Now Reading
Ukuphupha ezinganeni yindlela yokukhula nokuxwayisa ngokuthile
Dark Light

Ukuphupha ezinganeni yindlela yokukhula nokuxwayisa ngokuthile


Ukulala kunesibuyekezo okuyisibonakaliso engqondweni yezinsana


Izingane nazo zingabantu. Lokhu okusho ukuthi yize zisencane kepha ekugcineni zinemizwa nezinto ezithile kuzo ezingehlukile nabantu abadala umehluko yikuthi zona zisuke zisakhula, lokhu okusobala kwabadala kuzo kusaqala. Enye nje into izingane eziba nayo ngamaphupho. Yebo izingane ziyaphupha uma zilele. Ekuphupheni kwazo kukhona lapho zinamaphupho asabisayo kanti futhi akhona nalawo okungathiwa mahle.  Ongoti baphawula ukuthi amaphupho kubukeka kuyindlela eyodwa izingane ezihlunga ngayo imicabango nemizwa ngezimo ezibhekana nazo, ekucubunguleni lokho okuzihluphayo. Amanye amaphupho enzeka ngesikhathi ingane isesengcindezini noma ibhekane nenguquko.

Kubazali abaningi kulukhuni ukuqaphela lokhu ngoba kwenye inkathi kwenzeka ingane iyodwa lapho ilelele khona.  Ngokongoti izinsana ezinezinyanga ezi-3 kuya kwezi-5 ziphupha kakhulu kunezinsana ezinezinyanga eziyisi-6 kuya kwezizili-12 months old do. Ezinezinyanga ezili-18 ziphupha ngokuphindwe kabili kunaba neminyaka emi-3. Sebe neminyaka emi-3, isikhathi sokuphupha ngobusuku obubodwa kuyefana nalokho kwasebeqala ukuba badala. Olunye ucwaningo luthi ukuphupha kabuhlungu kwenzeka engxenyeni yesibili yobusuku lapho umntwana eselele okungatheni futhi ephupha. Ezinye ezisencane zikuthola kunzima ukuba zibuye zilale emveni kophupha kabi. Ukuphupha kabi kukhona kuzo zonke iziingan ezayo yonke iminyak kodwa kwande kakhulu ezinganeni ezineminyaka eli-10.

Okukhathaza kakhulu abazali ngamaphupho ezinganeni yilapho amaphupho lawa esengabi mahle esabisa nengane enye ize ingakwazi ukulala kahle. Ziningi izizathu ezenza lokhu, esinye sazo yithelevishini.

See Also

Ucwaningo olusha luthole ukuthi izingane esezilungele ukuya esikoleni ezinamathelevishini zilala kabuhlungu kunalezo ezingenawo. Futhi zizizwa zikhathele uma zivuka zibuye zibuke izigameko eziningi zokuphupha kabi nokuphupha zikhuluma.  Yingakho kumqoka ukuthi abazali baqikelele ukuthi yini le ebukwa zingane zabo kuthelevishini noma njengoba sekuvamile muva nje komakhalekhukhwini noma kuma-ipad.   Izimpawu eziqaphelekayo enganeni engakutholi ukulala okuhle neba namaphupho amabi zivame ukubonakala ngokuthi ingane leyo , ikuthole kunzima ukugxila, ukulala nokuhamba ebusuku namaphupho amabi, ukungadli ngendlela nokushesha ucasuke nokungalawuleki nokuzizwa icindezelekile nokuya njalo endlini encane.

Kumqoka ukuba abazali noma labo abahlala nezingane  baqaphele izimpawu ezithile enganeni kwazise ezinye izingane ngenxa yeminyaka yazo zingekwazi ukusho ukuthi yini le ebisephusheni lazo. Okunye okumqoka  wukukwazi ukuxoxa nezingane ezingeni lazo lokuqonda izinto.  Ukuthetha ngeke kuyilekelele ingane kunalokho kuzoyenza yesabe.  Okunye kumqoka ukuthi ume nendlela yokuxoxa lokkho okwenzeke osukwini nengane kungonakele lutho ngoba lokho kuyakwazi ukuyilekelela ekutheni ikwazi ukusho uma kube nenkinga emini  nokwenza usheshe uthole ukuthi inkinga ibikuphi.

  • Khumbula ukuthi uma ufisa sikulekelele kulokhu wena nesikole sakho ungasithinta ku: nobenguni@bayedenews.com
Scroll To Top