Now Reading
Yize izisebenzi zibhiyoza kukhona abalilayo ngokulahleka kwemisebenzi
Dark Light

Yize izisebenzi zibhiyoza kukhona abalilayo ngokulahleka kwemisebenzi

Emazweni ngamazwe izisebenzi ziyizinsika zamakhaya nomgogodla womnotho kungathalakelile ukuthi zikumuphi umkhakha. Phambilini kwakukuncane ukuqhakambisa iqhaza lezisebenzi, okwabe kumqoka emibusweni yangaleso sikhathi ukukhula komkhiqizo kuthi labo abasekhaleni lomsebenzi bangabhekelelwa ngendlela ehambisana nokuzikhandla kwabo.

Usuku lomhla lulunye kuNhlaba lugujwa emhlabeni njengosuku lwezisebenzi. Ngaphambi kwenkululeko yowezi-1994 eNingizimu Afrika izisebenzi zazisebenzisa uSuku Lwezisebenzi ukuvukuza izinhlangano ezazilwa nobandlululo nokunxenxa amazwe angaphandle ukuba aqinise umkhankaso wonswinyo kuleli lizwe kuze kube kuqedwa ubandlululo nokungalingani.  Ngenxa yokuthi lolu suku lalungelona iholidi kwakugqugquzelwa izisebenzi ukuthi zingalubhadi emsebenzini, lwaziwa njenge “Stay Away”. 

Ukufika kwenkululeko ngowe-1994 uHulumeni wedemokhrasi uluhlonze njengeholidi elikhokhelayo. Ngalolu suku kusuke kubungazwa izisebenzi, ukuqhakambisa amalungelo abo kubhekwa neqhaza lezinyunyana endleleni yokubhekelela nokuvikela amalungelo ezisebenzi.

Ngokombhalo ocashunwe kuSouth African History Online ngokubika kukaRay Alexander umgubho wokuqala weMay Day wabanjwa ngonyaka we-1895 uhlelwe yiJohannesburg District Trades Council. Ngokwalo mbiko kumgubho olandelayo iNingizimu Afrika yavakashelwa umholi wamaSoialist owayehola izinhlangano zabasebenzi eBritain uTom Mann ngowe-1910.

Ukuhambela kukaMann kuleli kwabanyakazisa abaqashi ngaleso sikhathi kwagovuza nezisebenzi ezizibona zinganakiwe. Wenza okufanayo nokwenziwa yilaba abafika ngaphambi kwakhe njengoKier Hardie ngokugxeka inhlangano yezisebenzi kuleli iSouth African Labour Party (SALP) ngokushiya ngaphandle izisebenzi zoHlanga.

Umyalezo wakhe wabe usobala, wanxusa izinhlangano nezinyunyana zabamhlophe ukuba ziqale izingxoxo ezizokwamukela izisebenzi zoHlanga. Emveni kokulifulathela leli izinto aziphindanga zafana, njengoba emgubheni olandelayo wezisebenzi yabe isibonakala imithonseyana yabaMhlophe ababekholelwa ekutheni umsebenzi ngumsebenzi noma ngabe owaliphi ibala noma uhlanga.

Kuncane okungabhiyozelwa ngalolu suku

Kulo nyaka iNingizimu Afrika igubha iminyaka engama-30 yathola inkululeko emveni kweminyaka ilawula ngaphansi kukaHulumeni wengcindezelo. Lolu suku lugujwa ngaphansi kwesimo esinzima sokulahleka kwemisebenzi ngenxa yokuvala kwezinkampani, ukunqamuka kukagesi, muva nje ukunqamuka kwamanzi.

Isimo sokuntenga emnotho ezweni senza kube lukhuni satshe ukuhlanganisa impilo kulabo abadonsa kanzima. Nonyaka intengo kaphethroli isikhuphuke amahlandla amathathu. NgoLwesibili uphethroli uphinde wanyuke futhi ngama-37c ilitha. Ukunyuka kukaphethroli kusho ukunyuka kokudla. Isikhalo esikhulu sezisebenzi ukuthi amaholo asondele okanye ahambisane nesimo somnotho nempilo. Ukuntenga kwesimo somnotho kuleli kusho ukuthi akukwazi ukudala amathuba amasha emisebenzi.

