ISakhiwo soHlelo Lwezempilo Yomphakathi

Ukulala ngesikhathi esifanele kubalulekile futhi kusemqoka

Namhlanje sinentokozo ukwethula uDkt uLihle Qulu ozobe esicobelela ngobumqoka bokulala.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Uphuzo lunemiphumela eyinkimbinkimbi

Emveni kwesimemezelo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngeledlule sokuvumela ukusatshalaliswa nokuthengwa kotshwala, ngicabange ukuthi kuzobaluleka ukukhumbuza…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Isijeziso sokuba nengculaza: Bavaliswe inzalo ezibhedlela

Kwabangama-48, abangama-38 abaKwaZulu-Natal. Kusuka ngowezi-2004 uHulumeni uthule Usizi lugcwala ebusweni nasemazwini uma bechaza ngobuhlungu bokwazi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Okwamanje akekho osaqhamuka nosizo

Emizamweni yokuthola ukuthi ngobani abangaletha usizo kulesi simo, elaboHlanga lithinte ihhovisi loyiso elibhekelele ukusebenza ngendlela…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ingulube esesakeni: Akwaziwa sogcina sikhokhe malini ngomgomo wokhuvethe

Izwe lingase lingene esikweletini sezizukulwane. Kuyocaca ngoNhlolanja ukuthi iyovelaphi imali Kunemibuzo ngokuthi uHulumeni waseNingizimu Afrika…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukugoma kuhlolwa kuqala bese kwedluliselwa emphakathini

Kwenziwa isiqiniseko sokuthi umgomo uphephile futhi usesimweni esifanele ukuthi ungasetshenziswa kubantu Ukugoma indlela esebenzayo yokuvikela…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Isikhumba siyingxenye ebaluleke kakhulu yomzimba

Mukhulu kakhulu umsebenzi wesikhumba akugcini nje ngalokhu abantu abakubonayo ukuthi simboze umzimba Njengoba ihlobo selingenile…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Akuqikelelwe ukudla imithi kungadlondlobalisi igciwane

Kungaba nemiphumela emibi ukungalandelwa kwemiyalelo yabezempilo ngemithi ebulala amagciwane emzimbeni Kusukela zili-16 kuya zingama-22 kuLwezi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukuqwasha yisifo esidalwa yizimo esidinga ukwelashwa

Ukuqwasha yisimo lapho umuntu enobunzima bokulala izinsuku ezintathu noma ngaphezulu evikini. Lokhu kubonakala ngokuba nenkinga…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Abesifazane kufanele bahlale behlolela umdlavuza webele

Ukuzinakekela nokuqikelela ukuzihlolela umdlavuza webele kunganciphisa ukufa kwabesifazane okungenasidingo  Njengoba sisonga inyanga yokuqwashisa ngomdlavuza webele,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukukhuluphala ngokweqile kuyingozi engaholela ekufeni

Kusukela mhla ziyisi-9 kuya zili-19 kuMfumfu iNational Obesity Week. Nakuba sesike sakhuluma ngokukhuluphala ngokweqile ngeNyanga…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ufuba lungaba yinkomba yesandulelangculaza nokhuvethe

Ziyaqhubeka nokwehla izibalo ezintsha zabatheleleka ngokhuvethe eNingizimu Afrika. Sekubikwa abantu abathelelekile abangaphansi kwe-1 000 ngosuku.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Isifo sezinso kumele siqashelwe ngoba singaphatha noma ngubani

Mhla ziyisi-7 kuya zili-11 kuMandulo bekuyisonto lokuqwashisa ngezinso, iNational Kidney Awareness Week, ngakho-ke ukuhambisana nalokhu…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukubhebhetheka kokhuvethe kuqala ukubambeka

INingizimu Afrika isiqala ukukhombisa ukwehla kwezibalo zansuku zonke zabatheleleka ngokhuvethe. Kuqala isonto ngoMsombuluko bebeyizi-25 051…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Abesifazane abaqaphele ngomdlavuza webele nowesibeletho

Njengoba uNcwaba kuyinyanga yabesifazane ngibone kubalulekile ukuba sikhulume ngomdlavuza ojwayelekile kubantu besifazane. Ngonyaka odlule sike…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Lesi yisikhathi sokuzihlomisa ngolwazi nangezindlela zokuzisiza

NgokweWorld Health Organization (WHO) ukuphila kwengqondo yisimo lapho umuntu ebona khona ukuthi uyakwazi ukwenza izinto,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Thola ulwazi ngeSakhiwo soHlelo Lwezempilo Yomphakathi

Siyimiphakathi sidinga ukwazi ukuthi impilo iyilungelo. Lokhu kusho ukuthi wonke umuntu ophilayo unelungelo lokuthola ukuphila…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here