Now Reading
Ukhuvethe luthele usawoti esilondeni kwezemfundo emabangeni aphansi
Dark Light

Ukhuvethe luthele usawoti esilondeni kwezemfundo emabangeni aphansi

Ngokocwaningo, olushicilelwe abezemfundo emabangeni aphansi, babalelwa Phakathi kuka-650 000 kuya ku-750 000 abantwana abaphakathi kweminyaka engu-7 kuya kwengu-17 abangekho esikoleni kuNhlaba wonyaka ka2021. Lolucwaningo luphinde lwaveza ukuthi babalelwa Phakathi kuka-400 000 kuya ku-500 000 abantwana abangafundi kusukela siqalile isifo ukhuvethe.

Locwaningo lungenze ngacabanga kaningi ngekusasa labohlanga. Okuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi lezibalo ezivezwe kulocwaningo zikhomba abohlanga. Kukhanya ngokusobala ukuthi zonke izimvula zinetha abohlanga kakhulu kunezinye izizwe. Ngiyacabanga ukuthi uyazibuza ukuthi sifike kanjani kulenkinga enkulu kangaka.

Mina akungithusanga ukubona izibalo ezikhomba ukuthi baningi abafundi, ikakhulukazi abohlanga, abaphonse ithawula. Indlu yegagu ibivele inetha futhi isanetha kuyimanje. Abafundi abaningi abaphonsanga ithawula ngesikole ngenxa yokhuvethe kuphela. Yebo isibalo sibonakala sisiningi uma uqhathanisa unyaka owodwa eminyakeni eyela emashumini amabili.

Kimi, kuyadabukisa ukubona uhulumeni wabohlanga udicilela phansi ikusasa labohlanga ngemuva kweminyaka engaphezu kwamashumi amabili izwe labuswa uhulumeni wentando yeningi. Kuyabonakala ukuthi usemningi umsebenzi, ngoba ezinye zezinto ezenza abantwana bayeke isikole ukuhluleka kukahulumeni ukubhekana nqo nezinkinga ezihlangabezana nabohlanga.

Abohlanga babhekene nezinkinga eziningi ezenza abantwana bayeke isikole. Lokhu kufaka phakathi ukwehluleka komnyango wezemfundo, emazingeni aphansi, ukulungisa izikole eziningi. Abantwana abaphephile ezikoleni eziningi futhi ayikho nento ebenza bafune ukuya esikoleni ngoba othisha bancane kunabafundi.

Inkinga enkulu, oyithatha kancane umnyango wezemfundo, yimfundo yona uqobo lwayo. Abantwana abafundi into ebenza bekuthakasela ukuya esikoleni. Ngaphandle kwamagumbi agcwele angenazo ngisho nezihlalo, abafundi baphinde bengatholi imfundo ebanika amakhona. Izikole eziningi azinazo izinsiza futhi othisha bazizwela bengaphephile ngenxa yokungaqiniswa kwezokuphepha ezikoleni eziningi. Othisha abakwazi ukunaka abafundi ngokufanele ngenxa yobuningi babafundi kanye nesimo abafundisela kuso izingane.

Ukubambisana komnyango wosonhlalakahle kanye nowezemfundo, emazingeni aphansi, kungaba yisixazululo esikhulu ekuphekaneni nqo nalesihlava. Incindezi abafundi abaphila phezukwayo yenza bangakujabuleli ukuvuka baye esikoleni. Indlala kanye nobude bendlela abayihambayo abafundi uma beya esikoleni yinde kakhulu.

Abafundi basemakhaya baswele ngisho izicathulo futhi bahamba bangadlanga uma beya esikoleni. Angibasoli uma belahlekelwa yithemba, ngoba kunzima ukubekezelela isomo esingashintshi uma uyingane. Babodwa abantwana abangabazali bebancane ngenxa yokukhula benganabazali abazobayala ngokukhulelwa bebancane.

Abantwana besikole, ezindaweni zasemakhaya, baqala bashiye izingane zabo esikoleni ngaphambi kokuba bayongena kwesabo isikole. Uma bebuya entambama, ngokunjalo, baqala esikoleni sengane, bafike ekhaya bapheke, bawashe, ngaphambi kokuthi bavule izincwadi badadishe. Lapho, ontanga babo ezindaweni zasemadolebheni abanazo zonke lezo zinkinga.

Okunye okwenza abafundi bangenwe amanzi emadolweni uma kukhulunywa ngezemfundo, ukubona abafowabo behleli emakhaya bengayanga ezikhungweni zemfundo ephakeme noma imiphumela yabo kamatikuletsheni imihle. Iningi labantu bayizwa ngendaba imfundo yamahhala. Bayafisa ukuya ezikhungweni zemfundo ephakeme kodwa imali ayivumi ngoba benganabo abazali noma abazali bengenayo imali yokubakhokhela. Ngiyacabanga ukuthi abantwana bazibuza kaningi ukuthi sikuphi isidingo sokuya esikoleni uma iningi lentsha lihleli ekhaya. Ubunzima bokuswela imali yokufunda bufana nqamashi nokufunda kanzima kodwa ungawutholi umsebenzi.

See Also

Abafundi abaningi, emabangeni aphansi, ngeke bakujabulela ukuya esikoleni uma bebona abafowabo behleli ekhaya bengasebenzi. Ukuntuleka kwamathuba omsebenzi kwenza abantwana bengayiboni imfundo iwukhiye wempumelelo.

Angifisi ukuzwakala njengosopolitiki uma bekhankasa. Kubalulekile ukuthi njengomeluleki wezemfundo ngiqhamuke nesisombululo. Ngokwami inkinga esibhekene nayo akusiyo ekahulumeni kuphela kodwa eyethu sonke.

Kungakho ngihlezi ngithi imfundo ifana nebhodwe lokubasa phansi lasemakhaya elinemilenze emithathu. Uma kulungiswa izinkinga ezibhekene nomnyango wezemfundo kudingeka ukuthi kutholakale imibono ezinhlakeni ezintathu.

Kudingeka umnyango wezemfundo, ohamba nothisha, abazali kanye nabantwana. Asisoze sabakhona isisombululo esingabakhona uma kungabanjiswene. Inkinga iqala uma uhulumeni eqhamuka nezimpendulo esingayibuzanga.

Scroll To Top