Now Reading
Lisabalulekile isiko labeNguni lokweluka (ukusoka)
Dark Light

Lisabalulekile isiko labeNguni lokweluka (ukusoka)

KUBA isikhathi esibaluleke kakhulu ukweluka (ukusokwa) e-Eastern Cape. Ukusoka noma ukwaluka ngelinye lamasiko abalulekile esizweni samaXhosa namaMpondo kanye nezinye izinhlanga kusukela emandulo ngesikhathi aboHlanga besakhomba ngophakathi e-Afrika. Lisuke lihambe kahle isiko leli, ikakhulu uma nje iNkosi yendawo yazisiwe futhi isinolwazi ngalo ukuthi lisayogcinwa. Phela ukuba nolwazi kweNkosi ngalo mcimbi kuchaza ukuthi noQamatha usuke ezowubusisa, awusikelele ngosuku lokuqala uze uyophothulwa entabeni.

Kodwa manje sekubukeka sengathi sekuba nenkwishinkwishi ebakhona phakathi uma kuyosokwa abakhwetha. Isehlo lesi nesiyinto eyabe ingekho neyayingezenzeki futhi nasemandulo. Uma sithi ukubukisisa kungenzeka ukuthi ukufa kwabakhwetha kudalwa izinto ezincane ezingasanakiwe ngaphambi komcimbi. Okokuqala, kungaba ukuthi amakhankatha nezingcibi laba babanobudedengu ngoba bengasayi kubazali bezingane zesilisa ngendlela efanele nenenhlonipho. Okwesibili, kuthiwa emandulo kwakusemqoka kakhulu kanti kwakudingeka ukuba uyise womkhwetha abike kubanikazi bomuzi kusekude ukuthi indodana yakhe yayizonyamalala lapha ekhaya iyohlala entabeni.

Okwesithathu, seliyahlazeka emehlweni abezizwe nasemhlabeni ngisho nalana ezweni njalo isiko elihle kangaka ngenxa yabanye abazibeka amakhankatha nezingcibi ngenkathi sebeqhuba phambili imali kunokuqhakambisa isizwe samaXhosa. Manje ukusoka sekusho ukufa kunokuba abakhwetha babuye bephila. Yingakho sithola abanye boHlanga belinyembeza njalo isiko leli komathelevishini uma kufika isikhathi sokusokwa kwabesilisa. Bakhuluma kabi ngalo.

Njengoba begxeka uma kuwumkhosi womhlanga kwelikaMthaniya sihlale sibabona begxibha ontabakayikhonjwa kodwa lutho ukuveza isisombululo kanye nekhambi. Ukuthi yini abazoyifaka esikhundleni sawo ngoba nje, bamane babulawa umgolo wodwa.Abazami futhi abakaze bazihluphe ngokucwaningisisa okunye, okuhle mayelana nesiko lokwaluka, nokunconcozelwa ngamaMpondo namaXhosa. Kwaze kwanconcoza, kwazoyiza kuMnuz. uNgqwili wasemaMpondweni esigodini Enyanisweni nophuza umfula uMzamba, uma ngiphatha igama ‘ukuwojisa komkhwetha’ kanye ‘nesitshuba’.

Siselapho, sekuyacaca ukuthi uQamatha usuke esengasekho nakancane ngenkathi kugcinwa leli siko njengoba sekuvamile ukuba kuvele izindaba ezingemnandi zokufa kwabakhwetha. Sekwabakuhle manje ukuthi kulo Hulumeni wedemokhrasi ngoba nabezempilo sebeyaba ingxenye yaleli siko ukuze kuhlolwe isimo sempilo yabakhwetha ukuthi bangumqemane nanokuthi abaguli ndawo yini. Kanti nakwelikaMthaniya sihlala futhi siphila namaBhaca, amaMpondo, abeSotho nezinye izizwe. Sasibona ISILO, “iNtulo ebande ngodonga”, simemezela ukuba livuswe leli siko ngoba namaZulu ayevele ebasoka abesilisa ngaphambi kokubusa kweLembe, “uDlungwana woMbelebele”. Bayede! Wena WeNdlovu! Bayede!

Kwakungenyanga uMasingana ngowezi-2017, ISILO samaBandla sihambele eKokstad, siphelezelwa nguNgqongqoshe woMnyango wezeMpilo kuHulumeni waKwaZulu-Natal uMhlonishwa uDkt uSibongiseni Dhlomo, (Dinangwe) kanye nezinye izihambeli ngenkathi bezobabongela ngokuqhuba isiko lokusoka. Okwahlalukayo enkulumweni yaso ukuthi sakuveza ukuthi kusukela ngowezi-2009 sekunabafana ababa yingxenye yokuyalwa mayelana nendlela yokuzithiba ocansini. Hhayi nje abesifazane kuphela. Samtusa uDkt uDhlomo ngalowo msebenzi.

See Also

Basuke bengebodwa abakhwetha entabeni ngoba lisuke likhona ikhankatha. Lifaniswa nothisha ngokwabelungu baseNtshonalanga. Ikhankatha libafundisa inhlonipho, indlela yokuziphatha ezweni nasemphakathini, yokuphathwa neyokuphatha kahle abanye, nanokuthi yini esuke ichaza ukuthi usuyindoda. Libanika amasu ahambisana nentuthuko kuye phambili empilweni. Uma sekuphelile ukusokwa kube sekushiswa izingubo, amaqhugwane nakho konke ebebekusebenzisa laphaya entabeni. Sebezophuma begcobe ubuso, lapho sebemboze esingezansi ngesitshuba beqonde emfuleni ukuyogeza.

Bazobe sebezimboze ngenye ingubo uma sebephelezelwa, sebekhashwa ngabesilisa asebalukwa bebuyela emakhaya. Sekuzowojisa lona owesilisa,indoda lapha ekhaya.Uyise nezihlobo uzongena naye esibayeni aphinde ambike futhi ukuthi usebuyile entabeni. Ambongele uma eziphathe kahle kodwa uma engenzanga,lokho, kusuke sekuyidokwe eligayelwe yena. Kunalolonke uhlobo lokudla nokuphuzwayo.Uzobe esemhlabela ekhethekile imvu, bamsikele, bamphekele isibindi adle. Kuba nguyena odla kuqala usingaye bese kulandela izihambeli nazo zidle.

Abesilisa bahlaliswa ethendeni. Abesifazane bafakwe endlini yabo lapho bezophuza bengenamahloni okubukwa ngabesilisa ukuthi kanti bayiziminzi, bangamakloza, ezweni lonke onkunzana. Ukuwojisa kwabesilisa nomjikelo wabesifazane, nokwabobonke abasuke bekhuliswa emaMpondweni nasemaXhoseni nakho kuyahlaluka ukuthi kuseyisiko elisasemqoka namanje.

Scroll To Top