Now Reading
Isexwayiso sikadokotela ngesifo sofuba
Dark Light

Isexwayiso sikadokotela ngesifo sofuba

NgoLwesithathu umhlaba wonke ubugubha uSuku Lofuba. Ngokuvamile uma kuwusuku lwezifo kujwayeleke ukuba kube nezifundo mayelana naleso usuku olusuke luqondene naso. 

Besekuphenduke umkhuba ukuthi uHulumeni umeme abantu bagcwale ezinkundleni kwethulwe izinkulumo ezibhekiswe esizweni kufundiswa kuphinde kuqwashiswe ngesifo esithile. Selokhu kuqale ukhuvethe abantu abaningi sebelibele ukuthi kunezinye izifo eziyingozi nezidlula nemiphefumulo yabantu, isifo sofuba okungesinye sazo. 

UDkt uThembisile Xulu oyiSikhulu Esiphezulu kwaSouth African National Aids Council uthe: “Kuyadinga ukuthi kuqhutshekwe kuqwashiswe ngesifo sofuba ngoba sisaqhubeka siyanda futhi singezinye zezifo ezibulalayo ikakhulukazi kubantu abanengculaza. Ngiyazi ukuthi sithatheke kakhulu ngokhuvethe kodwa kumqoka ukuthi abantu baqhubeke bahlolelwe isifo sofuba. Sithole ukuthi ngesikhathi sokhuvethe kunabantu abaphazamisekile ngesikhathi bedla imishanguzo yabo yesifo sofuba bangakwazi ukuyiqeda ngakho manje sizama ukuba sibabuyise, sibakhumbuze njengoba kuwusuku lwesifo sofuba umhlaba wonke jikele.” 

Isiqubulo salo nyaka sithi “The Clock is Ticking” okuwukuthi “Isikhathi Asimile”.

Echaza ukuthi kungani kuqokwe lesi siqubulo uthe: “Sigcizelela ukuthi kunezibophezelo esasizenzile njengezwe, okokuqala sasinohlelo lukazwelonke lokuqeda isifo sofuba eNingizimu Afrika, bese kuba khona izibophezelo esizenza ezinhlakeni ezinjenge-United Nations lapho sisuke sizibophezela ukuthi siqede isifo sofuba njengoba sisebenzela umphakathi. Sithole ukuthi sisemuva kakhulu ngokuhlangabezana nezibophezelo ezweni, kanjalo nasemhlabeni wonke. Isibalo sabantu abadlula emhlabeni ngenxa yesifo sofuba sisaphezulu kakhulu ngakho “Isikhathi Asimile” isikhathi sokuqeda isifo sofuba imanje.” 

Njengoba kunokhuvethe kanjalo nemvalelwakhaya ngenhloso yokunqandwa ukuthi abantu bangatheleleki kutholakale ukuthi baningi abantu okuthikamezekile ukudla kwabo imishanguzo. 

Ephawula ngomthelela wokungayidli imishanguzo ngendlela efanele uDkt uXulu uthe: “Konakala ekutheni abantu uma sebezizwa bengcono bese bengayidli imshanguzo. Okokuqala kwenyusa indlela lowo muntu athelela ngayo abanye abantu, okwesibili kwenyusa igciwane kumuntu okwenza ukuthi uma enikwa imishanguzo ejwayelekile ingazweli kuyena kube nzima ukuthi alapheke futhi ukwelashwa kuthathe isikhathi eside okuholela ekutheni babe baningi abantu abathelelekayo endlini nasemphakathini.” 

UDkt uXulu uthe ufuba lufike lushaye ngamandla kubantu abanengculaza. 

“Sike sithole ukuthi ngenxa yamasosha omzimba asuke ephansi, isifo sofuba sifike sigadle kuwona kwazise asuke esebuthaka. Kuke kubaluleke ukuthi umuntu onesifo sofuba ahlolelwe ingculaza kanjalo nonengculaza ahlolelwe ufuba ngoba luyelapheka kanti onengculaza ikhona imshanguzo angayinikwa ayidle impilo yakhe yonke.” 

Uthe ophenyweni abalwenzile bathole ukuthi kunabantu abazihambelayo okuthi noma behlolwa ukuthi bayakhwehlela noma bayashisa kungatholwa lutho kubona kuze kubonakala uma kwenziwa iX-ray okungakho kugqugquzelwa ukuthi wonke umuntu ahlolwe ukuze uma kutholakala ukuthi unofuba aqale ukudla imishanguzo.”

See Also

Uthe kunohlelo olubizwa ngokuthi Cheka Impilo Wellness Campaign ngaphansi kwalo okugqugquzelwa ukuthi bahlolele ufuba okungenani kabili ngonyaka yize bezilolonga noma bedla ukudla okunempilo.

“Njengamanje sigqugquzela ukuthi abantu bahlolwe kungalindwa ukuthi baze bagule ingakho umyalezo walolu suku lwesifo sofuba uthi asihlangane sihlenge imiphakathi esifweni sofuba ngoba ukuthi awunazo izimpawu akusho ukuthi awunaso isifo sofuba,” usho kanje. 

Uphethe ngokuthi ngokocwaningo lwabo kuvela ukuthi abantu abaneminyaka yobudala engama-35 batheleleka kakhulu, wathi eminye imnyaka yobudala abebengayinakile ephezulu kakhulu eyela kwengama-65. 

“Sithole ukuthi kubantu besilisa isifo sofuba siphindwe ka-1,6 kubona kunabantu besifazane. Kusithusile ukuthi abantu besilisa abahloli futhi ibona esibahaqa kakhulu kunabesifazane.”

Scroll To Top