Now Reading
Izingane, abantu abasha bayimanje nekusasa lezwekazi
Dark Light

Izingane, abantu abasha bayimanje nekusasa lezwekazi


Inkunzi isematholeni e-Afrika kuphela uma encela kogwansile wokucijwa ngolwazi


Usuku lwayizolo lusonge inyanga ebimqoka emlandweni waseNingizimu Afrika, lolu bekulusuku lwentsha. Ngokomthetho waseNingizimu Afrika abantu abasha bachazwa njengabantu abaneminyaka esuka kweli-14  kuya kwengama-34. 

Kepha okumqoka wukuthi baze bafike lapho nje basuke beqale baba njengawe baba yizingane. Ngenxa yalokho kumqoka ukuba uqonde ngobumqoka benyanga esiphuma kuyo kanjalo nangobumqoka babantu abasha ezweni.

Ukuba khona kwenzingane kunoma yisiphi isizwe nesizukulwane kuwukuqinisekisa kokuhle okuzayo, ubufakazi bokuthi ikusasa laleso sizwe likhona ngoba izingane lezi ziyakhula zibe ngamabhungu namatshitshi bese ziba ngobaba nobaba abenza isizwe. 

Kulaba bobabili, izingane nabasha kulele amathemba ngezinto ezinhlobonhlobo. Kunethemba lokuthi bazoletha uguquko nobungcono bempilo ezwenikazi i-Afrika.

Ngowezi-2020, inani labantu abangaphansi kwengama-35 e-Afrika liyisilinganiso sabantu abayisigidigidi lapho beyizigidi ezingama-540.8 abanobudala obuphakathi kuka-0 kuya e-14 leminyaka bese beba yizigidi ezingama-454.5 abaphakathi kwei-15 kuya kwengama-34 iminyaka, okungama-22.7% enani lentsha emhlabeni jikelele; kanti abase-Asia abayisibili ngobukhulu bangama-58.0%.  Phakathi kwamanje nowezi-2100, kulindeleke ukuba intsha yase-Afrika ikhule ngama-181.4%, eyase-Europe inciphe ngama-21.4% kuthi eyase-Asia inciphe ngama-27.7%. 

Ngowezi-2100, intsha yase-Afrika izobe ingaphezu ngokuphndwe kabili kubantu bonke base-Europe futhi icishe ibe nguhhafu wentsha yonke yomhlaba kuthi eyaseSub-Sahara ibe ngama-70% engaphansi kweminyaka engama-30. Isibalo esikhulu kangaka sentsha siyithuba lokukhula kwezwekazi, kodwa kuphela uma izizukulwane ezintsha zihlonyiswe ngokwanele ukubona ukuthi zingazuza lukhulu kangakanani.

Lesi sithombe sisho isidingo sokuba kube nokuhlela kubaphathi bamazwe okungomengameli, ondunankulu, nabashaya umthetho  kepha ukuhlela okukhulu kumele kubo abantu abasha. 

Lokhu kusho ukuthi nathi njengezingane zaboHlanga nabantu abasha jikelele. Uzobuza omunye ukuthi lokhu angakwenza kanjani?

Igama elimqoka lapha yilelo lokuqinisekisa ukuthi kuwo wonke amazinga , kusuka emphakathini nasesikoleni uyazibandakanya. Lokhu kuzibandakanya kusho ukuthi uhlale unetshisekelo yokuthungatha ulwazi lwalokho okwenzeka eduze kwakho nasezweni lapho kanjalo nakulo izwekazi.

Qala nje uzifundise ngamalungelo ezingane nokungaba yisiqalo esihle ekwazini ngikwenziwa kanjalo nokweluswa kwenqubomgomo.  Angingabazi ukuthi kulo mqulu onamalungelo ezingane kuleli kukhona okuzokuthinta ngqo, empleni konke kuzokuthinta ngoba inqubomgomo lena ikhuluma ngezingane.

See Also

Lapho esikoleni cela kothisha ukuba banifundise ngamalungelo kanjalo nangemiqulu. Uma ususeminyakeni yokubizwa ngomuntu omusha kumele wazi ukuthi yini le eyabelwe abantu abasha ngokomthetho.  

Akugcini lapho, njengesakhamuzi (noma ngabe awukabi nethuba lokuvota ungaba yiso) yazi ngokwenzeka ezweni kepha uqinisekise ukuthi ufaka engqondweni lokho okulingana nengqondo yakho. Maningi amabhuku angakulekelela kulokho, buza kuthisha noma uye emtapweni wolwazi nayilapho uzothola okwanele.

Ubuwazi ukuthi lokhu okuthiwa ngamalungelo kumqoka kanjani kuwe njengengane kanye nomuntu omusha? Ukuthi lamalungelo kawasona isipho nje kepha aqukelthwe yimithetho elawula izwe? Uyazi ukuthi unelungelo lokuthola uphahla, ukudla, imfundo nokuhlala endaweni ehlanzekile nephephileyo? Ukuthi unelungelo lokuba nendawo yangasese? Uma lokhu ubiungakwazi phuthuma uyotholwa ulwazi olwanele!

Ngiyafisa ke ungithembise ukuthi lokhu uzokwenza ngoba uma ukuqala manje ukuba nendaba ngokwenzeka endaweni okuyo uzothi ungakhula ube yuisakhamuzi esazi konke ngezwe laso kanjalo nagalokho okukufanele.

Khumbula ukuthi uma ufisa sikulekelele kulokhu wena nesikole sakho ungasithinta ku: nobenguni@bayedenews.com

Scroll To Top