Now Reading
IWundlu leNgonyama uCetshwayo lakhuliswa kwaMandlakazi
Dark Light

IWundlu leNgonyama uCetshwayo lakhuliswa kwaMandlakazi

Kuqhubeka kushicilelo olwedlule
Yini eyenza iSILO uCetshwayo sishiye abakwabo sithathe ingane yaso sithi ayibhekwe ikhuliswe uMntwana uZibhebhu waseNdlini yaseKhohlwa? Kunokwenzeka ukuba iSILO sakukhumbula ukuthi uyise osizalayo iSILO uMpande savikelwa uMntwana uMaphitha.

Kwasona iSILO uCetshwayo ukuze sihlale eSihlalweni, uYise iNgonyama uMpande wathi asikhuliswe uMntwana uMaphitha. Naso-ke sesilandela lolo khondolo lokukhuliswa kweWundlu leSILO elisuke lizohlala eSihlalweni soBukhosi. Yingakho iSILO naso sesithi ingane yaso ayikhuliswe uMntwana uZibhebhu. Okwesibili okucabangeka ukuthi kwakusemqondweni weSILO ukuba ingane yaso ihlale ezandleni ezingenakuyibangisa, ihlale iphephile.

Nanxa iSILO sase sibusa izwe likaZulu, kepha sasiqonda kahle ukuthi kunabafowabo ababe usongo olukhulu kuso. Labo bafowabo babehlala esilungwini, kubo abelungu laba abasebenqobe uZulu. OMntwana uMthonga, uMntwana uMkhungo kanye noMntwana uSikhotha bakwabo kwaMntwana uMbuyazwe owasala empini yaseNdondakusuka. ISILO uCetshwayo sasinovalo olukhulu ukuthi njengoba sesiboshiwe amaNgisi esidingisa, abakwabo abayimpi kuso bangayibulala le ngane yaso yokuqala nokugcina esayabelwa ngaMakhosi oHlanga angasekho.

Yibona abangena behola impi yamaNgisi beyichusa ngemizila nezindlela zonke ukuze inqobe iSILO uCetshwayo. Pho ubani esasingamethemba ukusibhekela iZinyane laso kwabakwabo? Ngakho uMntwana uZibhebhu kuphela owayengahlomisa impi abhekane nanoma ubani kuBantwana owayengaqhamuka athi uBukhosi obakhe. Nobani owayecabanga ukuyobangisa iWundlu leSILO likwaMandlakazi wakungafuneke akwenze lokho ngioba esezidelile. ISILO sasimethemba kakhulu uMntwana uZibhebhu isibindi sakhe, ubushinga bakhe, ubuqhawe, nokuhlabana kwakhe nentshisekelo yakhe ngoBukhosi. UMntwana uDinuzulu naye kwakufuneka aqeqeshwe ngezindlela zonke zobuqhawe njengoba wayezoba iNkosi yezwe. kwaZulu yayingabekwa iNkosi eyivaka, ngoba kwakubuzeka ukuthi iyolwelwa ubani? Ngakho uMntwana uDinuzulu wayengebekwe ezandleni zevaka nje ngoba lalingamkhulisa ngokuthi ahlale azi ukuthi kuyabalekwa uma sekunzima.

Phela iNkosi KwaZulu kwakusemqoka ukuba ibe iqhawe, ibe nesibindi kanye nobuhlakani ekwenzeni izinto. Kuyakhomba ukuthi nanxa uMntwana uDinuzulu engahlalanga isikhathi eside kwaMandlakazi kepha lezi zimpawu zobuqhawe wazithola kuMntwana uZibhebhu, wabanazo. Ngale nkathi uMntwana uDinuzulu wayesemncane kakhulu eneminyaka eyishumi nonyaka owodwa. Kwaphuma amadoda oSuthu elethe iWundlu leSILO.

Phakathi kwababemlethile kwakukhona uNdunankulu uMankulumana kaSomaphunga Ndwandwe, uMntwana uMabhekeshiya kaNkankane Zulu wendlu yaseGazini kanye noHuqeni Ndwandwe. Wafika nezinkomo zakhe zeNyonikayiphumuli ayezosengelwa kuzo amasi. UMntwana uZibhebhu wakhipha iNduna yaseNkungwini uSicelo Buthelezi kanye nenduna uGobozela Nxumalo yakwaBhekumthetho ukuba zizohlala nengane yeSILO.

Babekhona nontanga yakhe ayedlala ekhula nabo. Lakhula iWundlu leSILO kuleso sikhathi lihlelzi kwaMandlakazi. Lalisondelene kakhulu naBantwana ababili ababengontanga yalo okwakunguMntwana uMhawu iShudu lasOvukaneni kanye noMntwana Hhahaha iShudu laseManqeshaneni. Le ngane yeSILO yakhombisa izimpawu zokuba iqhawe, inesibindi ekwaluseni lapho yayidumelana khona noHhaha iShudu.

Kuthiwa uNdlunkulu uNobandile waze wathatha uHhahha wathi kungcono bazohlala ndawonye ukuze bejwayelane. Kuthiwa kwathi uma sebehlala ndawonye babengahlukani baba ngabangani abakhulu.

See Also

Inhloso enkulu yeSILO uCetshwayo yokuba sihambise iWundlu laso kwaMandlakazi kwakuwukuba liyofundiswa amasiko esiZulu namahubo kanye nobuqhawe bokuba insizwa esigabeni sayo.

INgonyama ikwenza lokhu isalandela usiko lokunikezelana ngezindlalifa phakathi kwendlu yeSILO uSenzangakhona kanye nendlu yoMntwana uSojiyisa. ISILO uCetshwayo sikwenza lokhu ngokuqonda nokwazisa umlando wokuthi uMntwana uZibhebhu ngowakwabo. Sikuqonda kahle futhi ukuthi uMntwana uMaphitha kwakungowakwabo kwaMntwana uNzibe owayelanywa yiNgonyama uMpande.

Kuthiwa kwaqala imvunge phakathi eNdlunkulu aBantwana sebethi ingane yeNkosi yelusiswa izinkomo. Bathi kwakuvele kuliphutha leli elenziwa iSILO uCestwhayo lokuba siyohlalisa ingane endlini yaseKhohlwa sibashiya bekhona bona abakwabo. Lolu daba lwaba lukhulu eNdlunkulu lwaze lwangenelwa nanguNdunankulu uMnyamana.

Kuthiwa kwathi lapho eluphendula uNdunankulu uMnyamana wathi akayekwe uMntwana uZibhebhu ngoba iSILO esashiya uMntwana uNdabuko ekhona saqoma ukubeka ingane yaso eBanganoma. Bathi wasekelwa uMntwana uHhamu kanye noMntwana uSitheku bakaMpande.

Scroll To Top