Ngokwezibalo zabacwaningi bezomnotho kusuka ngonyaka wezi-2010 umnotho ukhule ngama-1.7% okuthe phakathi kowezi-2015 kuya kowezi-2019 wehla ngama-0,9%.

Osomnotho bathi ukuvalwa kwezwe nemibandela yayibekiwe ngesikhathi soKhuvethe kwaba nomthelela omkhulu emnothweni wezwe futhi kusayothatha iminyaka ukuthi kuvaleke lelo gebe. Bathi uma kuqhathaniswa nesimo esahlaselwa umhlaba wonke sokuxega komnotho ngowezi-2008/09, okoKhuvethe kwaba kubi kakhulu. Ngokwezibalo zakamuva kwalahleka imisebenzi engama-600 000 ezweni ngesikhathi soKhuvethe.

Ngokuqhubeka kokuvalwa kwezwe isibalo sikhule safinyelela esigidini nengxenye (1.5) semisebenzi eyalahleka. Izibalo zikhomba ukuthi nangale koKhuvethe isimo sisenzima. Isibalo sabahola imali yesibonelelo sama-R350 sikhuphukile. Abantu abashayeke kakhulu abangenayo imisebenzi yamakhono nalabo abangenalo ibanga le-12 okuyibo abantula kakhulu imisebenzi.

Yize isibalo sokuqashwa kwabantu sincono okwamanje uma kuqhathaniswa nangesikhathi sokhuvethe kodwa kusakhwla nxa zonke. Emuva koKhuvethe indlela yokuqashwa kwabantu ishintshile kwagxilwa kakhulu ekuqasheni abantu abanezicucu zemfundo ngisho emisebenzini engatheni.

See Also

Imisebenzi nokhetho

Njengoba sekubalwa izinsuku kuyiwe okhethweni oluyinqophamlando, akungatshazwa ukuthi amaqembu ezepolitiki azosebenzisa uSuku Lwezisebenzi ukunxenxa ivoti. Cishe kuzona zonke izikhongeli zamaqembu, udaba lokudala amathuba emisebenzi liseqhulwini. Iqembu elibusayo i-ANC lithi lizodala amathuba ayizigidi ezi-2.5.

UMkhonto Wesizwe ohlwini lwezethembiso uthi uzovuselela izinhlelo ezindala zizolekelela ekudalweni kwemisebenzi njengokubuthwa kwentsha ukuba ibe ngamasosha. I-Inkatha Freedom Party ithi izoqeda uhlelo lwemisebenzi yesikhashana i-Expanded Public Works Programme (Epwp) abantu baqashwe ngokugcwele. Kubantu abangasebenzi lezi izethembiso nje ngoba nakhu sekusondele ukhetho emuva kwalokho akekho oyozwakala ekhuluma indaba yemisebenzi.

Osesigungwini esiphezulu senhlangano yentsha engasebenzi uSteven Mpye utshele elaboHlanga ukuthi ngesikhathi uMengameli uCyril Ramaphosa engena esikhundleni kwaba nezingqungquthela ezazibanjwa zilandelana zabatshali zimali ababethembisa ukudala amathuba emisebenzi ezweni. Uthe bavota ngobuningi okhethweni lowe-2019 ngenxa yethemba lokuthi izinto zizoguquka.

“Namanje iningi lethu lisahleli emakhaya, umuntu osadidiswa usopolitiki okutshela ukuthi uzodala amathuba emisebenzi usesemuva kakhulu. Uma unesifiso noma uthando lweqembu ungalivotela nje ngaphandle kokuthi ulivotela ngoba ubheke ukuthi uzothila umsebenzi emuva kokhetho,” kusho uMpye.

Imigubho yezisebenzi ithe chithi saka nezwe. Ngesikhathi izisebenzi zibungaza lolu suku, ezisebenzini eziqashwe ngaphansi kohlelo lwe-EPWP eThekwini kuzoba ngokwehlukile. Lezi zisebenzi zihlele umhlangano e-Albert Park eThekwini lapho zizobe zibhunga ngokuthi zisizakala kanjani ezinkingeni ezibhekene nazo. Ezinye sekuphele iminyaka eyevile kwelishumi ziyitoho kuMasipala i-Ethekwini.

Scroll To Top