Ufuba lungaba yinkomba yesandulelangculaza nokhuvethe

Ziyaqhubeka nokwehla izibalo ezintsha zabatheleleka ngokhuvethe eNingizimu Afrika. Sekubikwa abantu abathelelekile abangaphansi kwe-1 000 ngosuku.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kusemqoka ukuhlala kunegazi elanele

Ucwaningo luthi baliphesenti elilodwa kuphela kubantu baseNingizimu Afrika abanikela ngegazi. Njengakuyo yonke imikhakha yempilo imvalelwakhaya…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ezinye ziyamnuka ezinye ziyamphungela uMphathiswa

Alivumi ukuphuma odakeni igama likaMphathiswa woMnyango Wezempilo KwaZulu-Natal, uNkk uNomagugu MaSimelane Zulu, ezinkingeni zokuqashwa kwezikhulu…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Isifo sezinso kumele siqashelwe ngoba singaphatha noma ngubani

Mhla ziyisi-7 kuya zili-11 kuMandulo bekuyisonto lokuqwashisa ngezinso, iNational Kidney Awareness Week, ngakho-ke ukuhambisana nalokhu…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukubhebhetheka kokhuvethe kuqala ukubambeka

INingizimu Afrika isiqala ukukhombisa ukwehla kwezibalo zansuku zonke zabatheleleka ngokhuvethe. Kuqala isonto ngoMsombuluko bebeyizi-25 051…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Abesifazane abaqaphele ngomdlavuza webele nowesibeletho

Njengoba uNcwaba kuyinyanga yabesifazane ngibone kubalulekile ukuba sikhulume ngomdlavuza ojwayelekile kubantu besifazane. Ngonyaka odlule sike…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Lesi yisikhathi sokuzihlomisa ngolwazi nangezindlela zokuzisiza

NgokweWorld Health Organization (WHO) ukuphila kwengqondo yisimo lapho umuntu ebona khona ukuthi uyakwazi ukwenza izinto,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Thola ulwazi ngeSakhiwo soHlelo Lwezempilo Yomphakathi

Siyimiphakathi sidinga ukwazi ukuthi impilo iyilungelo. Lokhu kusho ukuthi wonke umuntu ophilayo unelungelo lokuthola ukuphila…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here