Now Reading
Kunezinhlelo ezigcina zilawula ukuhleleka komnotho
Dark Light

Kunezinhlelo ezigcina zilawula ukuhleleka komnotho

nguLindani Dhlomo

Isikhathi esiningi siyaye sijwayele ukubona siphunyukwa noma izinto zedlula sisale ngaphandle singazi ukuthi sisale kuphi abanye beqhubeka, ikakhulukazi ngoba nathi besicabanga ukuthi sisemzileni ofanayo. Kuyaye kuvuse ulaka ukubona sekunohlelo olusemthethweni, olwenziwe ngobuchwepheshe, lungenabandlululo olusobala, kodwa lukhipha abathile inyumbazane ngaphandle kokwephula umthetho wezwe. Imvamisa yalezi zinhlelo zimkhipha ebhekile umuntu, azibone yena engesiye ofanelekile ukuba yingxenye yalolo hlelo. Noma ezama futhi efisa ukuba yingxenye yalolo hlelo uzithola kufanele adlule ekuhlaziyweni, okungase kugcine kumqede amandla engasafinyelelanga kulokho abekulangazelele.

Inkululeko yezomnotho ijulile ngoba iqhamuka ngezindlela eziningi, kwesinye isikhathi yembathiswe ngenkolo kanti kwesinye isikhathi yembathiswe ngosiko-mpilo. Mhlawumbe kuhle ngenze isibonelo ngohlelo olwaziwayo ngabaningi, esihlangabezana nalo enkundleni yamabhizinisi, olubizwa ngeHalaal. Kwezinye izindawo ufika kubhaliwe ukuthi yonke into edayiswayo ilandele imigomo yeHalaal. 

Akusiyo into encane le kodwa eyasungulwa ngabenkolo ye-Islam. Yinto enkulu kakhulu ngoba ihambisana nokudla. Indlela echazwa ngayo ngeyokuthi kubalulekile ngokwenkolo ye-Islam ukuba kugcinwe imithetho yenhlanzeko futhi nokuziphatha ngendlela ehloniphekile kuyagcizelelwa. Lokhu kuwumgogodla wenkolo yobuKhrestu kodwa akukho migomo etheni nendlela yokuyigcizelela efuze eyale nkolo yobuSulumane. Igama elithi Halaal liqhamuka olimini lwesi-Arab, lisho into evumelekile, esemthethweni. Lapha-ke kusuke kugxilwe kakhulu kulokho okudliwayo. Bayayidla inyama enhlobonhlobo, kodwa abayidli eyengulube. Leyo abayidlayo bayaqikekela ukuthi ihlatshwe yalungiswa kulandelwa ziphi izindlela. 

Bonke abakholelwa enkolweni ye-Islam abahambi bethenga noma yikuphi futhi abakudli ukudla okuthengwe kunoma yisiphi isitolo. Lokhu kugcina ibhizinisi liphakathi kwalabo benzalo yamaSulumane. Ngeke bathenge esitolo sowoHlanga esingenalo uphawu lwe Halaal. Ngaphandle kokubanga umsindo bakwazi ukwenza uhlelo nophawu olukhuthaza ukugcinwa komnotho uzungeza phakathi kwabo, nalabo abathandayo ukusondelana nabo. Akekho usomabhizinisi ovinjelwe ukudayisa ukudla okulungiswe ngendlela yeHalaal, kodwa kunemigudu esemthethweni nohlelo okumele lulandelwe. 

Ngicabangile kulezi zinsuku ukuthi aboHlanga banaziphi izinhlelo ezigcina aboHlanga nalabo abasondelene nabo bedla okhambeni olulodwa. Yinto okumele icatshangisiswe futhi kuvinjwe izinhlelo ezizomelana nalolo olusungulwayo. Wumbutho odla okhambeni olulodwa, usebenze ngendlela yokuvumelana, kwakhiwe ubumbano olugcina lubumbe isizwe uqobo. Ukubambisana ngasohlangothini lomnotho kugcina sekuyinto eyenzekayo ngoba itshalwe njengembewu, yamila yanda icashe ngaphansi kwenkolo yobuSulumane. 

AboHlanga bayayidinga inguyazana yabo, ezogcizelela okuthile okuthandwa kakhulu ngaboHlanga. Noma lungaba lunye nje uhlobo lomkhiqizo owaziwayo ukuthi ngowaboHlanga, kungasho okukhulu. Uma ngicabanga imbuzi nenkukhu, esetshenziswa kakhulu ngaboHlanga, ngifikelwa wumcabango othi kwakungenzeka kugcizelelwe uhlobo oluthile lwembuzi noma lwenkukhu okuzokwaziwa ukuthi abakhiqizi bayo balandela indlela ethile yokuyizalanisa, ukuyikhulisa kanye nokuyilungisela imicimbi yesintu. Uyaye uthole ukuthi aboHlanga bathenga lapho beyithola khona ibiza inani eliphansi, kube kuncane ukubheka ukuthi zilandeliwe yini izindlela zesintu, ukuze lokho okwenziwayo kwamukeleke futhi kube sendleleni yesintu. Ububhizinisi baleyo ndlela babuzozingenela, kube yinto yaboHlanga kukhuthazwe nje ukulandela imigomo yokukhulisa leso silwane. Ngenxa yokuhlakazeka kosikompilo lwaboHlanga sewuthola izindlela ezahlukahlukene zokwenza imicimbi ngaphansi kwenkolo yesintu. 

See Also

Uma uhamba kule migwaqo enezitolo zabomdabu baseNdiya ufica bememeza bedayisa izingubo zomabo nezokwembesa, okuyimicimbi yaboHlanga. AboHlanga bayibhizinisi elikhulu kubo. Ayikho imigomo eqikelelwayo ngaboHlanga ukuthi kumele kuthengwe impahla enjani futhi yimiphi imigomo evumeleke ngokubanzi kubantu. Azikho izimpawu ezilandelwayo ezigxilisa imigomo elandelwayo yesintu kanye njengokugcizelelwa kokuhlanzeka kwesilwane esithengwayo okulandelwa yilabo abadayisela aboHlanga nokusetshenziswa kwaso. Lokhu kuyisibonelo nje, siveza enye yezindlela ophunyuka ngayo umnotho kwaboHlanga nokuthi alukho uhlelo noma olulodwa nje esingaqinisekisa ngalo ukuthi umnotho uzungeza eduze futhi kusizakala abantu esithandayo ukuthi basizakale. Akusizo zonke izinhlelo ezingasungulwa uHulumeni, kodwa kungasiza osomabhizinisi abanehlo elingabuki eduze futhi abakwaziyo ukuphikelela, benze uhlelo oluzodoba abaningi abacabanga ngendlela ecishe ifane. 

Uma unethuba kungakuhle kewufunde ngeHalaal ubone imigomo yakhona. Ukuze uvunyelwe ukuba ukhiqize noma udayise izimpahla ezilungele abalandela inkolo ye-Islam kumele uthole isitifiketi esikugunyazayo.Lesi sitifiketi sikhishwa yiNhlangano ebizwa ngeSouth African National Halaal Association. Lokhu kugcina imisebenzi inikezwa labo abaqeqeshekile ngaphansi kohlelo lwe-Islam, kanti ngokunjalo abanikazi bamabhizinisi baqinisekile ukuthi banabo abathengi. Siyadinga ukufunda kwezinye zezinhlelo ezikade zaba khona esesizithatha kalula nje singanaki ukuthi ziyinqola yomnotho yezinye izinhlanga.

Scroll To Top