Now Reading
Uphuzo ezinganeni yicala lethu sonke
Dark Light

Uphuzo ezinganeni yicala lethu sonke

La masonto amabili edlule abe ngabuhlungu kakhulu eNingizimu Afrika. Kubazali,  emphakathini, kothisha nakubafundi base-East London esifundeni i-Eastern Cape. Lokhu kwadalwe yisigameko esenzeka ngezintatha zangeSonto mhla zingama-26 kuNhlangulana  ngesikhathi kuvela izindaba zokuthi izingane ezingama-21 zilimale endaweni yokucima ukoma.  Kulezi zingane ezahamba emhlabeni kukhona amantombazane ali-12, abafana abayisi-9 bonke ababalelwa eminyakeni eli-13 kuya kweli-17. 

Yize uphenyo lusenziwa kepha kukhona izinkomba zokuthi isigameko lesi sidalwe yini. Intuthusi yejenereyitha kaphethroli yaba yimbangela yokufa  kwabantu bebulawa wubuthi bekhabhoni monoksayidi, ngokuphakamisa kophenyo. UMnyango Wezempilo wase-Eastern Cape uthi welapha abali-16 abasinda kulesi sibhicongo sokucinana kwesifuba, ukuphalaza, ubuhlungu bomhlane nokuphathwa yikhanda. Balinganiselwa kwabangama-400 abasha, oningi labo kuyizingane zesikole, ababe semcimbini endaweni yokucima ukoma.

Umunyu owaba khona lapho izidumbu zalezi zingane seziqoqwa waba mkhulu kakhulu kwakhona nemibuzo eminingi okuze kube yimanje engakaphenduleki kepha okwagqama kakhulu yinkombankombane. Babodwa ababesola umnikazi wale ndawo ngokuvmela izingane ezincane ukuba zingene endaweni enjengalena. Bemsola ukuthi wenza konke lokhu nje ngoba uqhuba inzuzo phambili. Lo muzwa uvezwe nanguMengameli wezwe uRamaphosa ngesikhathi ethula inkulumo yakhe enkonzweni yokuphelezela ezinye zalezi zingane lapho ethe : “Kufanele kusolwe ngqo labo abaphuthumisa inzuzo ngamaphupho nangempilo yentsha yaseNingizimu Afrika ngokuphula umthetho nokuthengisela izingane utshwala,” kusho yena.

Kungenzeka ukuthi kulokhu uMengameli uqinisile kepha ngabe wenza iphutha uma engabe esasho ukuthi laba abasolayo bathola izincwadi zokuhweba kuye uHulumeni. Ukuthi nguHulumeni ngoMnyango kanye namaphoyisa okumele beluse ukusebenza kwabo.

Ngosuku lwesigameko uNgqongqoshe Wamaphoyisa uMhlonishwa uBheki Cele wasola abazali ngalesi sigameko ebuza ukuthi balala kanjani izingane zingekho emakhaya nokuyinto engehlanga kahle kubazali balezi zingane nomphakathi.  Abanye basola amaphoyisa endawo bebuza ukuthi kwenzeka konke lokhu nje abekuphi wona ngoba kusobala ukuthi kube kuningi ukwephula komthetho okwenzeke kuleya ndawo kanti kwabe kuyinto engaqali.

Iqiniso lithi okwenzeke eNyobeni Tarven  lapho izingane ezineminyaka engaphansi kwaleyo evumeleke ukuba ihambele izindawo zokucima ukoma yinto eyenzeka njalo ngezimpelasonto. Amaphoyisa, abazali nomphakathi bayakwazi lokho. Kulezi zindawo yize singakezwa ngokufa kwenqwaba yezingane kepha siyezwa ngokuhlukunyezwa kwazo ngokocansi nokuphuza kwazo zize zingazazi ukuthi zingobani.  Umbuzo uthi kulokhu ngubani okumele asolwe? Yizo izingane zibizwe ngamathatha athanda izinto noma abazali abalala kwehle ubuthongo izingane zabo zingekho? Noma ngamaphoyisa angakwazi ukugcina umthetho wendawo nowezwe mayelana nezindawo zokucima ukoma nokungena kwezingane. Wona umphakathi ongamakhelwane kule ndawo eyakhiwe eduze kwayo uthini uma lezi zindawo zakhiwa zibuye zihweba endaweni yazo?  Wona amakhansela endawo asuke ekuphi ngoba konke kwenzeka ezindaweni aziholayo.

See Also

Sonke lesi sithombe sibeka icala zonke izinhlaka zomphakathi ngokuba khona endaweni kepha zingenzi lutho.  Kanti namalungu omphakathi okuyiwo kwesinye isikhathi athuma izingane ukuba ziyobathengela okuthile kulezi zindawo noma azithume ukuba zizothela okuthile noma ziphuze nabo ‘kancane’ awakwazi ukusola abanye aziyeke wona.

Okunye nakithi thina esibancane sinalo icala ngoba kuba ngenxa yokwenza kwethu nokugcina kwenze abazali bethu nemiphakathi bangene ezinkingeni kanye nathi uqobo ngoba laba abahambe kabuhlungu nje emhlabeni kukhona nabanye ngenxa yophuzo asebelimele kokuningi. Abanye sebathola ukuhlukumezeka kwathi abanye bathola sebelimala nasemzimbeni bahlukumezeke nasempilweni kwangahamba kahle ngenxa yotshwala kwedlulela nasezidakamizweni. Amalungelo esinawo njengezingane akumele bese esenza singakhuzeki noma singalawuleki. Akangasenzi sizibone sibakhulu kubazali bethu, emphakathini nasezweni ngoba ekugcineni siseyizingane ezisafanelwe wukweluswa.

  • Khumbula ukuthi uma ufisa sikulekelele kulokhu wena nesikole sakho ungasithinta ku: nobenguni@bayedenews.com
Scroll To Top