Now Reading
Sithini ngeNkandla? Ingwenya idla uhlobo eyake yaludla
Dark Light

Sithini ngeNkandla? Ingwenya idla uhlobo eyake yaludla

Lesi saga siyazichaza. Sisho ukuthi ingwenya eyake yadla umuntu ibe isizingela abantu ngoba isuke seyake yezwa ubumnandi benyama yomuntu. Okubuhlungu ukuthi ivamisile ukuthi iphinde imthole umuntu mhla enganakekele noma ecabanga ukuthi seyafa noma seyakhuzeka ingwenya eyayidla abantu.

Singasho futhi sithi ukuhlupheka kulubalubela ukwenaba lapho kwake kwatanasa khona. Singagcizelela sithi nalapho ucabanga ukuthi sewukhululekile, impethu eyake yaba kumgqilazi kayipheli, uhlala enenkwankwa nelukuluku lokukuphinda umphehlu akugqilaze. Impicabadala yempilo yikuthi kukhona ukugqilazwa okubonakalayo. Lobo kuliwa nabo, kusale izinsizwa nezintombi emzileni. Kugujwe ukunqotshwa kwabo.

Nokho ngelinye ilanga buyalunguza ubugqila bufuna intuba yengwenya, ukuba buphinde bugqilaze. Bese kuba khona ukugqilaza okuza ngesinye isimo, hhayi sengwenya. Mhlawumbe kungaba yisimo sengede, (inyoni) yona ekuholela enyokeni uma ungabonganga nokuyishiyela uju mhla ikukhombisa ukuthi izinyosi zingakuphi. Ngabe inkululeko yethu kayisiyibonganga ngokwanele kuMvelinqangi? Ngabe ukugubha usuku lwenkululeko kugcina ngokugiya okunhlobonhlobo, sithaphuzana ngezibongo, siziba noma size sibukele phansi uMnini Wesihe owasikhulula emaketangweni?

Kungani isandla siba nenkwantshu singakwazi ukuxhawula kulabo ababekwezinye izinkambu nalabo ababekomunye umgudu wokucabanga nokwenza?

Kungasizathu sini ukuba siyekelele izimo empilweni ezisiphindisela emuva lapho sithi sakhishwa khona? Bathini abasinika amandla namasu anhlobonhlobo, ezindaweni ezahlukene ngezikhathi ezingafani uma sithula? Sithula isimo sibhebhetheka sisiqondise kwalasha futhi, lapho sase sisuswe khona safikiswa esikhathi sokuthi sesikhululekile? Ngezindlela ezahlukene, sakulwela, sakuthandazela, sazwakalisa ububi bokubandlululwa ngokwemfundo, ngokwemisebenzi, ngokwesenhlaliswano singeniswa ngeminye eyahlukene. Sasiboshwa uma singabaphethe odompasi, siphindiselwa emakhaya ngenkani, sisebenzisa izindlu zangasese ezibekelwe thina ezingahlanzekile, sigitsheliswa sodwa emakhoshini ezitimela. Ubandlululo lwalusibeke ekugcineni kwelele phezulu kungumlungu, kulandele iKhaladi, kuze iNdiya, kugcine owoHlanga. Sesikhululekile sakholwa ukuthi akusekho konke lokhu.

Zimbili izinselelo ezibonakala zinakashele. Eyokuqala eyokuthi ingwenya iyakholwa yini ukuthi lowaya owayesesitebhisini sokuqala kulelo lele, ufanele ngempela yini ukuthi angabi khona, ngubani osekufanele abe kulesiya sitebhisi esiphansi manje? Eyesibili inselelo ukuthi uyakholwa yini lona obesesitebhisini sokuqala ukuthi usengazimela, akusafanele aphakelwe yilowaya owayedale izitebhisi ezenza yena waba kwesokuqala? Udokotela wezempilo yengqondo, uFranz Fanon waseMorocco uthi uma sewubandlululwe wazondwa isikhathi eside nawe ube usuzizonda? Mina ngibona ukuthi ukuzizonda kuphathelene futhi nokuzibukela phansi nokungazethembi. Kuphathelene futhi nokuthi ingwenya seyakhohlwa ukuthi igazi lomuntu linjani.

