Now Reading
AboHlanga abakaphumi eGibhithe
Dark Light

AboHlanga abakaphumi eGibhithe

Njengomuntu oshumayela ivangeli lentuthuko nokuzithuthukisa ngemfundo ngibuhlungu ukubona iKhenani likude kwaboHlanga. Eminyakeni eyishumi eyedlule ngichithe isikhathi esiningi ngikhuthaza abantu abasha, ikakhulu boHlanga, ukuthi bayofunda ukuze baphume eGibhithe, ezweni lenhlupheko.

Ngibuzwe ngomunye wabantu engabashumayeza ngokubaluleka kwemfundo ukuthi njengoba esefundile uqala nini ukubonakala umehluko wakhe nomuntu ongafikanga kumatikuletsheni. Ngifikelwe izinyembezi ezigcwele amazi ashukela kanye nosawoti emehlweni. Ebezigcwele ushukele bekungezenjabulo, ngijabulela ukuthi usuqedile ukufundela iziqu zakhe. Ebezinosawoti izinyembezi bezisho ubuhlungu bokuhlala ekhaya ube ufundile futhi unalo ikhona lomsebenzi kodwa amathuba engekho wona.

Kungikhanyele ngokusobala ukuthi owoHlanga usazohlala eGibhithe isikhashana uma kungakaguquki izinto ezithize kuye.

Okokuqala okumele kucace ukuthi sifike kanjani eGibhithe singaboHlanga. Okwesibili, umuntu ngamunye nangamunye udinga ukwazi ukuthi liyini iGibhithe lakhe. Okwesithathu, sidinga ukwazi ukuthi ubani osifake lapha eGibhithe futhi singaphuma kanjani. Uma ngikhuluma ngeGibhithe ngikhuluma ngokuhlupheka kanye nobunzima abhekene nabo owoHlanga. Uma ngikhuluma owoHlanga, ngibala nezifundiswa zebala elimnyama ezikhuluma isiNgisi ngamakhala kube sengathi abelungu uqobo lwabo.

Uma unaso isikhathi sokuvakashela umlando wakuleli, uzothola ingxeye yesizathu esafaka aboHlanga eGibhithe abakulo ngokwahlukana kwabo. Angigxilile kulowo mlando kulesi siqephu. Into eyimbangela enkulu yokuzithola sisezweni lobugqila singaboHlanga, ukulahlekelwa imvelaphi yethu. Sidayise ngobuzibulo bethu uma sivumela abantu abangasibo bakwethu basidunge imiqondo, basihlakaze futhi basihlukanise.

Ukulahlekelwa imvelaphi yethi kwenze sangamazi omunye wethu, sambukela phansi ophansi futhi samshiya phansi ophansi ngempilo. Imfundo abasinike yona isilahlise izimfundiso esafundiswa okhokhomkhulu bethu bengakefiki nezikhungo esigcwele kuzo kuyimanje. Sibavumele baguqula isikompilo lethu kanye nesintu sethu.

Ngikhuze imihlola uma ngifica izitolo zabo zithengisa ibheshu kanye nemvunulo yethu. Basiphuce isithunzi ngekathi basethwesa iziqu, sishiya umhlaba ezandleni zabo. Sikhangeza kubo ngoba savumela ukuthi basibuse. Ukuthi ufike kanjani kwelakho igibhithe, ngumbuzo osemqoka okumele uwuphendule.

Ukuze uphendule lombuzo ongenhla, udinga ukuthi uzibuze ukuthi liyini iGibhithe lakho. Yini lena ekuqgilaza imihla namalanga. Iningi labantu abasha basezweni lenhlupheko ngenxa yokweswela umsebenzi. Abanye bahluphekiswa ukuvilapha ukusebenze, kanti abanye bashaywa ukungazi ukuthi inkosi ibathumephi empilweni. Okusemqoka ukuthi iningi lethu kukhona lapho sibambeke khona futhi asisafuni ukuba lapho sikhona.

Umbuzo enginawo uthi, uzimisele yini ukukhipha imfundiso ekwenze waba lapho ukhona. Iningi lethu sikhathazekile futhi siyakhandleka imihla namalanga ngenxa yokuthi safundiswa ukuthi owoHlanga isitha sakho. Usuyesaba nokucela usizo ukuze uphume kuleli Gibhithe obhekene nalo ngoba wesaba ukubonakala ucela ngoba kuthelevishini bakufundise ukubenyanya nokubabiza ngezehluleki abendlu emnyama yakini.

Angazi ukuthi uzoyithatha kanjani lena esengingena kuyo manje, kodwa ngicabanga ukuthi ibalulekile futhi kufanele ukuthi sikhulume ngayo. Uma sihluleke ukwazi ukuthi ubani osifake lapha egibhithe, kuzobanzima ukuthi siphume futhi sizothi noma sesiphumile sibuyele ngokushesha ngenxa yokungasazi isitha sethu.

See Also

Isitha sethu njengendlu emnyama ithina uqobo lwethu. Sisezweni lenhlupheko ngoba sadayisa futhi siyaqhubeka nokudayisa ngezwe lobisi noju lwezinyosi. Silapha esikhona ngoba silahlekelwe Ubuntu, savumela abantu basishayela imithetho esenza singabi ngabantu abanobuntu.

Sibulalana sodwa ngenxa yobuntu obungasekho kithi. Asisamazi omunye umuntu ngoba sitshelwe ukuthi ukukhomba omunye wethu Ubuntu kuyicala.

Kuyimanje asikwazi ukuqashana sodwa, futhi asikwazi nokufaka izihlobo zethu emisebenzini lapho sisebenza khona ngoba ophethe ubuntu bethu usitshele ukuthi akuvumelekile. Inkinga yethu asibuzanga lutho ngenxa yokuhluleka ukubekezelela indlala. Sivele savuma konke abakushoyo ngenxa yokungafuni ukulinda.

Uma ngithi asikaphumi eGibhithe angisho ukuthi angeke saphuma, kodwa ngizama ukuthi ngikukhanyisele ukuthi sisesezweni lobugqila. Ngiyazi ukuthi wena ukhomba uHulumeni kanye nosopolitiki ehlweni uyazikhipha wena kule nkinga esibhekene nayo. Inhlupheko esikuyo yinkinga yethu sonke futhi idinga ukuthi sibhekane nayo sisonke ngokubambisana.

Scroll To Top