Inkulumongqangi

Inkulumongqangi: Sizozwa uMengameli wezwe noma we-ANC?

Noma ngabe ukhuluma nesizwe njengoMengameli wezwe noma weqembu, iqiniso lithi lo nyaka ngowokhetho.

Inkulumo yeSILO eMkhosini Wamaganu

Bantu bakaBaba, Ezinsukwini ezintathu ngibe nethuba lokukhuluma phambi kweSishayamthetho saKwaZulu-Natal. Lokhu beku ngokokuqala kusuka ngangena…

Ubezobe engenzanga ngakhona engakhulumanga ngogesi

Emphakathini jikelele, abatshalizimali kuya kosomabhizinisi ugesi yiwona owenza kuqhubeke umsebenzi nempilo engcono.