Now Reading
Igama lenyanga liwela kuMntwana wakwaMandlakazi
Dark Light

Igama lenyanga liwela kuMntwana wakwaMandlakazi

Ukuzalwa koMntwana uZibhebhu
UMntwana uMaphitha wazala izinsizwa eziningi nezaba yizingwazi namaqhawe esizwe sakwaZulu. UMntwana uMaphitha wathatha intombi yakwaNxumalo koSothondose egama layo uKhundlase. Le Ntombi wayifaka endlini yangenhla eNdlunkulu ukuba ibe likhanda lamakhosikazi akhe, ivuse indlu kanina uNdlunkulu uNobandile okaMbulu intombi yakwaSibya.
Kuthiwa le ntombi mhla iganayo kwakuphelele abanumzane bakwaNxumalo bonke, yayizoganiswa umnumzane uMawewe siqu sakhe. Yawudla umuzi ingakagani, kuthe mhla ichanguzayo, uMntwana uMaphitha wayethulela izwe lakwaMandlakazi esigcawini sayo. Kwamenyezelwa khona esigcawini ukuthi, iyona ezofakwa kokaMbulu ibe unkosikazi wesizwe sakwaManldakazi. Kwaba ngenkulu intokozo esizweni sonke soMntwana uMaphitha.

Esechanguzile uNdlunkulu uKhundlase safika isikhathi kwezwakala izalukazi sezimncoma ukuthi usemuhle. Nebala uNdlunkulu waphumelela wathola intombi yokuqala eyaqanjwa igama kwathiwa uMntwana uNsabeka. UMntwana uNsabeka wendela iNkosi uDumezweni wakwaBiyela esizweni sasObuka, indlunkulu uKhundlase wabuye welamanisa ngezinye izintombi ingane yomfana engayitholi. Kwabonakala sengathi uNdlunkulu uzogcina ethola izintombi zodwa. UMntwana uMaphitha kwathi uma ebona undlunkulu uKhundlase engatholi ingane yomfana wasefaka uMntwana uHlomuza, njengoMnawenkosi. Kuthe ngelinjye ilanga uMntwana uHlomuza, iMboza, eselibhungu wakhala kuyise uMntwana uMaphitha ethi akanaye yena umfowabo. Leyo nkulumio yamthukuthelisa kakhulu uMntwana uMaphitha, ebuza ukuthi uqonde ukuthini kulokhu ayekusho. Kuthiwa kwelekelela izinduna ezalungena udaba ngokuba ziphenyisise uMntwana uHlomuza. UMntwana uHlomuza waphendula ngokuthi ohlangothini lakwabo lwaseNdlunkulu akanaye umfowabo.

Wathi uma eya odwendweni, yena akanaye omvikelayo kubafowabo. Izinduna zavumelana naye uMntwana uHlomuza, zathi nazo ziyakubona lokhu okumkhalisayo umfana. UMntwana uMaphitha wasebuza ukuthi pho bacabanga ukuthi le ndaba angayilungisa kanjani yena. Izinduna zathi akufunwe inyanga iguqule inzalo kuNdlunkulu uKhundlase ukuze athole ingane yomfana. Nebala yafunwa inyanga wasetshenzwa uNdlunkulu, wasethola ingane yomfana yaqanjwa igama lenyanga leyo eyayelapha uNdlunkulu kwathiwa uMntwana uZibhebhu. Kwadlula iminyaka wayesethola enye insizwa uNdlunkulu yaqanjwa igama kwathiwa uMntwana uHhaha iShudu.

