Now Reading
Izibongo zeNkosi uZibhebu kaMaphitha
Dark Light

Izibongo zeNkosi uZibhebu kaMaphitha


lmbongi: UGwebisa kaMndonda Dlamini: Entweni


UMsongi wensimbi 

Ayibek’ ekhanda 

Athi yikhona

Amagwal ‘ezakumbalekela

Usima ngadonga bangamhlabi 

Bahlab’ umbhantaka 

lntak ‘ eduke nabalandakazi 

Ngob’ iduke naBaqulusi 

UMagwaz’ ayiqhube 

Ayis ‘ekhakonina kwaSothondose 

UMngun ‘ uyathentesa 

Ufana nabasiki bebunda 

Umfishan’ ongubo ziyanyathela 

lngan ‘ ezabade 

Ziyalubuth ‘ udaka 

Umabatshazwa yimvubu yaseMzinyathi 

Kwath’ izingwenya zayikhex’ imilomo 

Umhlang ‘ oshaya 

lzinkomo zikaMaphitha 

Usiyephuyephu siyimbube yakwaSekane 

Emakhal ‘avuth ‘ umlilo 

Usinikiniki silishoba lenkunzi yezingonyama 

UGwavumane waMasotsha 

Umudli wezidid ‘ezibili 

Esinye singaphansi kweHlobane 

Esinye singaphansi kweZungeni

Usibindi gidi 

Usibindi simnyama 

Simnyama nenyongo yaso 

UMnumzan ‘ozihlabanelayo 

lngan ‘ abany’ abaNumzane 

Bayesab ‘ ukuhlatshw’ emkhabeni 

Uthukuthele mtakaNdaba 

Walokoth ‘ uMsebe 

Wath ‘ uyakugcwala 

Ngezingazi zamadoda 

Nebala wagcwala 

Ngezingazi zamadoda. 

Ungalo zimqingo 

Ngokugwedl ‘ ibhosho 

Ngaphansi kweTshana 

Ugwedlel ‘ oMgazi noButhelezi. 

IZul ‘elidume 

Phezu koMzimvubu 

Ugod ‘olukhwela 

Amakhwent’ eMzinyathi 

Unkomo zinembedle 

Zine mbedlelele 

INkunz’ eMnyama 

Yakithi kwaMandlakazi 

INzima lemnyam ‘ iyesabeka 

lmnyama nezimpondo zayo 

lyesab ‘ ukuthiba 

Ngoba yesab’ ukushelela 

UNonqayiza bemthibela 

Uthitshelwe ngaMasotsha 

NaMagumgedlela

Obhukudis ‘ abelungu kwaNolele 

Bengasa thand ‘ ukubhukuda 

Usibhamu sadl ‘ uMiungu 

Sadl ‘ ingwenya kwaNolele 

Ugqamu kwabad ‘abelungu 

Usihawuhaw’ ungayinkondlo 

Bayi vumile lvunywe nguPhunga 

Yavunywa nguMageba 

Umudli wenguyazana 

Yedwa kwaNolele 

Lwalal’ USuthu 

Lungayi dlanga 

Ugxamalaza kuphum’ umbayimbayi 

Ngaphansi nanga phezulu 

Mjaheni Masotsha 

Mjaheni Magumgedlela 

OkaNdaba wayengase nakwephuka kwaNolele 

Ukuba wayephuka 

Waye yokwephuk’ eSandlwana 

Gijimani ngezindlela zonkana 

Niyobikel ‘abangakezwa 

Nifike nibatshele ukuthi 

Lukhulu luyeza luyanyelela 

Nilufanisa noZibhebhu kaMaphitha 

Ubuhle bakho Ndaba 

Ngiyabesaba, ngibusolile 

Ngithe uma ngubuqaphelisisa 

Ngabufanisa namehlw’ entethe 

Won ‘ asemhlubulweni

Bamethwes ‘ isicoco 

OkaNdaba samfanela 

Bamgibez’ ehashini 

OkaNdaba kwamfanela 

Bamnik’ isihlangu 

OkaNdaba samfanela 

Nani maSwazi khawulani 

Ukufunga uMahlokohla 

Nith ‘ uMahlokohla 

Ngowakini kwaNgwane 

Ngob’ uMahlokohla ngowakithi 

Laph ‘ eBhanganomo 

See Also

Ohlokohl ‘ izimbub ‘eGujini 

Zaphum ‘ ubusabalala 

Zaze zashay ‘ umtsheke 

Zathi ngqu ! Washesha ! 

Mhla ezakuza 

NeZimbidl ‘ezimashoba 

Unkomo zashaya 

lngwaqa ngwaqa kwelasoSuthu 

UMngun ‘oMnyama 

Wakithi kwaMandlakazi 

UMngun ‘ovimbele 

Abany’ abeNguni 

Engibaziyo bakoFebane 

Mhla abeNguni 

Beza ngothul ‘ eNgxongwane 

Wabuyisel ‘amagwal ‘emuva 

Ujojo lovikel ‘ amaklele 

Khona lapha eNdimhlane 

UNondondo welanga

UMababal ‘ahlome 

Akadinwa ukuhloma 

UNgqongqo yemikhonto 

Uyazibang ‘ izililo 

Ngob’ uyazibang ‘ izinyembezi 

USiguda mnyama nonyezi 

UNompangisa kuyihlomisa 

USihlangu sikaShaka nojama 

Uvemvane oluhlala 

Ezihlangwini zamadoda 

Wamudl ‘ uGodide kaNdlela 

Emadunen’ akwaZulu 

Wamqumba phansi koludumayo 

Akwabindaba zalutho 

Wath ‘ uyababa 

Akananyongo akanamhlehlo 

Wamnik ‘ izinyoni zeZulu. 

Wamudla uNdwandwe kaMdlaka 

Emaduneni ‘ akwaZulu 

Wamqumba phansi koludumayo 

Akwabindaba zalutho 

Wath ‘ uyababa 

Akananyongo akanamhlehlo 

Wamnik’ izinyoni zezulu 

Wamudl ‘ uSihayo kaXhongo 

Emadunen ‘ akwaZulu 

Wamqumba phansi koludumayo 

Akwabindaba zalutho 

Wath ‘ uyababa 

Akananyongo akanamhlehlo 

Wamnik’ izinyoni zeZulu 

Scroll To Top