Now Reading
Ukujeziswa kabili ngesono sesehlakalo esisodwa kuvumelekile ngokomthetho wezabasebenzi
Dark Light

Ukujeziswa kabili ngesono sesehlakalo esisodwa kuvumelekile ngokomthetho wezabasebenzi

Ngokwejwayelekile emthethweni akwamukelekile ukugweba umuntu kaningi ngecala noma ngesenzo esisodwa. Kodwa emthethweni wezabasebenzi kuvumelekile uma kunobulungiswa futhi kulawulwa ubulungiswa ukujezisela isono sesehlakalo esisodwa. Sibheka leli phuzu lomthetho sihlaziya izinqumo zeziNkantolo ngalolu daba. Sicobelelana ngolwazi.

Iwugcizelele iNkantolo Yezabasebenzi lombandela ecaleni elinqume mhla zili 13 kuNdasa kowe 2023, icala nombolo JR1211-2018. Okwenzeka kuleli cala ukuthi umqashi wexwayiswa yibhange ukuthi kukhona olokhu ezama ukungena acaphune ezimali zomqashi, esebenzisa ubuxhakaxhaka besimanje. Umqashi wabe esegunyaza uphenyo lochwepheshe bezimali. Nembala, babesebenuka omunye owayeyisikhulu emnyangweni wezimali kumqashi (uMasipala).

Kwatholakala ukuthi wayesebenzise ikhompyutha yakhe izikhathi eziningana ezama ukungena esikhwameni somqashi engenamvume yokwenza lokho. Wabekwa icala lokungethembeki nokungenabuqotho ngoba wayengagunyaziwe ukufaka iminwe yakhe ezimalini zomqashi ezisebhange. Kodwa wakwenza izikhathi ezilishumi nanye ngezinsuku ezahlukene  ezama ukungena esikhwameni sezimali zomqashi ezisebhange. 

Umqashwa wabekwa amacala okungethembeki nokungabinasimilo ngoba wayezame izikhathi ezili 11 ukungena esikhwameni somqashi kanye necala lokukhwabanisa. Wabizelwa enkundleni yokuqondisa ubugwegwe watholakala enecala waxoshwa. Wabe esefaka icala eMkhandlwini Wemboni Yohulumeni Basekhaya. Eselicubungile icala uKhomishana wathola ukuthi ukumxosha umqashwa kuyisijeziso esinesihluku ngoba babungekho ubufakazi bokuthi nguyena luqobo lwakhe owayesebenzisa ikhompiyutha yakhe ukuzama ukucaphuna esikhwameni somqashi. 

UKhomishana wabe esenquma ukuthi uyakuchitha ukuxoshwa ngoba akunabulungiswa, wanquma futhi nokuthi umqashwa makabuyiselwe emsebenzini wakhe. Kodwa makangakhokhelwa isikhathi esingaphezidlwana kwezinyanga ezimbili ayesesihlalile engaqashiwe. Lesosikhathi masithathwe njengesijeziso sokumiswa okungakhokheli ngenxa yesenzo sakhe sokuvumela ukuthi kusetshenziswe ikhompiyutha yakhe ukuba kungangwe ngayo. 

Phela yena umqashwa wayezivikela ngokuthi uyavuma ukuthi kwasetshenzizwa ikhompiyutha yakhe ukuthi kugangwe ngayo. Kodwa akuyena owayeganga. Emsebenzini kwakuyijwayezi ukuthi benozakwabo besebenzise amakhompiyutha ngaphandle kokunaka ukuthi ngekabani futhi batshengisane izinombolo zokuvula amakhopiyutha eziyimfihlo yomnikazi wekhompiyutha. Umqashi wazama wehluleka ukuphikisana nalesisinqumo. Wabe esephoqeka ukumbuyisela emsebenzini wakhe umqashwa ngokwesinqumo seNkantolo.

See Also

Emva kokumbuyisela emsebenzini umqashwa, umqashi wabe esembeka elinye icala wambizela enkundleni yobugwegwe. Izinsolo ayembeke zona eyokuqala ngeyokungethembeki ngenhloso yokudukisa umqashi ngesenzo sakhe sokuvezela ozakwabo inombolo yakhe eyimfihlo yokuvula ikhompiyutha okwaholela ekusetshenzisweni kwekhompiyutha yakhe ukuthi kugangwe.

Okwesibili ayesolwa ngakho umqashwa ukwephula umgomo wokuqashwa onqabela ukuvezela noma ukuchayela abanye inombolo eyimfihlo yokuvula ikhomputha enikezwe yena kuphela ukuba ayisebenzise. Wabe esequliswa icala okwesibili waxoshwa ngalezinsolo ezintsha.


UMnu uBheki Khumalo ungumeluleki ozimele kwezomthetho wezisebenzi. Ubuye abe ngumahluleli nomxazululi emacaleni ngaphansi kweCCMA namaBargaining Councils ahlukene.

Scroll To Top