UMntwana uZibhebhu wakhula njengabafana bonke kepha enezimpawu zokuhlakanipha futhi ethanda kakhulu ukuzingela, eyiphisi engahlali neze ekhaya. Wayengahlukani nomhlambi wezinja zakhe, okwakuthi uma efika ekhaya ebuya ukuyozingela aqikelele ukuba kudle zona kuqala kunaye. Kulo mhlambi wezinja wayenechalaha ayelinikwe umalume wakhe uDlozi lisengumgdlwane. Le nja yayimhlophe ibahnde ngombala omnyama, iyilunga. Le nja yakhe wayeyiphakela yodwa, eyikhonze ukwedlula zonke ezinye. Ngelinye ilanga wabulala ingwe waseyethula kuyise uMntwana uMaphitha. INkosi uMntwana uMaphitha yamethulela isithole esamnikeza ukukhuthala okukhulu manje ekuzingeleni. Ukuzingela lokhu kwakuligugu elikhulu kubafana. Kwaze kwaba nesisho esithi; ‘inyoni ishayelwa abakhulu’, ngoba umfana ubefika ayethule kuyise ekhaya.

UMntwana uZibhebhu wemuka neMfolozi
UMntwana uMaphitha wayengahlali isikhathi eside emzini wakhe eNkungwini kepha isikhathi sakhe sonke wayesichitha ukusingatha uBukhosi eSigodlweni. Le nqubo nale mpilo wayelokhu ayiqala kusabusa iNgonyama uShaka kwaze kwalandela iSilo uDingana kanti naseNgonyameni uMpande waqhubeka nalo msebenzi wakhe. ENgonyameni uShaka wayehlala eMbelebeleni okwakuyiSigodlo esasihlala ibutho amaWombe. Kuthe sekubusa iSilo uDingana wasehlala naso khona eSigodlwni eMgungundlovu. Phela iNgonyama uDingana yayingethembi noyedwa kubafowabo ngoba nayo uBukhosi lobu yayibuthathe ngejozi kungazelele muntu. Nanxa kunjalo kepha iSilo uDingana sasimethembile kakhulu umfowabo uMntwana uMaphitha kunabo bonke abegazi loBukhosi. Nguyena iSilo ebesixoxa naye izindaba ezinkulu ezithinta iNdlunkulu nombuso kaZulu. Uma kukhona esikusolayo kubafowabo sasibiza uMntwana uMaphitha simbuze ukuthi yena ubona kanjani. Lokhu sikubona ngesikhathi iNgonyama uDingana inika abelungu izwe laseSibubulungu. Kulabo abakwesekela lokho eyayikusho kubelungu, kwakukhona noMntwana uMaphitha owashaya isiphambano sokuqinisekisa okwakushiwo iSilo uDingana.

Kuthe sekubusa iNgonyama uMpande nayo yamethemba kakhulu. Impilo yakhe yonke uyiphile ehlala kwaNodwengu nakwaGqikazi. Ukudla wayekuhanjiselwa khona lena komkhulu. Kuthe ngelinye ilanga kwathunyelwa izingane zoMntwana uMaphitha ukuba zimhambisele ukudla kwaNodwengu.

See Also


Kulezo zingane kwakukhona uMntwana uZibhebhu. UMntwana uZibhebu kwakuyisilomo kontanga yakhe kodwa kwabakwabo wayengasanambitheki, kanti iningi labo babebadala kunaye kungamaMboza yena enguMxhapho. UMntwana uZibhhebhu wayethunywe nabafowabo abadala kunaye. Izwe lalingakaminyani kangaka, imizi yayibalwa nje ezigodini ezithile. Babezohamba bengenisa, balale, bavuke baqhubekele phambilini baze bayofika eSigodlweni kwaNodwengu. Babengangenisi noma ikuphi nje, kepha babetshelwa imizi yabanumnzane abahlonishwayo, nabathenjwayo okumele bangenise kuyo ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kwezingane zaseNdlunkulu.

Baphuma eNkungwini baze bayokwedlula Ekuvukeni. Banqamula njalo bayokwehla ngeSizinda baphikelela phansi eMfolozi eMnyama inkethabaweli. Bawufica umfula iMfolozi ugcwele kakhulu, bahlala bawulinda ukuba uze ubohle. Kanti bahamba naye nje abafowabo sebenqume ukumenza isilo sengubo, kepha bengafuni ukuba bachithe igazi lomfowabo ngezandla zabo. Kuthe uma beyibona ingehli iMfolozi bathi abafowabo abadala kunaye kungcono bazame ukuwela.

Scroll To Top