Now Reading
Isiko lokusoka eTanzania lithi alifane nelakwaXhosa
Dark Light

Isiko lokusoka eTanzania lithi alifane nelakwaXhosa

SINESISHOZI thina boHlanga baseNingizimu Afrika ngoba asizinikanga nakancane isikhathi sisebancane okuyinto esingayenzi ngisho namanje.

Isikhathi sokuthola nesokucakula kancane mayelana namasiko, amakhaya, izigodi kanye nangaMakhosi abanye boHlanga base-Afrika yize bengomakhelwane kusukela ngeminyaka yowe-1948 kuya kowe-1980.

Izwe lalisaphathiswe amaBhunu ayelihola ngenqubo yobandlululo. Kanti kuhle ukucobelela nokucaphuna amazwi akhayo, ayintuthuko nobunye angazange anakeke kwabaningi ngenkathi ekhulunywa ngothile.

Ngawathanda, ngethemba ukuthi nawe uzowanconcozela amazwi eNgonyama, ISILO samaBandla, angenyanga uNhlaba ngowe-2015 eCity Hall eThekwini kwelikaMthaniya.

Kwakumhlazane siphuma eDlinzeni leNdlovukazi esizala uThomozile, eliseMkhumbane. Sathi “Nkosi sikelela i-Afrika kulesi sikhathi sethu”.

Kanti uRoger uqinisekisa futhi lapha ukuthi isiphethu somfula awuphuzayo iZiwanyasa siseTanzania nozungezayo phakathi uze uyongena eMalawi njengayo yonke imifula eqala kwamanye amazwe bese iphelela kwelinye izwe. Uma usungene eMalawi ilapho befike bawubize ngeLake Malawi noma iChweba laseMalawi.

Ukutairiba: Kanjalo nabaseTanzania banesiko lokusokwa noma lokwalukwa kwabesilisa njengama Afrika.

Nakho kuyalungiselelwa isikhathi sisekude. Ikhaya nekhaya linxusa umira (abadala) ukuba bacele kuMulungu (kuMvelinqangi) ukuba babuye bephila.

Ngaleyo nkathi ubaba nomama bayabonisana ngendawo okufanele ukuthi undodana aye kosokwa kuyo. Bangavumelana ngokuthi aye kubo koninalume noma kubo kababa.

Uma sekufikwa entabeni noma esigodini thizeni, kube sekwakhiwa amaqhugwane okanye amadlangala abazolala kuwona.

Indawo abozosokwa kuyona izoqiniswa ngentelezi kwenzelwa ukuba izilwane zasendle zingasondeli. Kanti futhi amabhubesi awasondeli nhlobo ngenxa yale ntelezi. Kanjalo nowesifazane akasondeli nakancane kule ndawo, kusondela omama balaba besilisa ngesizathu esithile.

Ukutairiba (ukusokwa) nakho kwenziwa ngesikhathi sekhefu lezikole  ngenkathi izikole zisavaliwe. Kusuke kungabesilisa abasebancane abasuke bethathwe emakhaya nasezigodini  ezehlukene bayiswa entabeni. Basuke benobaqaphile lapho.

Ukhungwi: Basuke beqashwe ngumakadebona kwezamasiko wasendaweni futhi ohlonishwayo abambiza ngokuthi ukhungwi. Nguyena ofundisayo ukuziphatha kahle, inhlonipho nentuthuko jikelele nokunye.

Nguye belu oyisango lokuxhumanisa abasokwa nomphakathi. Ngolimi lwamanje ungundabazabantu phecelezi. Nguye okukhulunywa naye futhi onikezwa ukudla ngomama ukuba akudlulisele kulaba besilisa abazosokwa. Uma bengamhloniphanga kuba semandleni akhe ukubajezisa ngokuba angabaletheli ukudla kwabo. Kuba kuhle ukuba bahloniphe.

Ingariba: Lapha ngowesilisa ofika khona ukuzosoka abesilisa abasebancane obizwa ngokuthi ingariba. Uqala lo msebenzi njena naye usuke ekubikile kwabadala bakubo ukuthi usaya kosebenza umsebenzi wesizwe wokusoka abesilisa.

Umsuli: Phela basuke bengagqokile ngokuphelele lapha entabeni. Akubuyelwa nayo emakhaya. Bagqokisa esingezansi kuphela ngendwangu nje. Leyo ndwangu ibizwa ngokuthi umsuli, ibizwa isitshuba ngokwesiXhosa.

See Also

Nayo le mvunulo bazobe sebeyikhumuliswa uma sebeqedile ukusokwa sekupholile lapho kade besokwa khona. Ibe isilahlwa okanye ishiswe kanye namadlangala akade bewagobile okwesikhashana.

Kube  sekufika abadala ukuzobabheka ukuthi ngabe  basokwa kahle futhi kwangaba nezihibe. Nanokuthi akukho zilonda ezidalekile.

Ijakula: Kuba neculo lokucela ukudla eliyaye liculwe ngolimi lwesiNdengeleko ngomunye wabasokwa. Ube esesuka egibela aze afike phezulu egatsheni lokugcina lesihlahla. Bese ebheka ngasemizini lapho ezosho ngengila ecula ethi “mauzala kitumbo kalegela, letha ijakula” Okuwukuthi, mama isisu silambile, lethani ukudla.

Abezwe kuqala bazobe sebebasa umlilo, balungisele abasokwa ukudla. Bazophangisa lapho entabeni omama. Abasondeli kodwa bakunika ikhungwi. Yona izobe isikuletha kubona ukuba badle.

Ipemba: Ngenkathi belapho sithola ukuthi bagcoba isigcobo  semvelo hhayi kakhulu, bathi nje kancane ebunzini.

Kanti ipemba yenziwa ngamaqabunga esihlahla ipemba, asuke egxotshiwe. Ahlanganiswa ngamanzi kancane. Isigcobo lesi esinamandla ngale ndlela yokuthi babuyela emakubo bekhanya umzimba wonke sekuyobongwa uMulungu ngokubuya bephila.

Okunye okwaxabanisa uNyerere namaKoloni ukucela usizo kumaShayina waluthola, amaKoloni ayengafuni ukubanikeza lona lokwakhiwa komzila wesitimela oxhumanisa iTanzania neZambia kwezohwebo.

Leso sitimela encwadini yomlando eyayinomdwebomfanekiso wekhanda likaMao Tse-tung, sibhalwe, Tanzam. AmaShayina asiza ngaphandle kwezibophonswinyo, kwabeka uNyerere. Waze waqoma nokugqoka njengawo.

Scroll To Top