Now Reading
Ngezinjani izingane ezigcina zikhulela emigwaqeni?
Dark Light

Ngezinjani izingane ezigcina zikhulela emigwaqeni?

Bahlobo bami kulengosi sihlale sibeka phambili lokho esikubiza ngelungelo lengane. Lokhu sikwenza sibuka izingane zaboHlanga eziphila emadolobheni nasezindaweni zasemakhaya. Lokhu sikwenza samukela ukuthi izikhathi azisefani njengoba nazo izingane lezi zaboHlanga zingahlali zodwa sezixube nezinye izinhlanga.

Okuliqiniso kepha yikuthi ezinye zezingqinamba ezibhekene nezingane kazikhethi bala, ubuzwe nendawo lapho ingane ehlala khona.

Isibonelo nje udaba lwezingane ezigcina sezikhulela emigwaqeni. Lokhu akwenzeki nje kuphela ezinganeni zaboHlanga  e-Afrika kepha yisimo esifanayo nakwezinye izizwe nezingxenye zomhlaba.

Kukhona ukwehluka kombono ekutheni ngabe yini eyenza ingane ikhulele emgwaqeni. Ongoti bokukhula kwezingane babeka izizathu ezahlukene: kusuka kuso isimomqondo sengane leyo, izimo zasemndenini nasemphakathini ingane esuke iphuma kuwo. 

Kukho konke lokhu kuhlaziya okuba sobala ukuthi isinqumo sokuba ingane ikhulele emgwaqeni siyingozi kuyo ingane futhi sifiphalisa okuningi ngekusasa layo.

Uma nje singabuka ezinye zezizathu kukhona labo abakhulela emigwaqeni ngoba bezalelwe khona ngokuba kungabazali babo abaqale bahlala emgwaqeni.

Lezi zingane sike sizibone lapha empambanweni yemigwaqo zigonwe ngonini noma zihleli phansi ngesikhathi abazali bekhangeza imali kubantu.

Iningi lalezi zingane zisuke zingekho esimweni esikahle, zingagezile, zishiswa yilanga zidatshukelwe nayizingubo.

Uzwe abanye abashayeli besola abazali abama nezingane ngokuthi basuke bezixhaphaza behweba ngazo ngoba ukuveza zona phambili kusuke kunenhloso yokuba abashayeli babe nozwelo.

See Also

Zikhona izingane ezigcina emigwaqeni ngenxa yokuguquka kohlaka lomndeni, isibonelo zisuke ziphila emndenini omkhulu okuthi kungedlula kwabazali emhlabeni bese impatho lapha ekhaya ingabe isefana. Lezi zingane zigcina sezithathe isinqumo sokufulathela ikhaya. Komunye lokhu kungaba yisenzo somuntu ofuna ukuziphatha kepha kwabanye yindlela umuntu (ingane leyo) ethola intuba yokuphuma esimweni esithile. Lokhu kungalunjaniswa nesimomqondo ngoba umbuzo uthi ingane isingaphuma iyohlala lapho ingazi khona noma kubi noma kuhle ngaliphi?  Zikhona nezifulathela ikhaya ngenxa yokuhlukumezwa ngamalungu omndeni zize zizidele kepha sesikushilo lokho zikhona nezisuka ekhaya kubuswa ziphethe emgwaqeni.

Ubuhlungu balesi simo yikuthi ingane ephelela emgwaqeni isuke izithela kwizimo ezingayingozi edlula leyo yalapho isuka khona. Ezinye ziyadlwengulwa lapha emigwaqweni zilale bume , zingatholi ukudla nezingubo zokwembatha.

Umbuzo uthi yini okumele yenziwe ukunqanda lokhu?  Kuningi okungenziwa ukugweba lesi simo konke kuqala ekukwazini ukuxoxa ngenkinga  leyo edala ukuba umuntu athathe isinqumo sokufulathela ikhaya. Ukufulathela imfudumalo yomndeni nekhaya , umphakathi nabangani.  Sikhuthaza ukuba sixoxe emakhaya futhi siqaphele izimpawu ngezingane ngoba ezinye kusuke kuwukhwantalala eliholela ezinumeni ezinkulu njengokufulathela ikhaya.


Khumbula ukuthi uma ufisa sikulekelele kulokhu wena nesikole sakho ungasithinta ku: nobenguni@bayedenews.com

Scroll To Top