Now Reading
Ukujula kabanzi kungakulekelela ekufuneni ulwazi ngawe uqubo
Dark Light

Ukujula kabanzi kungakulekelela ekufuneni ulwazi ngawe uqubo

Endulo umuntu nomuntu ubenenkayezi yakhe ekuthiwa  imulo. Usomlando uNdabenhle Myeze, uthi ngisho negama ethi “umphefumulo” lisuselwa kwigama elithi “imulo”. Leli gama lisho inkanyezi. Lolu lwazi lukhombisa ngokusobala ukuthi  oboHlanga bebenobudlelwane obujulile nezikanyezi nomkhathi. Pho ke konakalaphi? Baqedwa yini lobudlelwane obujule kangaka? Kwingosi yokuqala siphethe ngokuthi ukusuka endleleni nasemthethweni wesiNtu yikho kanye okwaholela ekulahlekeni kolwazi lwezinkanyezi nomkhathi.

Yize abasentshonalanga babanegalelo ekubhebhethekeni kwenzondo, udlame nobubha phakathi kwethu thina kodwa  ubuxoki nobumenemene yikho kanye okungumsusa wakho konke  lokhu. Uma sihlayiza kwingosi yokuqala, sitholile ukuthi lomoya wobuxoki udalwa ukungazazi uqobo lwakho njengomuntu. Ngabe ulwazi lwezinkanyezi nomkhathi lungakwazi ukulekelela umuntu ukuthi azazi? Yini okumele ayazi ngaye?  Kule ngosi sizophendula lemibuzo engenhla, sithole ukuthi ulwazi lwezinkanyezi nomkhathi lungakwazi ukusabalalisa  umqondo waboHlanga ofingqwe ukungazazi nokungayazisi imvelo.

Umuntu uyisidalwa esijulile kakhulu ngangokuba endulo kumbuso waseKhemethi kwakunesisho esithi “zazi kuqala ukuze uzokwazi uMdali”. Bese kubakhona esinye isisho sasendulo esithi “njengoba kunjalo emazulwini, kunjalo emhlabeni”. Lezi zisho uma sizihlanganisa sizitshela ukuthi ; umuntu kumele azazi yena uqobo kuqala kodwa lolu lwazi uzoluthola ngokujula ngemangaliso sasemazulwini. Ngamanye amazwi, singathi ukujula  ngezulu kuzokulekelela ekufumaneni ulwazi ngawe uqobo njengo muntu. 

Ngabe umfundi wale ngosi uyazibuza ukuthi yini yona le umuntu okumele ayazi ngaye? Ukphendula lombuzo, sizoqala ngokuhlaziya isiqu somuntu. Ngokomlando wasendulo waboHlanga osuswelwa eKhemethi, umuntu unomzimba, isithunzi, umphefumulo, u-bA no-kA. Ngokwencazelo yababa uNdaba (lo obhale ingcwadi ethi “Why are they called heavens?”),  igama ethili umzimba lisuselwa kumusho othi” umuzi wokuba la”. Umzimba umuzi wokuba la emhlabeni. Lokho kusifundisa ukuthi njengoba sila emhlabeni sisuka kude emazululwini futhi umuntu akasiwo umzimba kodwa uphila emzimbeni.

 Osolwazi abaningi bathi u-”bA” umqondo wakho. Lapho kufaka khona umlando wakho ngokolibo lwakho; izimfundiso zasekhaya; ulwazi olufunde empilweni kusukela uzalwa uze uyothonga. Ngamanye amazwi u-”bA” singathi phecelezi i” conscious and subconscious mind”. U-”kA” ukujulo kumuntu okuwuqobo lwakho. Osolwazibathi  u-”kA” bawufanisa nomlilo. U-”kA” kuthi umlilo kaMweliqala; Ra, Ramasedi, Qamata.  Kuthiwa u-”kA” ukhona kwimvelo  yonke ngisho nezikanyezi imbala.  Ukuqondo ukuthi igama ethi umphefumulo, sizoqala ngokubheka umsusa wegama elithi “nkanyezi. Siphinde sibheke ukuthi abukho yini  ubuhlobo phakathi kwalagama: imulo, u“kA”, ukukhanye nenkanyezi. Ukuze sikwazi ukuthola ubuhlobo phakathi kwalagama, sizowahlaziya sikhombise ukuthi isiqu sawo siyafana. Igama elithi inkanyezi lakhiwa amagama amabili: nka + nyezi. Siyazi ukuthi igama ethili “nyezi” lisho isimo sobusuku lapho ukukhanya kweNyanga kusuke kusabalele kugqamile engekho amafu. Igama elithi “nka”, linesiqu u”kA”. Lokho okusho ukuthi  “nkA” igama elilodwa naleli lithi “kA”. 

See Also

Igama elithi khanya lakhiwa amagama amabili: Kha + nya. Nya usho isimo esizinzile okanye esicwelibile. Isibonelo, “kwathula kwathi nya”. “Kha” uhlobene namagama “umkhathi nesikhathi” . Isiqu lamagama ukha. Uma uphimisa leligama kuphuma umoya osuka esifubeni. Leligama singasho ukuthi lisho isimo sikudlodlobala “expand”. Uma sisusa u”h” leligama liba u”kA”. Umqondo esiwutholayo  kulokukuhlaziya ukuthi igama ethili ukukhanya lisho uKA odlondlobala ngokuzinzile phecelezi  “a light expanding in harmony or in phase”. 

Igama elithi imulo lakhiwa amagama amabili: mu + lo . Igama elithi “mu”, lihlobene nalamagama; mumatha,mama, memulo, umumo, umongo. Isiqu salamagama “ma”. Sike sakuveza  ngaphambili kwenye yengosi ukuthi u-”ma” usho ulwazi lweqiniso, ukuqonda, ukuhleleka, obunye, ubumnene nobulungiswa. Endulo kumbuso waseKhemethi leligama lalibizwa ngokuthi uMaa’t.  Singasho ukuthi u”mu” usho umthetho kaMaa’t  okanye umthetho kaMdali wezinto zonke. U-“Lo” igama elihlobene  nalamagama;Ra, mlilo, neLanga. Isiqu salamagama u”La” okanye uRa.  Sikesakuveza ngaphambili kwenye yengosi ukuthi Ra usho iLanga, uphinde usho Ramasedi, uphinde usho  ubaba/tata kulimi lesiTwana, sePedi seSotho. Singasho ukuthi igama elithi imulo lisho iLanga likaMaa’t okanye Ilanga eliphila ngomthetho kaMaa’t. 

Scroll To Top