Now Reading
AboHlanga bagqokiswe ibhantshi abalithatha bengalilinganisanga
Dark Light

AboHlanga bagqokiswe ibhantshi abalithatha bengalilinganisanga

Sesihambe ibanga elide kulungiswa amaphutha obandlululo kodwa kokuningi kubonakala kusafana nalapho kusukwa khona. Kungenzeka yini ukuthi ibhantshi elagqokwa ngaboHlanga belithatha kuHulumeni wamaBhunu linemithungo eyayidinga ukuqaqwa ithungwe kabusha ukuze libalingane? Lithungwa ngapha kudabuke ngapha. Leli bhantshi lathungelwa abebala elithize kodwa kuthe uma seledluliselwa kwaboHlanga kwadingeka balithathe linjengoba linjalo nezintwala zalo. Sekufika isikhathi lapho leli bhantshi elingalinganiswanga libonakala ukuthi alithungwanga ngendlela evumelana nabo nezinguquko abangazenza, bagcine sebebambana ngezihluthu bodwa, bepholile labo ababembulele leli bhantshi. Inkinga enkulu wukuthi kunabazithole bethokomele kuleli bhantshi kodwa iningi limpintshekile.

Ubandlululo luyinto embi noma ngabe ivuna wena uqobo. Ubandlululo lwenza ubheke omunye umuntu, amandla amaningi aphelele ekuqapheni omunye umuntu kunokuba abe semsebenzini okumele wenziwe. Inhlosongqangi noma umgomo ugcina ungasekho semqoka, okukhulu kube wukulwela ukuba obandlulwayo angatholi lutho. Luwulimaze kakhulu umnotho ubandlululo, lwaze lwalimaza nezingqondo zabantu, abanye bazibona bebakhulu kunabanye kanti abanye bazibona bebancane beyizilahlwa. 

Ubandlululo lunobugovu phakathi, obenza umncishe lowo ombandlululayo, eseduze nawe, uhambe uyofuna omunye okude okhethwa nguwe, ukuze ancishwe lona ombandlululayo. Isibonelo sobugovu ngisibona ngenkathi uHulumeni wobandlululo aba amanzi aqoqelwe edamini. Lawo manzi kwakumele asize wonke umuntu owakhele leyo ndawo. Ihlazo ngelokuthi amanzi anikezwe abamhlophe bese kweqiwa isiqephu somhlaba esinaboHlanga singanikwa amanzi aphuma kuleli damu elisendaweni yabo. Abantu bakwaMhlabuyalingana abazange basizakale ngokwakhiwa kwedamu eliseJozini enhla neKwaZulu- Natal. Kuwubugovu obakha izitha ukushiya umakhelwane elambile uye kozenza muhle ekuhambeni. 

Ngeledlule ngethamele isithangami ebesihlelwe phakathi kwabanye, ngelaboHlanga, lapho bekukhulunywa ngokusabalaliswa kokuthunyelwa kwamanzi ezindaweni zaboHlanga, ikakhulukazi esabelweni. Kuyinto engemukeleki futhi engehli kahle ukuthi kwakhiwe idamu libe likhulu, kodwa abakhelene nalo bangabi nawo amanzi ngenxa nje yebala labo. Lokhu sekugcina kuqhatha aboHlanga bodwa kube kungesibo abasunguli bale mpicabadala kodwa kube kungabasunguli bombuso wobandlululo. Ukhuluma uthini ngoba uzotshelwa ukuthi ubandlululo selwaphela, lwahamba namaphepha ombuso, kugcine kube sengathi nguwe obambelele ezintweni ezindala esezadlula. Kuyinto engemukeleki ukugqokiswa ibhantshi elingathungwangwa ngokwezilinganiso zakho futhi kungavunyelwananga nawe ekuqaleni. 

Akugcini ngamanzi kuphela kodwa kuhlanganisa nezidingo zabantu ezisemqoka, okubalwa kuzo ugesi, ingqalasizinda yokuxhumana, imikhiqizo embiwa phansi. 

Uma singase senze uhlu lwezinto obekumele kuqalwe kuzo ukulungisa amaphutha obandlululo. Abanikazi bobandlululo ngesikhathi sabo, bakwazi ukufakelana bodwa ugesi, beqa zonke izindawo ezakhelwe ngaboHlanga njengaseNdwedwe, kwaSwayimane, eMbumbulu nezinye. Ngokunjalo ingqalasizinda yokwenza ucingo lwasendlini lusebenze nakho konke okuphathelene nalo ayizange izibale izindawo zasemakhaya ezikude namadolobha ngoba zazihlala aboHlanga. Ukulungisa lawo maphutha obandlululo kubiza ngaphezu kwengqalasizinda eyasetshenziswa ekuqaleni. Ugesi awukwazi ukuxhunywa noma yikuphi ngoba kumele kulandelwe uhlelo oluthile olungezothikameza okwakwakhelwe abelungu ngabodwa. Lokhu kucaca bha uma kuphela ugesi njengoba kuvame ukunqanyulwa kwamandla kagesi. Awunqamuki ngokufana komakhelwane basesilungwini nalabo basezindaweni zaboHlanga. Ngaleyo ndlela ibhizinisi elisendaweni yaboHlanga alilinganiswa nelisesilungwini. Ibhizinisi lasemakhaya linohlelo lwalo olulungiselwe aboHlanga, olungekho ezingeni olwalakhelwe abamhlophe.

Imigwaqo yasezindaweni zaboHlanga iwubhuqu kanti kwezabelungu ikhonkiwe kusukela kudala. Uma kukhokhwa intela yemoto akwehlukaniswa ngobuhle bemigwaqo. Hleze kwakumele kube ngezinye zezinto okuqalwa ngazo uma kulungiswa amaphutha obandlululo. Kuze kube namuhla imigwaqo esezindaweni zaboHlanga iseyinkinga, idinga ukugugulwa ngogandaganda kugqitshwe imisele nemigodi. 

Kuze kube nemibuzo yokuthi ngabe ubandlululo selwaphela na? 

See Also

Kuze kube manje kusenezinkinga ukuphakela amanzi ezindaweni zaboHlanga. Imiphakathi ikhala iphindelela ngoba omakhelwane bezitika ngamanzi bona bengatholi neconsi lokuphuza. Abanye baze babuze ngekhwalithi yengqalasizinda esetshenziswa ezindaweni zaboHlanga naleyo yasemadolobheni. Yizindawo zaboHlanga kuphela okumele zicatshangelwe ngokuletha amanzi ngamaloli, kuze kugcine sekuyinto eyamukelekile, ize inconywe.

Ngenkathi eseqalile uHulumeni ophethwe ngaboHlanga uphumelele yini ukwakha ingqalasizinda eyikhwalithi ezindaweni zaboHlanga? Uma ubheka imigwaqo eyakhiwe kulesi sikhathi iyashesha ukuba migodigodi kunaleyo eyayakhiwe ngesikhathi sobandlululo. Kungakho ngifikelwa wumbuzo othi, ngabe sesihambe kangakanani ekulungiseni isimo sobandlululo? 

Kuyenzeka yini ukuba aboHlanga babandlululane bodwa? Noma bonke aboHlanga begilwe wubandlululo, kunezikhalo kwabanye lapho bebona kukhankaswa ngengqalasizinda beshiywa ngaphandle abangahambisani neqembu eliphethe kuleyo ndawo. Siyadinga ukubuyela emuva silungise isisekelo esakhele phezu kwaso leli lizwe.

Scroll To Top