eziqokwe ngumhleli

Asikhulise ingane yowoHlanga njengomphakathi

Okokuqala ngqa emaphephandabeni abhala ngolwethunga, IBayede iphephandaba laboHlanga lethula amakhasi azogxila kubafundi abasebancane

This content is for subscribers only.
Login Join Now
OMkankosi bazikhulumela bona

ISILO sabe sisondeze omama abayisi-6 kwathi bonke bahlala ezindaweni ezahlukene.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigcawu senkantolo: Abammeli, abamangali nabamangalelwa

Lolu daba lonke luphethwe ngabammeli abamele izinhlangothi ezahlukene. Olilalele nguMehluleli uMadondo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZulu neNdlunkulu endaweni abangeyejwayele

Kuleso naleso sizwe siyafika isikhathi sobuqhawe kanjalo nenala. Kanti khona lapho siyafika isikhathi sokudideka nezinselelo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthi akaziboni ebuyela ekhaya ngokushesha uHlongwane

Nakuba ethi akazazi izizathu ezenza abadlali bakuleli bahlale isikhathi esincane phesheya yena uzozinza

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Udalula imfihlo ngawasenyakatho nezwekazi i-Afrika uJohnson

Kuvela imfihlo ngokwenza kahle kwamazwe namaqembu asenhla ne-Afrika emiqhudelwaneni emikhulu yeConfederation of African Football (Caf).

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuyisikhathi sokuthi iSafa idwebe umugqa ukuze singaphindwa induku eyodwa ngokuzayo

Kubuhlungu kithina zakhamuzi zaseNingizimu Afrika ukuthi lo mqhudelwano sizogcina siseka amanye amazwe ngenxa yokuthi alikho iqembu lethu okufuze ngabe lisimele, iBafana Bafana.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imilolozelo iwumpe ezindlebeni zengane

Imilolozelo yizinkondlo ezisamculo. Umculo lo uvezwa iphimbo, nokuphindaphinda, nesigqi kanye nefanamsindo. Imvama imilolozelo isebenzisa amagama azwakala kamnandi ezindlebeni zolalele.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izihlabathi ziyagqibana emaqenjini epolitiki yakuleli

Ukhetho luveze ukuhlehlelwa zikhuni kwabanye kanti abanye bangena khaxa emdlalweni

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZondo, amazondo nombiko wekhomishana

INingizimu Afrika kayiqali ukungena emlandweni ngokwenza into eyehlukile. Ngonyaka we-1996 leli lizwe lahamba inyathuko entsha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imbabazane: Usavutha umlilo ngaphakathi

Akukho ukungabaza ukuthi esinye isigameko esiphakamise igama loMntwana kube yilokhu akwenza njengoNdunankulu kaZulu odabeni oluthinta iSihlalo kusuka kwebuza iSILO, kwedlula iNdlovukazi kanye nogqingetshe waloyo okumele ahlale eSihlalweni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ihlukene phakathi eyaboHlanga kwelomhlaba

Igcine iguqile impi yaboHlanga odabeni olungumongo womzabalazo wabo weminyaka – umhlaba. Lokhu kulandela ukuchithwa kwesiphakamiso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UHamilton bamgqiba ngoSchumacher ngabomu

Uma kukhulunywa ngomdlalo wezimoto zomjaho obizwa ngeFormula One (F1), igama elifika kuqala elomshayeli osewathatha umhlalaphansi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izigameko zonyaka zibe ngugingqigonqo

Bekuminyene utshumo kwezemidlalo ezahlukene kulo nyaka wezi-2021 ozosongwa emavikini azayo. Izintatheli zelaboHlanga uZipho Singela noSabelo Maphumulo zibheka okudonse amehlo ezinkumbi zabathandi bezemidlalo emhlabeni jikelele.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphango nempango: Isisu esilambile asizwa mthetho ngenxa

Njengoba izigcawu zeKhomishini Yamalungelo Abantu YaseNingizimu Afrika mayelana nezinxushunxushu zangoNtulikazi ziqhubeka, abazibonele bathi ububha nokungalingani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukudunguzela kweSILO uCetshwayo nokuboniswa ngoMamonga

Kuqhubeka kushicilelo olwedluleLapho engatholi ukwesekwa ngalo mqondo wokubeka uDinuzulu, wasesabisa ngokuphaka impi iyovumbulula uCetshwayo ehlathini.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lindelani okuhle njalo kokaKhabazela

Yini efika emqondweni wakho kuqala uma ubona ubuso bakhe noma igama likaDkt uLindelani Mkhize? Nakanjani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayifuneki inhliziyo engaphandle kulesikhathi sonyaka

Sesibala izinsuku ngaphambi kokuthi sifike emaphethelweni onyaka. Angifuni ukusho lutho ngawo kodwa ngifuna ukusika elijikayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuxokozela eNdlunkulu nasesizweni yinhlamba kuMdlokombana

Lokhu kungaboni ngasolinye sekwenze nemigubho yeminyaka engama-50 eyabe ihleliwe ingabibikho, okulishwa.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuhle ukuba nombono nentshisekelo kwazise kuthuthukisa umphakathi

Umuntu ozaziyo ukuthi uyini, akazenzi izinto ezimbi, akabaxovi abantu, akanawo umgolo, kusukela ekukhuleni kwakhe (esengumfundi).…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inganono iyamphazamisa ekudlaleni phesheya uNgubo

Isifiso sakhe esikhulu ukuthi kuphele izimpi ukuze akwazi ukuqhubeka nokudlala unobhutshuzwayo okuyinto akhule ngayo kusukela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USteyn ugonyuluka ngokuphuthwa yiNdebe YoMhlaba neProteas

Ayililahlile ithemba lokuhlabana ngeNdebe YoMhlaba intandokazi yomshwibi weProteas ehlonishwa umhlaba wonke uDale Steyn osanda kuthatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amathanga anabela nakwavilavoco: Yebo uyinqobile iBallon d’Or kodwa…

NgoMsombuluko kusihlwa amehlo abethe njo, eThe Chatelet Theatre, eParis lapho kade kuzoklonyeliswa abadlali abenze kahle…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bamhlalise ngesinqe esisodwa uMathunjwa ku-Amcu

UJoni uveza nokuthi isiphakamiso esenziwa mhla zizine kuNhlangulana wezi-2020 sokumsusa esikhundleni njengephini likaMathunjwa sasingekho emthethweni futhi siphambana nomthethosisekelo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now