Inkundla Yabantu

Kushayisana imibono ngeSikebhe esilwa nokwebiwa kwemfuyo

Bayawujabulela umsebenzi weSikebhe Amasela uma esebanjiwe kuba sengathi ayasukelwa kodwa imfuyo yabantu uma yebiwa nithula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abaholi mabafunde ukusheshisa uma benza izinto bekuHulumeni

Lokhu kuyokwenza ukuthi uma siphela isikhathi sabo bashiye ngokukhululeka bazi ukuthi bawenzile umsebenzi  Izwekazi i-Afrika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sisebenze ngokukhulu ukuzikhandla ukuze sinqobe izimo ebezisendleleni

Nakuba bekunezingqinamba, ibikhona inhlansi yethemba lemiphumela emihle ngenxa yokuzinikela obekukhona  Kuyiqiniso elimsulwa nelingephikwe ukuthi unyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhlobo lokhuvethe lwaseNingizimu Afrika luyingozi enkulu

Ukhuvethe lusaqhubeka nokuba yinkinga enkulu kwezempilo futhi lumise kabi uhlelo lwezempilo ezweni lethu.    Ngalesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okungenziwa abafundi bakamatikuletsheni wezi-2020

Lisekhona ithuba kulabo bafundi abangaphumelelanga kanjalo nabangayitholanga imiphumela emihle ngowedlule  Angiqale ngokuhalalisela bonke abafundi abebefunda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kugcizelelwa ukubaluleka nokugujwa kwezilimi zebele emhlabeni

Kusobala ukuthi abafundile ababesenhlanganweni  yezizwe ezibumbene emhlabeni ngaphansi koMnyango Wezemfundo, Ezobuchwepheshe Namasiko i-United Nations Educational,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izigungu eziphezulu sekwaba yigama nje kwamanye amaqembu

Umbhali uthi kumaqembu amaningi abaholi sebaphenduka omantolombana balabo ababaxhasa kusayiwa okhethweni, azithathwa izinqumo kuyadudulwana Igama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izindawo zakobantu zokuzama impilo ezaphenduka ihlathi losizi

“…Akukho nkululeko ngaphandle kwakho” lawa ngamazwi ombhali wase-Scotland ogama lakhe uFrances Wright. Ukungalingani kuwumbhubhisi omkhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuphelelwa umsebenzi kungawulimaza umqondo

Kulesi sikhathi kubalulekile ukuthi ugxilise ukucabanga kwakho ezintweni ezizokuyisa phambili, ubhekane nesimo  Ukufika nokusabalala kokhuvethe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungazibulali Mfundi: Umyalezo ngemiphumela yebanga leshumi nambili

Ukuze imfundo yethu iphumelele kudingeka ukubambisana nokubekezelelana phakathi komfundi, uthisha nomzali. Lokhu kungasiza ukugwema inhlekelele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imigwaqo eyaqanjwa ngamabutho kaZulu KwaMashu

Ngokwami, kuyacaca ukuthi iNgonyama uMpande yalungiselela uMntwana uCetshwayo amabutho alwa ngawo namaNgisi eSandlwana mhla zingama-22…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Awungaziki ekhona amaqembu aphikisayo

Impela kuliqiniso ukuthi lapha eNingizimu Afrika izinto zenzeka ngenye indlela. Bheka nje isibonelo nxa ubuka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzenyeza kwezwekazi kungagcina kulifaka ezikweletini

 “Abantu abangenalo ulwazi ngomlando wabo, imvelaphi namasiko abo kunjengesihlahla esingenampande,” lawa ngamazwi kaMarcus Garvey owayengowoHlanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imigwaqo eqanjwe ngamagama aMakhosi naBantwana

UMagema Magwaza Fuze wayengumbhali owayezalwe ngowe-1840. Wasintongelisa ngefagugu, ngefamlando lencwadi yakhe yangowe-1922 ethi: “Abantu Abamnyama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Oqapha iminwe yakhe uyakuwulonda umsebenzi

Kuhle ukukuqaphela ukuthi esikwenza ngeminwe yethu kungasivalela iminyango yokufezekisa izifiso zethu ngomuso Ngezikhathi zikaHulumeni wobandlululo,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akuguqulwe ukwenza ukuqeda ukuhlukunyezwa ngokobulili

Kufanele ukuthi kuze kufe bani ukuze iqine imikhankaso yokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane ngabesilisa?  Sekuphele iminyaka ngeminyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yini ehlanganisa ipolitiki, osopolitiki nabantu abahluphekayo?

Ukuphela kwenhlupheko nabantu abahlwempu kuyosho ukuphelelwa yiphalishi kosopolitiki abaningi  Ngihlale ngisho kulabo abafisa ukungilalela ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iminyaka yodume nenkebelele kwaboHlanga eNingizimu Afrika

Umlando weNingizimu Afrika uyakhombisa ukuthi abantu boHlanga abakaze bahlala ngokunethezeka kusukela ngowe-1600 kuze kube inamuhla. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amakhaya ezinsizwa asaphenduka imizi yemindeni

Sesakhula isibalo semibhede eyayilinani lamashumi amahlanu ezinkulungwane zababehlala emahositela aseThekwini ngowe-1972. Sadalwa isimo semvelo, ukwanda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZuma uthi sebeyomlanda kwelakubo, kalesabi ijele

Bathi uMsholozi uyasukelwa Angimsoli nakancane uMsholozi kulento ayishoyo. IKhomishini kaZondo indawo okwethulwa khona okwaziyo hhayi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imingcele nobuzwe bethu kumele kuvikelwe kakhulu

Ngeminyaka ye-1990 iqembu lomculo iBoom Shaka lake lakhipha icwecwe elaliqanjwe ngegama lalo leli qembu, kulelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando omfushane ngezakhiwo ezaziwa ngemijondolo

Mhlawumbe isazovela incazelo ethi khaxa ukuthi iyini imijondolo ngoba miningi imiqondo noma zahlukene izizathu ezichaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impilo enenjongo iqala ngaphakathi kumuntu

Ngicabanga ukuthi isikhathi esifanele sokuthi ngikukhumbuze ukuthi unyaka uqalile. Iningi lethu siye sibone ngokuphela kukaMasingana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
EkaNdunankulu waseMpumalanga ishiye kukhulunywa

Ugxekwa abaningi Inkinga ngoxolo lukaNdunankulu luhambisana namanga okuzokwenza kube nzima ukuba lwamukeleke. Mina engifisa ukuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now