Ukungazethembi kubonakala ngokuba sikhohlwe du ukuthi isintu sinazo izindlela zokulawula ukuhlalisana kwabantu, ukuphathwa kwezwe, ukuxazulula izingxabano, ukubuka isithombe esikhulu mayelana nenamuhla nekusasa lesizwe.

Kungani ebuholini bethu, ekuphathaneni kwethu, ekufundeni kwethu sibe ngongoti emithethweni yezwe, singakubhekisisi okwakungenziwa yizincithabuchopho ezahola bengakafiki abelungu kuleli zwe? Ngisho bona oShaka kaSenzangakhona, oCetshwayo kaMpande, oZwelithini kaBhekuzulu. Siqondise kubo kanye ubunyoningcwe boMaphitha kaSojiyisa, boZwide kaLanga, boJobe kaKhayi oMasiphula kaMamba, koMnyamana kaNgqengelele, koMankulumane kaSomaphunga, koGala kaNodade, koMkabayi kaJama, koKaNomvimbi kaMsweli, koNandi kaMbhengi, koNtombazi kwaDlovunga.

Kwezenkolo, kungani singabheki okwakushunyayelwa kusazatshalazwa nakamumva inkululeko iseluswana? Sisho khona okoMqali Wendlela Isaiah Mloyiswa Mdliwamafa Shembe, uMfundisi uBNB Ngidi, uMfundisi uBK Dludla, uSobaba u-AH Zulu, Mhlekazi Denis Hurley, Bhishobhi Manase Buthelezi, Mfundisi Dkt u-EZ Sikakane, uSobaba uDkt uMusa Biyela, uMfu uMichael Cassidy, uMfu u-AH Mbatha, uMfu uDkt uSD Gumbi, uMfu u-OT Dlamini, uFata uKhambule.
Siyabubala futhi nobuholi beNgonyama nobaMakhosi engamelwe izizwe embusweni ezingaphansi kwayo.

Nakhu-ke mina engibona ukuthi zazingakwenza lezi zithunywa zokulamula nokuthula: Ukubizela ebandla abasebuholini, nezibonda ezingomakade ebona, zixazulule ingwadla yaseNkandla. Akusesona isikhathi sokuthi sizoke sibone, uyodela uMakhasana, bonke abantu bayalingana, kakukho ukuzenzela umathanda, umthetho umile nje. “Inxeba lendoda alihlekwa” (M G Buthelezi). Hhayi ngokukhuzwa kuphela kokuthi ungasizakali ngamashwa abanye abantu, kodwa futhi ngokuthi ungagoqi izandla okubuhlungu ukubukele ekudeni, nawe kugcina kukuchaphazele yize wawungangene enkingeni eyayiphethe lowo owayesematheni ngaleso sikhathi. Impilo iyiketanga elisixhumanisile, akukho khonco elithintekayo elingasihuzuli.

Kuyenzeka uthi uzoke ubone, kanti isithombe esikhulu sizokubonisa okukhulu kunalokhu ocabanga ukuthi uzoke ukubone. ISilo uMpande sathi uyodela uMakhasana oyoke azibone sezingqubulana. Kwanqoba lSilo uCetshwayo okungathi iSilo esimzalayo sasingasenklamunklamu ukuthi kube nguye onqobayo.

Uma sithi bonke abantu bayalingana kufanele sikhumbule ukuthi isithombe esikhulu esisukela esimweni somhlaba okungenza sinemixhantela eminingi ngesikhathi sethu, abantu kabalingani mayelana nalokho okungenzeka ngenxa yabo.

See Also

UMthetho wamaRoma namaDashi, wazisa ukuthi uma kungebomvu kumhlophe. Kodwa futhi sibona nempikiswano kongoti bawo, bechithana ngesinye isikhathi lapho befinyelela ezinqumeni ezithile. Zikhona izikhathi lapho engekho u-Elethu. Kulesi sinqumo esithole owayenguMengameli waseNingizimu Afrika enecala lokungayi kuKhomishini wePhini likaMehluleli Omkhulu, uMehluleli Raymond Zondo, aBehlulei ababili bathe bona banomunye umqondo. Athe ngokwesiko, icala eliya eNkantolo YoMthethosisekelo wezwe amacala eza kubona asuke engowomuntu olahlwe yicala, seliqhutshelwa phambili. Athi kuleli cala kayikho iNkantolo eyayisithole uMsholozi enecala. Nokho adliwe yivoti.

