Now Reading
Ukungena eSibayeni kube yinqabakutholwa kwabadala nabancane
Dark Light

Ukungena eSibayeni kube yinqabakutholwa kwabadala nabancane


Sivele kubantu kwachwaza bamukela ISILO esisha eHlalankosi kwaNongoma.


Ngiyabingelela kini nonke bangani bami. Ngethemba niyaphila. Mina namanje ngisakhathele emuva kokuhambela umcimbi omkhulu ngesonto eledlule eSigodlweni kwaKhangelamankengane enhla neleNdlovukazi uMthaniya.  Ngokusho kwabadala umsebenzi ofuze lona wagcina ukwenzeka ngonyaka we-1971 kuhlala eSihlalweni iSILO esidala, uBhejane. Lokhu kwenze wonke umuntu omncane nomdala kwaba mqoka ukuba abe yingxenye yomlando uma kungena eSibayeni, iSILO esisha.  Uma abadala bexoxa bathi owangowe-1971 wenzeka liyishaya imvula nomoya ungazibekile phansi kepha abantu batheleka nxa zonke.

Nakulona wangempelasonto eyedlule hayi bebebaningi abantu nokungenze ngakhumbula isisho  engasifunda kuthisha wami wesiZulu esithi  ‘abantu bangangoZulu eya eMakheni’. Laphaya lonke uhlobo lwabantu belukhona, abadala nabancane, aboHlanga, amaNdiya nabelungu. 

 Sifike ekuseni sithi sizama ukuqinisekisa ukuthi sithola indawo kepha sithe nje siphuma edolobheni kwaNongoma ngaseNhlophenkulu izimoto bese ziqaleli ukuba lujenge. Abebeqhamuka ngakoMkhuze nasoPhongolo nabo bebekhala esifanayo. Sithe uma sesibona iSigodlo kwabonakala ukuthi inkinga isazoba nkulu njengoba bese kungahambeki. Abanye abantu baze bahamba ngezinyawo bashiya izinto zokuhamba.

Bekungamaviyo ngamaviyo amabutho  amancane namadala abetheleka ethelekile eSigoldweni ehuba. Ngijabule kakhulu uma ngibona izintombi zomhlanga nazo zingazibekile phansi zihuba. Awakhona eMhlangeni amanye ehlanganiswe khona lapho ngamagagu ezintombi.  Nami ngingene kuzo kwakuhle. Obekukuhle lapha wukuthi bekuyizintombi ezindala nezincane zenza into yazo ngakhumbula eMkhosini woMhlanga.

Okwemvunulo ebikwaKhangela akuchazeki ngendlela ebiyinhle ngayo kusuka kuso ISILO, uNdunankulu kaZulu, amabutho nezintombi. Kanti nezivakashi nazo bezizinhle bo. Izinsizwa nobaba bebehlobe ngamashoba, amabheshu, imiqhele ngibabonile nababefake ungenyane yize bebengabaningi. Bebekhona nabebefake ubuthekwane negojela  obebakhiwe ngezimpaphe zesakabuli. Ubulumbiza nabo okufakwa zinsizwa ezincane emakhanda bekugqamile. Izihlangu nemikhonto bekukuhle njengoba obaba nezinsizwa bezigqabe  ngamangoka, izihlangu negabelomunye.

Ngithande kakhulu ubuhlalu obekuyimibalabala kwabesilisa nabesifazane lapho ubona ukuthi abantu basuke emakhaya bethi kuyobuswa. Bekukhona nemihlambi yezinkomo nazo ezimubalabala nengithande ukumisa kwazo. Ngiyibonile nje inhlawe, ikhobongo, umphoxela nomndlovu nezinye.

Ubukhulu nobuhle beSibaya

Ngokusho kwabadala iSibaya sakwaKhangelamankengana singesikhulukazi. Lokhu kube sobala ngesikhathi sikwazi ukumumatha isibalo esikhulu sabantu okungagcinanga nje kuphela ibutho kepha namalungu omphakathi. Ngaphandle kobubanzi lesi Sibaya sakhiwe ngendlela emangalisayo, kuveza khona ukuthi abesakhayo babenza ngothando. Namanje kusawundabamlonyeni ukungena kweSILO esibayeni njengoba bebodwa abakhangwa yindlela esangena ngayo kanjalo nangemvunulo yaso engejwayelekile.  Kwasukwa eSibayeni kwayiwa etendeni nalapho amakhulu ngamakhulu abantu ayethe mbo kungekho indawo yokuhlala ngaphakathi neyokuma ngaphandle. Kwathatha isikhathi ukuba kuqalwe njengoba abantu base behuba  bengaqedi . Etendeni lapha bekuduma uBayede, Bayede wena weNdlovu!

See Also

Bangani bami ngethemba ngizamile ukunivezela ubuhle obabulaphaya, hayi ngoba amehlo awaphathelwana. Thina nje sesimagange ukuthi uma kwakunje ISILO singena eSibayeni engabe eMhlangeni ngenyanga ezayo kuzobe kunjani.

Khumbula ukuthi uma ufisa sikulekelele kulokhu wena nesikole sakho ungasithinta ku: nobenguni@bayedenews.com


Singubani ISILO sesishangalolunye sikaZulu

Ngokwesimiso seSihlalo esabunjwa yiLembe nesizukulwane saso endulo, iSILO esisehlalweni singese-9. Igama esethiwa ngabazali baso nguMisuzulu Sinqobile  kwasekuthi ugogo waso iNdlovukazi okaMaphovela wasetha elikaHlobangesihlangu. Siyindodana yokuqala yeSILO uZwelithini kaBhekuzulu kanye neNdlovukazi uMatfombi okaSobhuza. ISILO singena esibayeni nje akukhona ukuthi siqale ngempelasonto eyedlule ukuba sibe yiNkosana kaZulu noma ISILO. Lokhu obekwenziwa kuwukulandela isiko lokuba ongangaso ayobikwa kwabangasekho. Umlenze wesibili uzoba yilowo ozobe usingethwe nguhulumeni nayilapho uMengameli wezwe uMnu uRamaphosa ezokwethula isitifiketi sokwamukela isinqumo sikaZulu sokuthi ngubani inkosi.  Lo mlenze wesibili ulindeleke ukuba ube sezinkundleni iMoses Mabhida.

ISILO siyinhloko yaMakhosi njengoba kuthiwa kuso SILO samaBandla onke. Sibuye sibe yiNkosi yesifundazwe ngokukahulumeni wakwaZulu-Natal nokusho kasona nje kuphela iSILO SikaZulu kepha  uyiSILO sazo zonke izinhlanga ezakhele isifundzwe.

Scroll To Top