembu ze-Information Technology. Ibe seyilekelelwa wuhlelo lwabakwaTransnet besebenzisana neNyuvesi iWits olubizwa ngeThe Matlafatso Centre (TMC) nolusungulwe ngowezi-2017 ngenhloso yokulekelela osomabhizinisi abasebancane ngamakhono nolwazi emkhakheni wezokuxhumana nobuchwepheshe.

Scroll To Top