Ezase-Afrika

Inkinga yokusebenzisa ucwazi netsheboya e-Afrika

UHULUMENI waseKenya useshaye uMthetho onqabela ukusetshenziswa kocwazi (plastic) kuleli lizwe. UHulumeni ushaye lo mthetho ngenxa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-Israel ibukela phansi i-African Union ngezinqumo

UMandulo  ngenye yezinyanga ezingezinhle ku Israel e-Afrika. Eminyakeni engamashumi ayisithupha edlule izwe lakwa Israel lathelwa ngehlazo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhlwithwe iqatha emloyeni u-Uhuru Kenyatta

Ubudlelwane phakathi kwezinhlaka ezahlukene zikaHulumeni, ikakhulukazi izishayamthetho kanye nezinkantolo buya ngokuya buvivinywa emazweni amaningi ezwenikazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ifa okumele lishiyelwe izizukulwane ezizayo

Ukuthula e-Afrika kuyoba ifagugu elingumbele ogwansile uqhansela abayophila esikhathini esilandelayo   “Sizimisele ukuba sifeze umgomo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayingakhohlwa indima yengcindezelo odweshwini oluseCameroon

Kunezigameko ezike zenzeke kwamanye amazwe ase-Afrika okuthi uma zicujungulwa zibe yinkomba yezinto ezimbili, eyokuqala ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-ANC isazimisele ukuqinisa ubudlelwano ne-Afrika yonkana

UKHONGOLOSE ungelinye lamaqembu ezepolitiki ambalwa akhona ezweni onezinqubo ezimisiwe zokuthi abangamalungu awo, bakwazi ukuzwana amandla,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaqhude ayeqana namuhlanje eLesotho

Ukuvulwa kwePhalamende laseLesotho ngomhla zingama-24 kuNhlolanja kubhekwe ngabomvu ngenxa yezinkomba zokuthi kungase kubhebhethekise ukungaboni ngaso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubungozi bokuhlala isikhathi eside ebuholini e-Afrika

IZWEKAZI i-Afrika lihamba phambili ngokuba nabaholi asebehlale isikhathi eside beqhoqhobele umbuso. Iningi labaholi abagweva namandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibhekwe ngabomvu iNgqungquthela ye-AU

Ngelizayo inhlangano yezwekazi i-Afrika inenselelo yokuzama ukulungisa kanye nokukhetha umholi   Njengokohlelo inyanga kaMasingana kuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuthiwa zizuza ngenxa yoyise izingane zoMengameli e-Afrika

Izibusiso zawoyise zehlela ezinganeni zoMengameli nababusi e-Afrika okwenza zigabadele ukwedlula abanye   ISIKHUNDLA sokuba nguMengameli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imisebenzi yakhe iyohlala imlandela uSankara

Izwekazi i-Afrika likhumbula umqambi wendlela yama-Afrika ngemibono nangemisebenzi ayishiya   NGOMHLA zili-15 ku Mfumfu we-1987,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ONobhala Jikelele beNhlangano Yezizwe abadabuka e-Afrika

Izingqinamba ezihlangabene nabase-Afrika kweyomhlaba   KUSUKELA ngowe-1945 emveni kokusungulwa kwe Nhlangano Yezizwe, phecelezi, i-United Nations…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ithi nyawo ngibelethe iGambia kuCommonwealth

Ukuphuma kwezwe laseGambia enhlanganweni yeBritish Commonwealth kakuthukuthelisi uMbuso wamaNgisi kuphela, ne-European Union (EU) kanye ne-USA…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usethi khumu uSihlalo we-African Union

NGALESI sikhathi kunomkhankaso wokuthi loyo owabe engumnyeni wakhe nonguMengemali wezwe ehle esikhundleni, uMhlonishwa uNkosazana Dlamini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Owezi-2016 unyaka owokhetho e-Afrika

Izinkomba zikhomba ukuthi izwekazi liyebuza, lisuka kokudala liya kokusha okungasho uzinzo nokukhula komnonotho   ENYE…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amazwe ase-Afrika abanjwe ngamakhwahla

Ukumemeza nokwethuka amazwe aseNtshonalanga kusuke kuwumdlalo nje kubaholi base-Afrika, iqiniso lithi bahlale bebanjwe ngamakhwahla njengoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now