Now Reading
Imibono yehlukene ngoxhaso lweNSFAS kweminye imikhakha
Dark Light

Imibono yehlukene ngoxhaso lweNSFAS kweminye imikhakha

Isikhwama iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS) sikhiphe incwadi eveza ukuthi kuneziqu noma izifundo esingeke sisayifaka imali noma baxhase abafundi kuzona. Le ncwadi isayindwe iSikhulu Esiphezulu uMnu u-Andile Nongogo.  Phakathi kwalezi ziqu iB.Ed, iB.Cur, amaDiploma eminyaka emi-2, iziqu zeBTECH, zonke iziqu ezinegama leNational ezihlokweni zalo kanye nezifundo ezelekelela umfundi ukuba alungele ukungena emkhakheni afuna ukuwufundela (Bridging Courses). Incwadi iqhuba ithi iB Cur isabuyekezwa. 

Ekhuluma kumsakazeli womphakathi uMnu uKhaya Ndima oyiMeneja Enkulu kwaNFSAS, uthe ukuvala lolu xhaso kuzoqala kubafundi abasha kusukela kulo nyaka ophezulu, manje sebexhasa i-Advance Diploma. Ephendula ukuthi njengoba sebesithathile isinqumo kulesi sikhathi sonyaka ngabe abafundi abamoshanga yini isikhathi njengoba beke bafake izicelo kusanesikhathi uthe: “Sesixhumene namanyuvesi, abafundi bazozithola kahle izincazelo ezikoleni. Izikole eziningi azisahlinzeki ngeziqu eziqala ngeNational Diploma, indlela entsha esiqhuba ngayo.” 

Ephendula ukuthi kusangenzeka yini ukuthi kwengezwe izifundo abangeke bazixhase uthe: “Kulesi sikhathi samanje uMnyango Wemfundo Ephakeme usadingida ukuthi kuzosetshenzwa kanjani. Besingakatholi into ethi kunezifundo ezingengezwa ezingeke zixhaswe kulo nyaka.”

UNgqongqoshe Wemfundo Ephakeme uDkt uBonginkosi (Blade) Nzimande uthe: “Baningi abafundi abangena ezifundweni esingaziswele lapha eNingizimu Afrika. Lokhu kwenza kube nokwantuleka kwamathuba omsebenzi, okuphinda kudle ingxenye eningi yemali yakwaNFSAS kubafundi abangeke bathole umsebenzi ekugcineni kosuku ngoba basemikhakheni engalangazelelwe.” 

Umphakathi uphawulile ngalolu daba ikakhulukazi intsha. UNks uSinenhlanhla Magwenyana (24) uthe: “Ngisalinde ukuthola ukuthi uMnyango uhlele kanjani ikakhulukazi njengoba uHulumeni ugqugquzela ukuba kufundwe emaTVet College. Umfana wasekhaya ufake isicelo sokuba afunde khona, enze iNational Diploma In Public Management. Okwamanje angikafuni ukugxeka, kodwa engikuthandile ukugqamisa ukuthi basazokhokhelwa laba bafundi abasaphakathi nezifundo zabo.”

UNks uThandiwe Nzama (26) owenza izifundo zakhe eNyuvesi yaKwaZulu-Natal (UKZN) uthe: “Lokhu okugqanyiswe uNgqongqoshe kokuthi kunabantu abafundayo kodwa ngeke baze baqashwe kuzokwehlisa inani labafundi abagcwala emanyuvesi  bethathe izifundo ngoba besithole khona isikhala, ngokwamaphuzu. Kuphinde kube ukhondolo oluthinta nemisebenzi, lapho ufika kunabantu abangakukhuthaleli ukuya emsebenzini ngoba benza imisebenzi engekho ngaphakathi kubona.”

See Also

UMnu uSihle Makhathini (23) ofunda e-UKZN owenza iziqu zePsychology uthe: “Singithintile lesi sinqumo soMnyango Wemfundo Ephakeme kanye nesikhwama, ngibone kuzoba nabantu abaningi abazoba izisebenzi ezinkampanini ezicindezelekile ngokomqondo ngoba belandela imali. Ingakho usuthola kunezisebenzi ikakhulukazi eminyangweni kaHulumeni ezaziyo ukuthi kuneBatho Pele ngoba bayibuzwa uma kwenziwa inhlokhono kodwa abangakwazi ukuyisebenzisa ekusebenzeni kwabo kwemihla ngemihla. Ingoba bacindezelekile emqondweni bayasebenza ngoba badinga imali.”

UMnu uThabani Sibiya (24) ofundela ukuba ngumkhandi wezimoto uthe: “Mina ngibona uHulumeni enze isinqumo esiphusile. Ekugcineni sifuna imali. Kulesi sikhathi samanje akubizi ukuthi umuntu akhethe asisekho leso sikhathi kubiza ukuthi sifukuze, ukuze umuntu angasweli. Njengamanje sinabantu abaningi abancike kuHulumeni ngezibonelelo. Uma ucabanga lowo muntu uma ungamnika umsebenzi usengalokhu ekhetha ukuthi imali ayitholayo iqhamukaphi noma ufuna imali axoshe ikati eziko. Mina ngokubona kwami lena enye yezindlela namaqhingasu uHulumeni aqhamuka nawo ukuba kuqasheke abantu baseNingizimu Afrika. Umbuzo okumele sizibuze wona owokuthi ngabe lo muntu omba umsele enkampanini ethize ngepiki wakufundela yini, futhi ukwenza ngoba ethanda yini? Uyazi ngendlela esinganaki ngayo thina bantu, lapha eNingizimu Afrika kunokwantuleka kwabantu abaneziqu zokupheka, kuze kuqashwe abantu abaqhamuka emazweni angaphandle. Uzothola thina sitoyiza sithi basiqedela imisebenzi, miphi ngoba asinazo iziqu. Bakhona inqwaba omama abakwazi ukupheka kodwa abanaziqu, okuyinto engikholwa ukuthi igqugquzelwa uHulumeni. Okumele bakuqonde abantu ukuthi kulolu luhlu lwemisebenzi engenabantu akusiyona ethinta isayensi kuphela kepha neminye imikhakha kuphela enganakiwe.”

Scroll To Top