Now Reading
Ukubekwa kweNkosi uBhokwe nokuzaleka kwakhe
Dark Light

Ukubekwa kweNkosi uBhokwe nokuzaleka kwakhe

UMntwana uBhokwe wazalelwa ekhakonina emzini weNkosi ujobe kaMatshana Sithole, endaweni yaseQhudeni. Ezalwa uNdlunkulu uHiehle ongukaMatshana wesithathu. lnkosi uMntwana uZibhebhu kuthiwa yakhothama uMntwana uBhokwe enezinyanga eziyishumi nesishiyagalombi ingakamboni. 

Kuthe ekuzalweni kwakhe akaze abuyiswa eBanganoma, kepha wakhulela khona eQhudeni waze waba insizwa. Ngenkathi esemncane wayebanjelwe umfowabo uMntwana uMagadavu, owaye ngumnaweNkosana lapha eBanganoma.

UMntwana uMagadavu lona nanxa wayekhonziwe ngabantu bakayise kepha wayenazo naye izinkinga zakhe phakathi kwekhaya. Kwathi ngelinye ilanga kufike abafowabo baseThokazi bendlu yoMntwana uTokotoko, wasethi abammbele umgodi. Bawumba behlonipha isicelo sakhe. 

Kanti ngalena ngaphakathi uyabahleka uthi ubambisa lomgodi ngoba bahlangana noSuthu balwa noyise. Kwathi lapho uNdlunkulu uGeja okaMatshana ezwa lokho wakhuza wababaza, ethi ngeke kumbiswe izingane zeNkosi uSojiyisa umgodi lapha kwabo. Kwathi uma sekuzwakala ukuthi kanti wenza lokhu ngoba ethi uyabajeziza kwakhuza bonke oNdlunkutu baseBanganoma. 

See Also

Wasebayekisa ukumba Iowa mgodi. Kwathi ngelinye ilanga bathi washisa umlilo ngaphandle komuzi kusebusika, wasethi amadoda awawubhule ngezandla. Bawubhula abantu bakwaZulu, ngenkulu inhlonipho. Kwala noma besha, wabamelela ngemuva ethi uwufuna ucimile. 

Amabhungu athukuthela afa ebona uMntwana eganga ngoyise. Kwathi uNcenge Mhlongo wathi kuyise uMqamelo akawuyeke kuncono uMntwana abulale bona. Nebala bonke bawuyeka ukuwubhula. Wasethi uMntwana uMagadavu abagawule amahlahla bawucime ngawo.

  • UMntwana uBhekizizwe ungusomlando nombhali. Phakathi kwamabhuku asewabhalile kukhona Umongo kaZulu kanye neNhlendla yethusi kaZulu. Uthinteka ku 0640400832.
Scroll To Top