eziqokwe ngumhleli

Ukhuvethe luphambamise izinhlelo kubangcwabi

Kuyiphupho likasomabhizinisi ukuba kwande abathengi. Ubuningi babathengi buvamise ukusho ukungena kwemali eningi ebhizinisini nokufezeka kwezinhloso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuningi esingakufunda ezimweni esedlula kuzona

Ukufika kokhuvethe kwenze abantu baqala phansi bafuna izindlela zokuziphephisa. Njengoba selubuye isibili luza kabi, kangangokuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuxhumana kwezepolitiki: Uyaqhubeka nokuduka umyalezo weqembu elibusayo

Njengomholi womphakathi ngabe i-ANC ithathisela nokuthi ikhuluma nini nabantu baseNingizimu Afrika? Umhla ziyisi-8 kuMasingana awukho…

Idlala ingqathu yayo yepolitiki yezomnotho i-USA eMiddle East

Ngokomlando, ipolitiki yaseMiddle East ilawulwa kakhulu ukhetho lwase-USA. NgoLwezi wanyakenye i-USA iphinde yaba nokhetho lokukhetha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Cosicosi: Iphelile inganekwane nge-USA

Kule minyaka ecela ema-200 bekunezinganekwane nge-United States of America (USA). Lezi zinganekwane zenze abaningi babuka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ivuselele iqhaza nobudlelwano ne-Afrika i-ANC

UKhongolose ungelinye lamaqembu ezepolitiki ambalwa ezwenikazi nasemhlabeni jikelele angesabi ukuyivuma induku nokuzembula uma ibona sengathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe nepolitiki yezomnotho eNingizimu Afrika

Unyaka wezi-2020 ube ngomubi kakhulu eNingizimu Afrika. Kube unyaka obhedise izinhlelo eziningi zezwe. Kunobungozi bokuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe e-Afrika lube yisithako sobunye nokuzwelana

“Kuyacaca ukuthi kufanele sithole izixazululo zase-Afrika ezinkingeni zethu, nokuthi lokhu kungatholakala kuphela ebunyeni base-Afrika. Sihlukene…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ebezisematheni kweze-Afrika enokuthula noxolo

Ziningi izigameko ezenzekile ezwenikazi i-Afrika kulo nyaka ophelayo ezinye zazo okulindeleke ukuthi ziqhubeke nangozayo. Angeke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayivumi ukucima imililo komasipala nakulokhu

Ukungaphathi kahle nokungathembeki kwezinye izisebenzi zomasipala kuholele ekutheni baqashwe ngolokhozi   Kubo bonke ohulumeni abakhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izigemegeme zepolitiki nezosopolitiki nonyaka

Ubukhulu beqembu bulingane nezinkinga kuKhongolose, kanti nakwaphikisayo bekumantwenguntwengu Ipolitiki yaseNingizimu Afrika ihlale ihlabahlosile ngaphandle nangaphakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Mkhulu umqansa obhekene nosomabhizinisi kulesi sikhathi

Uma kudlalwa umlabalaba kuba nethuba lapho omunye wabadlalayo ayaye athathe isinqumo sokuzibutha izinkomo adlala ngazo,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbhalo nezimpawu kuqukethe umyalezo obalulekile ngomkhiqizo

Angazi ukuthi kwakuyokuba njani ukuba imikhiqizo yayigoqwa ngamaphepha angabhalwe lutho, umuntu ehlukanise ngombala wephepha ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ngokhuvethe nangohlonze lwamacala

Ziningi izigameko ezenzekile nezinqumo ezikhishwe yizinkantolo zakuleli kulo nyaka ezinye zazo ezibe yingqophamlando. Ukhuvethe lubangele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphawuhwebo luhamba indawo ende kwezemidlalo jikelele

Ukungenzi kahle kweqembu lezemidlalo noma umdlali kungaba nemiphumela engemihle ngasohlangothini lwezimali Iqembu lebhola noma umdlali…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ube ngumpetha kunzima enkundleni nangaphandle

Unyaka wezi-2020 ube ongemuhle kakhulu kwabaningi ngenxa yokhuvethe. Leli gciwane elihlalise abantu abaningi lubhojozi limise…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abafundi abadlelana ne-IFP bathi phezu komkhono

Ukufika kwe-Economic Freedom Fighters (EFF) kuphonse inselelo ewumqansa ezinhlanganweni zabafundi ezindala okuyiSouth African Democratic Student…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iziboshwa zenhlangano yamalungelo abantu e-Egypt zifuna ubulungiswa

Umqondisi weqembu elivelele lamalungelo abantu kuleli lizwe uvalelwe ejele ngaphansi kwezimo ezingenabuntu izinsuku ezintathu ngemuva…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ufuna kwenzeke ubulungiswa ngezinsolo zomkhonyovu eCopesville

Iyaqonga ingcindezi kuHulumeni waKwaZulu-Natal ngezinsolo zenkohlakalo yezigidi zamarandi ethinta izindlu zaseCopesville eMsunduzi ezazakhelwe abantu abangenawo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AboHlanga bagqokiswe ibhantshi abalithatha bengalilinganisanga

Sesihambe ibanga elide kulungiswa amaphutha obandlululo kodwa kokuningi kubonakala kusafana nalapho kusukwa khona. Kungenzeka yini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinamoni yisinongo esinezinzuzo eziningi emizimbeni yethu

Isinamoni isinongo esiphuma esihlahleni esibizwa ngeCinnamonum. Sekunesikhathi eside saqala ukusetshenziswa njengesinongo emlandweni. Ngezikhathi zasemandulo, kwakuyisinongo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intokazi ekhubazekile enothando lokuntweza emanzini iyikazela izindondo

UNoluthando Makalima ongumdlali weSurfing okhubazekile waseKhayelitsha esifundazweni i-Eastern Cape uthi noma ukhubazekile ungaba ngumpetha womhlaba…

Ulobizela ithuba kwawesizwe umfo kaThabizolo kunobhutshuzwayo

Usezikhombisile ukuthi usevuthiwe  kunobhutshuzwayo  njengoba engukaputeni weqembu lakhe   Iminyaka yakhe yobudala mincane, unekhono eliyisimanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nawe Shikishela awumncinyane ugadle kwezwakala

Ikhule ibukela kwabanohlonze kwelomnqakiswano intokazi kaMngomezulu yagcina ngokuzuza ukuqokelwa kwelesizwe Inezifiso zokuqhubeka nezifundo zayo iphinde…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now