Now Reading
Asibe ngamavulandlela ezindaweni ezingamafagugu
Dark Light

Asibe ngamavulandlela ezindaweni ezingamafagugu

NINA bakaHlabahlungu bazoshumayezana! Sisabathe mpongo lala nansi ima ngezinyawo zangemuva. Ziya ngokwanda izihibe amafindo nezibopho ezigiga inqubekelaphambili mayelana nokuqhakamba kwemvelaphi yethu. Uma uthatha ukubheka abantu bakithi sebejabulisa abezizwe ngobuzibulo bethu. Akukho ukuqonda imbaluleko yobuthina kithina.

Izikhungo zezamasiko zikhongozela inkece ezihambelini noma ezivakashini eziphuma kwamanye amazwe. Yebo akulona neze icala lokho, kodwa uye ubone ukuthi inhloso akusekhona ukugcina okungamafagugu esizwe kodwa sekuwukukleza embeleni ogwansile, nokukhangeza okungenakuzigqaja. Inqola isibheke eweni uma sizosakaza ingoma kuze kudabuke umhlabathi ngoba sifuna ukujabulisa omacaphunakusale kuphela hhayi ngoba sinobuqha ngemvelaphi yethu.

Icala ngilibeka kithi thina boHlanga ngoba asizihambeli lezi zindawo sizixhase kuze kusuke abantu bangaphandle abangenalwazi lwembaluleko yokugcineka kwala magugu. Baze bawathathe bawenze awabo bebe bewathenge ngotiki kithi bemuke nawo beyowakhangisa bawathengise ngeshisiwe imali sisale sinkemile. Into esiyaziyo wukukhala ekubeni sithe dekle phezu kovundile umhlabathi.  Ukuqoqwa komlando makungabi ngokokujabulisa amaQadasi ukuze asiconcisele ngodanaliya. Masizenzele thina kuqala singalindeli ukuthi izinto zethu zituswe ngabebala elehlukile bese kuba yima sibona imbaluleko yokuzithanda.  Engabe lolu bhici siyolwesulwa ngubani ngoba kunokuthi kulunge kuya ngokonala imfene idukela umnikazi.

Impela izwe liyagula liphethwe yisiNgisi, siyaqhubeka nokuba womadakeni abazishaya inkinsela. Okhokho bethu bafika sekusele umsila wemvelaphi yethu kepha thina sisele noboya namanembe. Ngakho ngiyakhala nina beNgwazi ake sikhongozele le nkeshezana esele sithukusele izingane zethu, ngoba indaba yethu iyoxoxwa ngekhwela ngelinye ilanga. Kuyobe sengathi yinganeko iyoxoxwa ebusuku abantu besaba ukumila izimpondo. Ngenxa yokuba zithutha ezindlebende kwabo. Siyanxusa nina beNkosi ukuba sisungule imiphakathi yehlukile kunale entantathekiswa wuthando lwesilungu.  Ngabe iyiphi le mpi esayinqotshelwa wokhokho eSandlwane uma sizoba yimidamfemfe ejabuliswa wukuqhulula ulimi lwesilungu.

Sithi zonke lezi zindawo ezisigcinele imvelaphi nomcebo wesizwe maziqale ukuhanjelwa yithi futhi mazituswe yithina ukwedlula abezizwe. Lokhu masikwenze ngoba kusuka ekujuleni kwezibili zethu hhayi ngoba sifuna ukujabulisa omacaphuna kusale noma senza umchithacala. Inselelo engiyiphosela abamele ezamasiko nobuciko ukuthi ake bahambele imiphakathi bavuselele ugqozi nothando lwesikompilo nokubonisa abantu ubuhle bezigcinamagugu ezikhona ezweni. Ngaphandle kweNdulo asilutho.

Uma siqhubeka senza izinto zethu ngenhloso yokujabulisa amajalantiya lokho kuyosenza imikhovu nezithunzela zabo. Lesi yisikhathi sokugunda ingqondo siyeke ukuphuza yonke into nezibhidi zayo. Asifunde ukucwenga. Indlela eya phambili iyocatshwa yithi uqobo. Kuningi esingakufunda nesingakulungisa ngokusukumela izinto zethu, nakuba ngimphosela inselelo uHulumeni kodwa masingamlindi akasifice siyicaba eya phambili. Sithi mayiqale imvuselelo yokuhambela izikhungo ezisigcinele amafagugu ethu ukuze izingane zifunde kithi. Phela inkonyane inyathela lapho kunyathele khona unina uze ubone nangodaka emanqineni. Ukungathandi izinto zethu kuyinkomba yoqhekeko. Lolu wukhondolo okungamele sivume lwedlulele ezinganeni zethu. Ake sibe yisizukulwane esiyokhunjulwa ngokuzigqaja nobuqha. Ngisho nasezindaweni zasemakhaya ziyadingeka lezi zikhungo ngoba ayikho indawo engenamlando.

See Also

Uma siqala ukusukuma manje lokho kuyoba wumqaqongo noma ukuphehla uzwathi lowo mlilo uyosala ukhwezelwa abayosilandela. Uma thina singaphembanga manje masikhohlwe liyofa ngathi izwe. Umlando mawungasehluleli ngesihluku. Ithuba lisekhona. Umuntu akaqalaze isikhungo esingakubo asihambele afunde umlando kanjalo siyobe siqale isiko elisha eliyoba nomthelela omuhle,oyokhuthaza ngisho labo abasebenzela lezi zikhungo, kunini bexoxela abelungu ngomlando wethu kepha thina singalubhadi. Uthando lomlando nemvelaphi lukwenza ubeyisibuko sezwe lakini ngoba noma ngabe ukuphi, uwuqeketha abantu bafise ukuzobona indawo yangakini kanjalo uba yinxusa lezwe.

Cabanga nje uma sonke singaba ngamanxusa ezindawo zangakithi. Mkhulu umehluko ongenzeka ekuqhakambiseni ubuhle ngemvelaphi. Igxathu lokuqala ukuthi sike sihambele lezi zikhungo ukwedlula abezizwe, siphinde sinxuse nalabo abasebenza kulezi zigcinamagugu ukuba bangabonakali njengabatusa izivakashi ezivela phesheya kolwandle kuphela. Asisukumelaneni sizwe sakwethu. Yithi esiyoqhakambisa imbaluleko yobuthina, ngakho ke ngithi ake siqophe umlando ngokubonakala sizinkumbi sibheke kulezi zikhungo. MAKWANDE!!!!

Scroll To Top