Now Reading
Phansi amaphaphu ngokusabalala kophenyane: uMnyango Wezempilo
Dark Light

Phansi amaphaphu ngokusabalala kophenyane: uMnyango Wezempilo

AboMnyango Wezempilo KwaZulu-Natal sebekhiphe isexwayiso ngokubhebhetheka kwegciwane elenza kubabe amehlo uphenyane (Pink Eye) eThekwini nasesifundeni Ugu.

Ngesikhathi sokuloba lapha uMnyango uthole ukuthi balinganiselwa e-1 200 abantu asebehaqwe yileli gciwane kusuka ngempelasonto. INhloko Yomnyango uDkt uSandile Shabalala uthe bakhathazekile ngezinga okusabalala ngayo leli gciwane kodwa benza konke ukulinqanda. Uthe abantu abehlise amaphaphu uMnyango usiqaphe ngelokhozi isimo selokhu bethole ukuthi kunabantu asebethintekile. Uthe ekuqaleni uphenyane lubikwe eThekwini, baphinde bathole imibiko nasesifundeni Ugu. 

UShabalala ukhiphe isexwayiso kubantu ukuthi bagweme ukumbondelana endaweni eyodwa ngoba leli gciwane lihamba kalula futhi bakuqikelele nokugeza izandla njalo. Uphenyane lusabalala kalula lapho ucikica iso noma uxhawula umuntu okanye ube seduze nomuntu okade ethimula esenalo. Uthe izinhlobo zalo zihlukene kukhona oluhamba ngokuthintana ngesandla kanye nalolo oluvamisile kubantu uma behaqwe isisi esithile sekhemikhali, okanye bedle uhlobo oluthile lokudla abangalujwayele.

Izimpawu zophenyane

See Also

Zihlukahlukene izimpawu kodwa ezivamise kakhulu kuba ukuphuma koketshezi olumhloshana esweni kanye namafinyila. Lolu ketshezi luvamise ukuphuma emachosheni eso. Kokunye uma usuthelelekile iso liyababa kuse sengathi ungalunwaya. Liyajika libe bomvu, kokunye livuvukale kube sengathi lunamanzi. Kwabanye abantu iso kuba sengathi libomvu. Yize kungelula ukuthi ungalunwayi iso, kepha abantu bayelulekwa ngokuthi noma belinwaya kube seceleni kwalo futhi umunwe bangawufaki phakathi. Uma kuwukuthi amehlo womabili ayababa ngesikhathi esifanayo kusuke kuwuhlobo lophenyane oludalwa yinto ethile umuntu ayidlile engahambisani naye.

Scroll To Top