Now Reading
Akubhenywa gudu kuqanjwa amagama olwethunga
Dark Light

Akubhenywa gudu kuqanjwa amagama olwethunga

 

AMAQEMBU aphikisayo ePhalamende asuse esinamathambo isidumo.  Lesi sidumo sisuswe wukuya kwawo eNkantolo YoMthethosisekelo eyothi iNkantolo mayiwasize ekukhipheni uMengameli wezwe esikhundleni.  Akudingi nakancane ukutolikwa lokhu amaqembu aphikisayo abe eyokufuna eNkantolo YoMthethosiskelo.  Osekuhlupha njengamanje wumthwalo osuthweswe ababhekene nokuchaza amagama kanye nokwakha amatemu olimini lwesiZulu.  Lo mthwalo osuthweswe laba abahlalele ukuchaza amagama nokwakha amatemu yile nkiyankiya yegama lesiNgisi  elithi impeachment elivele laphaya eNkantolo YoMthethosisekelo.

Leli gama lesiNgisi selibavuvukalise amakhanda ongoti bolimi lwesiZulu kwaze kwacishe kwathathwa izinduku kwayiwa ohlanyeni.  Okuyikhona kuyinkinga enkulu kuleli gama yindlela elichazwa ngayo uma ubheka incazelo yalo kulezi zichazamazwi zesiNgisi.  Isichazamazwi sesiNgisi i-Oxford South African English Dictionary sithi uma sichaza le nkanankana yegama siyichaze ngokwasezweni lamaNgisi, iBritain siphinde siyichaze ngokwase-USA.  Sithi uma sichaza le nkanankana yegama ngokwaseBritain lesi sichazamazwi silichaze sithi ukwethwesa icala ophethe uhulumeni.  Aluchazwa uhlobo lwaleli cala kodwa sivele sikhulume ngecala elinzima.

Uma sinikeza incazelo ngokwase-USA lesi sichazamazwi sichaza sithi ukwethwesa icala lokungaziphathi kahle onesikhundla esiphezulu emphakathini.  Kuzo zonke lezi zincazelo ezinikezwe yilesi sichazamazwi ayikho incazelo eqondene neNingizimu Afrika ukuthi khona lingachazwa kuthiweni leli gama.  Kubonakala kuyisikhophe lokhu okwenziwe yilesi sichazamazwi ngoba siyisichazamazwi sesiNgisi esikhulunywa lapha eNingizimu Afrika.  Leli gama akulona igama lesiNgisi esejwayelekile okumele lisebenze njengawo wonke amagama esiNgisi kodwa yigama elithe ukwehluka esiNgisini esejwayelekile.

Lokhu kwehluka kwalo yikho okuholele ekutheni baze bathi uma belichaza balichaze ngokusebenza kwalo emazweni ehlukahlukene.  Uma lesi kuyisichazamazwi sesiNgisi esisetshenziswa lapha eNingizimu Afrika, bekungafanele bayishiye ngaphandle iNingizimu Afrika bangabe besachaza ukuthi khona lisebenza kanjani leli gama.  Yilesi sikhophe salesi sichazamazwi esisuse utalatiya lomshukantambo osubhekene nongoti bokuchazwa kwamagama.  Kulungile-ke i-USA ibingeke ishiywe ngaphandle uma kunikezwa izindlela elisetshenziswa ngazo leli gama emazweni ehlukene njengesinye isikhondlakhondla emazweni akhuluma isiNgisi.

Kuthiwani-ke ngalabo abakhuluma isiNgisi salapha eNingizimu Afrika lapho sihlanganiswe khona lesi sichazamazwi?  Kusobala ukuthi abalapha eNingizimu Afrika kufanele balandele izwe okuyilona ongalibiza ngokuthi liwumthombo wolimi lwesiNgisi, okuyiBritain.  Kusho ukuthi ngokwalapha eNingizimu Afrika kuzokuba wukubeka icala ophethe uhulumeni (njengoMengameli wezwe).  Umbuzo omkhulu okhona-ke njengamanje uthi ngakube kwabe kuyileyo yini inhloso yokuya eNkantolo YoMthethosisekelo kwalaba ababeyise uMengameli waseNgizimu Afrika eNkantolo YoMthethosisekelo?

See Also

Impendulo enganikezwa wumuntu phaqa eyokuthi laba ababeyise uMengameli wezwe eNkantolo YoMthethosisekelo babefuna ukuba ibasize bamkhiphe ekubeni uMengameli wezwe.  Lokhu kumkhipha uMengameli wezwe kuchaza ukuthi bafuna ukumkhipha lingakapheli ihlandla lakhe lokuba nguMengameli waseNingizimu Afrika.  Nalaba bamaqembu aphikisayo uma wawubezwa bekhuluma babengakhulumi ngokubeka uMengameli amacala kodwa babekhuluma ngokumkhipha esikhundleni.  Umbuzo omkhulu uthi ngakube bayiqonda kahle yini incazelo yegama elithi impeachment noma sebezosebenzisa incazelo yalapha eNingizimu Afrika?

Ake sithi bayayiqonda kahle incazelo yaleli gama laba abathatha uMengameli wezwe bamyisa eNkantolo YoMthethosisekelo kodwa kusobala ukuthi kwakungagcini lapho.  Inhloso enkulu yilena yokuthi aphume esikhundleni sobumengameli yize singakafiki isikhathi sakhe sokuphuma esikhundleni.  Umuntu ugcina engasaqondi kahle ukuthi yikuphi ngempela okufanele agxile kukho uma echaza igama elithi impeachment lapha eNingizimu Afrika.  Ngakube kufanele ulichaze leyo ncazelo ihambisane nezinhloso zabantu abathile noma kumele ulichaze njengoba lichazwa kulezi zikhondlakhondla zamazwe amabili?

Okufike kube nzima kakhulu lapha eNingizimu Afrika wukuthi akukho nezinhlaka ezicathulisa umphakathi ziwufundise ngezincazelo zezinto ezithile ezingaziwa njengencazelo ephusile yaleli gama.  Abehluleli bavele bantenguze ngezinguzunga zamagama esiNgisi nesiLatini singabi bikho isikhathi sokuchazela umphakathi ngalokhu akushoyo.  Ubani ozochazela umphakathi ngalezi zinkiyankiya zamagama?

  • UDkt uMpumelelo Mbatha ungumhleli weSichazamazwi SesiZulu, ungoti wolimi isiZulu nombhali.
Scroll To Top