Now Reading
Odokotela abangaqashiwe bazoqhinqa emahhovisi oMnyango eThekwini
Dark Light

Odokotela abangaqashiwe bazoqhinqa emahhovisi oMnyango eThekwini

Emuva kwamasonto ayisikhombisa odokotela KwaZulu-Natal bemashele emahhovisi oMnyango Wezempilo eMgungundlovu befaka ingcindezi kuHulumeni ukuba ubaqashe kusacwebe iziziba ngezimfuno zabo.

Labo dokotela bathi ukuthula kukaHulumeni esifundazweni kufakazela lokho abebekusho ukuthi ubebashaya ngemfe iphindiwe ngaso sonke lesikhathi ebathembisa ukubaqasha. 

Namuhla ekuseni odokotela abangaphezu kwamakhulu amabili bakulesi sifundazwe bahlele ukuqhinqa emaHhovisi oMnyango Wezempilo iNatalia Building eThekwini kuze kube iziphathimandla zibanika incazelo ebambekayo ngokuqashwa kwabo. Odokotela bathi inhloso yokuqhinqa kwabo ukuthi sekuphele isikhathi eside belinde izincwadi eziwubufakazi eziwubufakazi bokuqashwa. Ngokusho kodokotela lezi zincwadi babethenjiswe ukuthi zizophuma emnyangweni wezempilo  woba owabe uzozidlulisela kumgcinimafa ngaphambi kokuba zithunyelwe kubo. 

Odokotela bathi kusuka lapho bebehlalele ethembeni kodwa njengoba sekuze kwangenela enyangeni yesibili sebeyabona ukuthi balinde umnyama ongenafu. Odokotela bamasha mhla zili-12 kuNhlolanja badlulisela incwadi yezikhalo kuSekela Ngqongqoshe Wezempilo Kuzwelonke uDkt uSibongiseni Dhlomo neNhloko Yomnyango esifundazweni uDkt uSandile Tshabalala.

Emuva kwemashi uNgqongqoshe Wezempilo Kuzwelonke uDkt uJoe Phaahla wamemezela ukuthi bonke odokotela abangaqashiwe, kuzothi kuphela inyanga babe sebenemisebenzi.  Kule mashi baphinda badlulisa namaCV abo ayehambisana nezincwadi zeziclo zemisebenzi.

Isitatimende esikhishwe ngodokotela baKwaZulu-Natal izolo sithe, “Besilindele ukuthi kuzoshaya lesi sikhathi sebephendulile kuhlu lwezikhalo esaludlulisela kubona. Ezinye zezimpendulo ebesizithola ngezithi izikhulu zikahulumeni azitholakali kulesi sikhathi njengoba zimatasa emkhankasweni wokhetho oluzobanjwa ngenyanga ezayo”.

See Also

Odokotela bathi angeke baphele umoya umkhankaso wabo uzoze uphele uma izincwadi eziwubufakazo bokuqashwa kwabo sezisezandleni kubo. Bathi kulo mduvo kukhona bonke odokotela abangaqashiwe kusuka kulaba ababethole ukufunda ngoxhaso lukahulumeni nababekhokha beshaya emaphaketheni emindeni yabo. Emashini abayibamba ngoNhlolanja odokotela babekhala ngokuthi  sebekufeze konke okuyizidingo nemibandela okuhambisana nokuqashwa kwabo njengokusebenza ezibhedlela nasemakliniki omphakathi ezindaweni zasemakhaya. 

Okhulumela odokotela abangaqashiwe uDkt uSiyaneliswa Shozi waveza ukuthi okunye abakhala kakhulu ngakho ukuqedwa kokunqanyulwa kwesabelomali sezempilo, esikhundleni salokho kube nochatha kusabelozimali ukuze kuqasheke iningi labasebenzi emkhakheni wezempilo abangenamsebenzi njengabahlengikazi, odokotela bamehlo nabakhipha imithi. UDkt uShozi waveza nokuthi bazofaka ingcindezi yokuba bonke odokotela abanezinkontileka ezanqanyulwa babuyiselwe emsebenzini nezinkontileka zabo zivuselelwe.”Ngaphandle kokuqashwa odokotela abasebenzela ezibhedlela zasemakhaya bafuna ukuba uMnyango ubabhekelele njengezinsiza ngba kunzima ukuchazela umphakathi ukuthi kuhsoda imithi zibhedlela ngoba usuke uze kuzo uzofuna ukusizakala”.

Odokotela baphetha ngokuthi abasho ukuthi bazibona bencono kunabanye abantu abakweminye imisebenzi, kodwa baluqonda kahle usizi olubhekene nabantu ezibhedlela nasemakliniki yingakho kumqoka ukuthi umnyango ubabhekelele ukuze kuxazululeke le nkinga.

Scroll To Top