Now Reading
Isahluko Sesibili: Iqiniso elimsulwa
Dark Light

Isahluko Sesibili: Iqiniso elimsulwa

Ithathelwa kwiKhur’aani Surah 69, ‘Isehlakalo.’ Okushiwoyo lapha kulesi sihloko kuliqiniso futhi kuyagcwaliseka namuhla, kulesi sikhathi esiphila kuso.

Lesi sahluko “Isehlakalo,” yisexwayiso kubantu ngesikhathi sokuvuka kwabo abanemiqondo efile, ukuthi okwenzekileyo kulabo bantu basendulo, labo ababhubha ngobhubhiso, nendlela abaphendula ngayo iqiniso nesexwayiso, nendlela ababiza ngayo iQiniso (lokusondela kobhubhiso) baletha ngamanga.

Lesi sahluko sexwayisa abantu ngezehlakalo lezi ezingenela amazwe ontabakayikhonjwa. Iqiniso esilazi kahle wukuthi bahlongozela ubhubhiso njengo-Ad noThamud, bona abanikezela iQiniso (bathi) ngamanga, maqede baficwa wusuku lokwahlulelwa yiSivunguvungu Somoya Wenhlokomo izinsuku eziyisikhombisa nobusuku obuyisishiyagalombili. Lolu wuhlobo lobhubhiso uMveliqali a(ba)bhubhisa ngalo.

Lesi sihloko siphinde sihaye ngobhubhiso lwaseSodoma neGomora, ukuthi lawo madolobha aketulwa ukuzamazama komhlaba, kanti kuze kube yinamuhla akaze aphinde amiswa. UFaro owayephikisana neQiniso ethi lingamanga wabulawa ukwahlulelwa yisikhathi sokufika kwaMveliqali. Umuntu woHlanga uyabhubha lapha ezweni ngenxa yelumbo lamanga afika nezitha ngomzuzu lapho icilongo leQiniso likhala (limemeza) ezidlebeni zakhe. Uyabubona ubufakazi ngamehlo akhe: ingani (sengathi) uthanda inkohliso. Isexwayiso esikhulu esinamandla kwiKhur’aani sibhekiswe kulaba abathatha iQiniso balethe ngamanga nalabo abathatha inkohliso bayethe ngeqiniso. Nabo bangaphansi kohlulelo olufana nolwalabo abayizitha zikaMveliqali kusukela ngesikhathi sasemandulo, esiqhingini sasePhatmose.

Manje sizibonela ngawethu iQiniso lisabalala kulona lonke izwe laseMelika lize leqe imingcele lifinyelele emagumbini omane omhlaba. UMveliqali waseka ukufika nobukhona bakhe ukuvikela isimo esibucayi abantu boHlanga abaphila ngaphansi kwaso. Kalikho elinye iQiniso eliyophinde liqonde ukwedlula leli mayelana nabantu boHlanga nezinhlanga zebala elimpofu, abelumbi nezimpelesi. Isitha sihlezi sicinga sifuna indlela yokuphikisana neQiniso, ukuze sizothatha mina nawe ekubhubhisweni kwabo (uma sinobuwula obanele ukunika inkohliso eQinisweni).

Yonke into eshiwo eBhayibhelini nakwiKhur’aani efana nezifo zobhubhiso kanye nokwahlulelwa kwezitha zikaMveliqali, yisexwayiso kimi nawe ukuthi okufanayo kuyeza phezu kwezwe lethu, kepha iMelika iluphawu lokuqala. Leli Qiniso uMveliqali asinike lona ukuba siqaphele esikhathini samanje. Isivunguvungu Somoya Wenhlokomo esivunguza izinsuku eziyisikhombisa nobusuku obuyisishiyagalombili esifikela izitha zikaMveliqali; ukuzamazama komhlaba, wukuketulwa kombuso wasemadolobheni kanye nokubhubhiswa kwaFaro nebutho lakhe, yisexwayiso kimi nawe ukuthi okufanayo kuzokwenzeka lapha ezweni. Kuqala iMelika (uFaro wanamuhla). Ubufakazi balokhu yizona zonke izinhlanga nezinkolelo ezahlukene ezigcwele lapha ezweni.

See Also

Njengoba neBhayibheli lasifundisa ngezimpawu ezikhombisayo, ukuthi, uMveliqali uthi uzokudubula ngazo zonke izidubulo ukuze abhubhise, nifuna ukwazi ukuthi unezidubulo ezingakanani ngaphambi kokuba izizwe zizwe? Ngithi ziningi, ngokuba uMveliqali akanawo umkhawulo kuye, namandla akhe okubhubhisa ngokunjalo. Ngoba wonke amandla omhlaba nezulu asesandleni zakhe. Amandla emvelo ayinto esingakwazi ukuzivikela kuyo. Ngithi, muntu woHlanga, kholelwa kuMveliqali naseBunyeni boZwano lwaKhe, bese ulandela iNkosi yasemaZulwini.

UMveliqali uBunye noZwano lwabo bonke abaNtu boHlanga, uMdali weZulu noMhlaba.


Isihloko sale ncwadi ‘Utho Ngathi’. Iyatholakala nge-pdf (mahhala) nangencwadi ephathekayo (iyakhokhelwa) ku-gumedethembisile26@gmail.com noma whatsapp 079  842 4572.

Scroll To Top