Now Reading
Izibongo zeNkosi uZibhebu kaMaphitha
Dark Light

Izibongo zeNkosi uZibhebu kaMaphitha

Wamudla uSekethwayo kaNhlaka

Ezikhulwini zakwaZulu 

Wamqumba phansi koludumayo 

Akwabindaba zalutho 

Wath ‘ uyababa 

Akananyongo akanamhlehlo 

Wamnik ‘ izinyoni zezulu

Wamudla uNtshingwayo kaMahole 

Emadunen ‘akwaZulu 

Wamqumba phansi koludumayo 

Akwabindaba zalutho 

Wath ‘ uyababa 

Akananyongo akanamhlehlo 

Wamnik’ izinyoni zezulu 

Wamudla uDikane kaHiakanyane 

Emadunen ‘akwaZulu 

Wamqumba phansi koludumayo 

Akwabindaba zalutho 

Wath ‘ uyababa 

Akananyongo akanamhlehlo

Wamnik’ izinyoni zezulu 

Wamudla uBhulangethe kaMagidi 

Emadunen ‘ akwaZulu 

Wamqumba phansi koludumayo 

Akwabindaba zalutho 

Wath ‘ uyababa 

Akananyongo akanamhlehlo 

Wamnik’ izinyoni zezulu. 

Wamudla uVumandaba kaNtethi 

Ezikhulwini zakwazulu 

Wamqumba phansi koludumayo 

Akwabindaba zalutho 

Wath ‘ uyababa 

Akananyongo akanamhlehlo 

Wamnik ‘ izinyoni zezulu

Wamudla uHayiyana noMakhoba 

Kwaba kwenu 

Wabaqumba phansi koludumayo 

Akwabindaba zalutho 

Wathi bayababa 

Abananyongo abanamhlehlo 

Wabanik’ izinyoni zezulu 

Wamudla uNhlanganiso kwabakwenu 

Wamqumba phansi koludumayo 

Akwabindaba zalutho 

Wath ‘ uyababa 

Akananyongo akanamhlehlo

Wamnik’ izinyoni zezulu 

Uyudlawu mfokaShaka 

Abanye uyababamba uyabayekela 

Abanye uyababamba uyababulala 

Wamyeka wathi akahambe 

Ayokhuluma izindaba zakubo 

Ondini Ludlawu olubabamba lubayeke 

UVemvane lukaMaphitha 

Luyagida luyagcogcoma 

Phezu kwezihlangu 

Zamanye amadoda 

Usehla ngohologo 

Kwelase Mdletsheni 

Abanye behla 

Ngogongolo lwentaba 

Wamudla uMsushwana kaMfusi 

Kwezinkul ‘ izindengezi zasoSuthu 

Wamqumba phansi koludumayo 

Akwabindaba zalutho 

Wam mfimfitha, wamkhafula

Wath ‘ uyababa 

Akananyongo akanamhlehlo 

Wamnik’ izinyoni zezulu 

Yasuka kwaNdunu 

Mjulel ‘ abantu 

Onjengo lembu Ngob ‘ ujulele 

UMsushwana kwabaseMdletsheni 

Usililo sakhalwa emuva 

Sakhalwa hambili 

OkaNdaba ugwaz’ iduna 

Kwazond ‘eliny’ iduna 

Nibabi maduna 

Akwazulu ngokuzondelana 

Ube ngulamula mtakaNdaba 

Ungemuthi wabelungu 

Ngob ‘ ulamlele 

USitheku kwabakaMpande 

Wamnqumel ‘ezingamakhulu amathathu 

Ndab’ uyamlalela 

Lomunt’ omemezayo 

Umemeza njalo 

Sengath ‘ uyakhala 

Ukhal ‘ isililo 

Uth ‘ umtanakh ‘ akendelanga lutho 

Kwela kwaMandlakazi 

Ngoba wendel’ utho 

Luka mbayi mbayi 

Usal ‘ ukutshelwa 

Usal ‘ ukunyenyezelwa 

Ngonyama Nduna 

Vuka bakuhlanganisile

Mbala wezinkomo nabantu 

Awusabulali mtakaNdaba 

Usuyasizila 

Uqoth ‘ imbokode nesisekelo 

Usililo sakhalwa emuva 

Sakhalwa phambili 

Usimelele ngomkhonto 

Phezu kweTshana 

Wadondolozela ngenhlendla 

KwaMthanuntengayo 

UMagasa emini libalele 

Zonk’ izintaba zimbhekile 

See Also

lzingwazi zamagwala zabola 

Umkhumb’ othi 

Uyakhiwa wahlakazeka 

Umkhont ‘ oqed ‘ amadoda 

lhash ‘ elimhlophe 

Elinqand ‘ amakhala 

Uzungez’ izintaba 

ZaseMphelandaba 

Kwaze kwazamazama 

lzintaba zoBombo 

lthol ‘elingamqembu 

Kwamany ‘ amathole 

Thole gqabula! 

Kade lalizigqabul ‘ izisinga 

lzul ‘elimnyama LikaMaphitha 

Elihlome laphindelela 

NakwaNdunu 

Ladl ‘ amadoda

Uphehl ‘ itshe lingenambobo 

Ngaphansi kwaGodlankomo 

Laze labhoboka 

lthol ‘ elanyisa kuqala 

Kwamany ‘ amathole 

lnkomo kaNdaba 

Abayisengel ‘ ethusini lye yakhab ‘ umbambi 

Yakhab’ umshayi lvondwe likaMaphitha 

Eligend ‘ amany ‘ amavondwe 

Lithe liyawagenda 

Lawagendel ‘entendelezini 

Impala eyasala 

Kweziny’ izimpala 

Bezigumula bezibhoncula 

Bezenz’ amagudu 

Okubhem ‘ aBashokobezi 

Umahlal ‘ ehlomile 

Ubenje ngohlanya 

Ngoba nanamuhla 

Usahlomile 

UHlany’ oluze lugijima 

Zalukhonkoth ‘ izinja zakoManqayi 

Kanti ezakoNomsebedwana 

Ziyalubungazelela 

Qatha langima 

Nkomo zakwaNobandile 

Kawukhawule Bhokotshiki 

Ukutshikizelela izinkomo 

Zamadun ‘ akini kwaZulu

Mhlanganiso kayibalwa 

lngan ‘ eyaMamboza 

lyabalwa koDamushe 

UMioyiswa kaNdaba 

Okade babemloyisa 

Beth ‘ akasekufa 

Akase kumbelwa 

UMagasa kaNdaba

Scroll To Top