Now Reading
Usiko lokusoka ngokwase-Afrika luyinhlanzeko
Dark Light

Usiko lokusoka ngokwase-Afrika luyinhlanzeko

Usiko lokusoka lwasungulwa futhi laqalwa e-Afrika ngaphambi kokuba ludume umhlaba wonke, lugcine seluthathwa yizizwe eziningi ezahlukeneyo

 

NGOKOCWANINGO, lolu siko lwaqala eGibithe yasemandulo. Ukusoka kwakuyinto eyayijwayelekile eGibithe, ikakhulukazi ezizweni ezifana nesamaSemitic, esase-Ethopia, esamaColchians, nezinye. Emveni kokuba u-Alexander the Great esehlulwe ngamaGriki, amkhipha eGibithe, usiko lokusoka lwathanda ukushabalala ngenxa yokuthi amaGriki ayengaluthandisisi kahle ngoba ayesuke abone sengathi umuntu unqunu.

Ukusoka kuyatholakala ezizweni eziningi e-Afrika, kanti kusenziwa ezizweni eziningi njengoba kunguphawu olukhombisa ukungena komfana ebudodeni, okuyisigaba esibalulekile empilweni yomfana ongumNguni.   

Emazweni amaningi ase-Afrika usiko lokusoka lusenziwa. Nanka amazwe lapho lwenziwa kuwona ngezinga eliphezulu: iNiger-Congo, iSenegal, iKenya, iNingizimu Afrika, iGambia, iNigeria, iCongo Basin, iTanzania, iMalawi, iLesotho, namanye. Okubalulekayo lapha ukuthi lolu siko lukhetha isizwe ngesizwe ezweni elilodwa. Mangenza isibonelo nje: eKenya lwenziwa kakhulu ngamaGikuyu namaMasai. ENingizimu Afrika lwenziwa kakhulu ngabeNguni, nabanye.

UHerodotus, umbhali wokuqala wezomlando emhlabeni jikelele usitshela ukuthi amaGibithe ayelwenza lolu siko ngoba kwakunguphawu lokukhombisa ukuhlanzeka. Kodwa amanye amaGibithe ayekubona lokhu njengophawu lokungena ebudodeni.

Ukusoka kwakuqhutshwa abefundisi ababesebenzela emathempelini, besebenzisa itshe elibukhali elalikwazi ukusika. Kuthiwa usiko lolu lwaludume kakhulu kubantu ababephakeme emphakathini.

UHerodotus uyachaza futhi ukuthi lolu siko lwaludume kakhulu ezizweni zamaColchians, abase-Ethopia, amaPhoenicians, amaSyria asePalestine, kanye nezizwe ezazingomakhelwane.

Kuyacaca ukuthi thina beNguni lolu siko saluthatha kwabase-Ethopia lawa ayengamaNubians noma angamaKush, okuyibo ababengokhokho babeNguni bokuqala ngqa ababedabuka kuNtu, esizalweni somfula iNile ngaphansi kwentaba iKilimanjaro.

Noma izizathu zazingefani, izizwe ezifana namaJuda, ama-Israyeli, nezinye, nazo zazilusebenzisa kakhulu lolu siko ziluthathe eGibithe. Kuyadingeka ukuthi sibalule lapha ukuthi kukekwaba khona impikiswano yokuthi ngobani abaqhamuka nalolu siko phakathi kwamaGriki namaGibithe, kodwa leyo mpikiswano yagcina ngokuba kuvunywe ukuthi lwaqhamuka namaGibithe.

Ziningi ezinye izizwe eziphesheya kwezilwandle ezazilenza, lwenziwa ngendlela yesintu. AmaNgisi namaCelts ngabanye ababelenza lolu siko. AmaMuslims, noma kungekho kuQu’ran, kodwa ayelwenza lolu siko njengento eyayikhombisa ukuhlanzeka komzimba. Njengoba sazi ukuthi isizwe sama-Islam sigcizelela kakhulu ekuhlanzekeni komzimba nomphefumulo, lolu siko lwalusho ukuhlanzeka kubo.

Kwakuthi nxa sebephuma ekusokeni, labo ababekade besoka, abafundisi baseGibithe babehlela umcimbi omkhulu womphakathi, kumenywe nezikhulu, kube khona nezibukeli.

See Also

Ngakho lokhu esikubona kwenziwa abafowethu basemaXhoseni, ukuqhakambisa ukubaluleka kobusoka, yinto yethu thina beNguni. Uma intsha yamaXhosa ivela ekusokeni kuba ngumcimbi omkhulu wesintu. Kuyagidwa, kujatshulwe kuhlatshwe izinkomo, nokunye. Okubalulekile ukuthi amaXhosa angabeNguni boqobo. Buqinile ubuNguni emaXhoseni. Yingakho kungamaXhosa kuphela akwazisayo ukuthi thina beNguni siyinzalo yakwaNtu.

Kuyavela kancane ocwaningeni  ukuthi noZulu wayelusebenzisa kakhulu lolu siko lokusoka, kodwa kuthe ngezikhathi zokubusa kweNkosi uShaka lwaqala lapho ukushabalala, ngoba iNkosi uShaka, ngezizathu ezahlukeneyo, ezinye ezimayelana nokuba amabutho ahlale njalo ebhekene nezimpi, wayengaluthandisisi kahle ngoba lwaluthikameza uhlelo lokuviva kwamabutho.

Ezinye izizwe zabeNguni asingaze singezwa lutho ngazo noma ziyalwenza yini lolu siko, nanokuthi yini ebanga ukuthi zingalwenzi. Yindima le esadinga ukucwaningwa.

Kodwa okunye okuvelayo ukuthi ngokufika kweNkolo yamaNgisi ihambisana nengcindezi e-Afrika, ziningi izinto esezaguquka kubantu bakithi, kokunye beguqulwa ngenkani, noma amaqaba. Nalo usiko lokusoka lwabangaphansi kwengcindezi ezizweni zokufika kuleli ezazigqugquzela ukulahlwa kwamasiko esintu. Lokhu kwadala ukuthi ezinye izizwe zabeNguni ziluyeke phansi lolu siko, selubonakala njengento esemuva.

Lezo zizwe esezingasakwenzi lokhu sezajikela ebuchwephesheni besimanje obafika nabelungu. Abantu abaningi namhlanje abahlala emadolobheni balwenza lolu siko ngesilungu, ngalokhu abakubiza ngokuthi yineonatal circumcision. Ngaleyo ndlela uthola ukuthi akuseyilona loluya siko lwethu lwesiNguni lapho kwakunxenxwa ngisho abalele ukuthi abaqaphe futhi bakhulise undodana, akhule abeyindoda eqavile esizweni.

  • UMnu Mfuniselwa Bhengu ungumbhali wencwadi AmaZulu: Ancient Egyptian Origin. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando thintana nombhali ku-0833038723 noma ku-email: mjbhengu@iafrica.com
Scroll To Top