Indaba ilapho-ke kumuntu wakwaZulu. Isithombe esikhulu sikulolo cwepheshe nje lomehluko. Izincazelo, ukuhlaziya, ukukhuluma ngokuthi iningi litheni lona, esithombeni esikhulu, abantu abathintekayo, bajwayele ukuxazulula ngendlelakwenza ethi: sesiyabona, sesiyezwa, sekuyasicacela. Ngokosikompilo yayo kabathembeli njalo ekuvoteni lapho bexazulula izinkinga. Into okufanele igwenywe kakhulu yikunika umqondo wokuthi kukhona umuntu owayesoshiwe, noma ecushiwe. Akufanele abantu babe nomqondo wokuthi kabukho ubulungiswa ekuphathweni kodaba. Akwenele ukuqhakambisa umthetho nawo obuye ube namaginxiginxi okungaboni ngaso linye.

Emahoreni asasele akusukume abathile, babonisane nabanokudingida lolu daba, lungaholeli esimweni esiyozisola khona ukuthi sagoqa izandla. Kayikho into ebuhlungu neyoba yisahlulelo esibi njengokuthi kungasukunyelwa ukuvimba umbhedukazwe kodwa kamumva kuhlaziywe ukuthi ukuba kwakhulunywa, ngabe kakwenzekanga lokhu nalokhu. Lesi yisikhathi sokungazibi, sokungagoqi izandla, sokusukumela phezulu ukuthi inkululeko eyasetshenzelwa kanzima ngumuntu wonke owaphila ngaphansi kwengcindezelo, ingancibiliki. Ezindabeni zesizwe umnqamulajuqu uphindiselana emumva ngoba uncoma kuphela ukuzazelana, bese kuba nesimo esingalawuleki.

Ezikhathini zokubaselwa komlilo yizinhlaka zomphakathi ezisimama ngokukhuthaza ukulolwa kwemikhonto, ezibikezela izinhlekelele ezingakenzeki, kufanele isizwe sicophelele ukuthi kukusona ukulawula ikusasa laso. Noma sekunje, ikhona indlela yokugwema udungunyane, ngokuba kukhulunywe, kuboniswane, esimweni sobukhaya noma sokuba kwethu, thina esasicindezelekile. Yilesi sikhathi-ke okufanele silalelane kesiwabeke eceleni amasu, sizibeke ethala nezeluleko zalabo abangakaze bazi ukuthi isintu sizilungisa kanjani izinkinga zesizwe.

Ake sibabeke eceleni abajahe ukuthi “Ashile!” Nabalindele ukuthi kuwe iqatha balicoshe kabasilinde sisesexhibeni lakwethu sibonisana ukuthi kufanele kwenziwe njani uma sekuze kwaba nje. Isithombe esikhulu sisho ukuqikelela ukuthi ukunqoba izitha noma ngezaluhlobo luni, kusho ukugibela phezu kwegagasi lokulalelana, lokuphathisa okwezikhali zamaNtungwa lokho osekube yigugu kithi futhi kwaba ngamagalelo amahle. Kusho ukukhama njengaseguleni umlaza kusale izaqheqhe zokwazi nobuhlakani balaba baholi esibabale ngenhla, ngamabomu esishiye ngaphandle kubo osombusazwe. Lokho sikwenze ngoba lolu daba sekudinga okungaphezulu kunokombusazwe. Kalikho ihlazo ekuzithobeni. Kabukho ubuthaka ekuphakamiseni amagugu esizwe namafa amahle oluntu. Kuyibuqhawe ukumelana nezishovushovu ezifisa ukuchitha okuhle obekukhuliswa.

Ekugcineni, noma ngubani, noma nini, lowo obambe noma yiliphi iqhaza kule nselelo, makakhumbule isithombe esikhulu sokuthi lokho esesakuqongelela akuchithekeli ezingwenyeni ezake zezwa ubumnandi begazi lomuntu.

Scroll To Top