Now Reading
Umengulo ngo-DBZ Ntuli
Dark Light

Umengulo ngo-DBZ Ntuli

Yiyo le insimbi edla ezinye. Nguye lo undabuzekwayo.  Nguye lo umbengo osinda abosi. Uma sikhuluma ngababhali abavelele, abanekhono, abalugqozi lugobhoza njengempophoma, sisho uSolwazi DBZ Ntuli..  Okubaluleke kakhulu ngoMphemba (uNtuli) ukuthi imibhalo yakhe yonke ikhombisa ilukuluku lokugobhozisa okuqhibuka ngaphakathi.  Uma uke wafunda akubhalile kuthi kuphinde.  Amandla akhe okubumba umfanekiso wengqondo ngenxa yobuchule bakhe bokweluka amazwi, ayesabeka ungathi kubhonge ingonyama. Ikhono lakhe lokweneka izigcawu ezithile okwenzeka kuzo lokho asuke ekuxoxa, liyalolozela ungathi uphansi kwesihlahla esimahlamvu ashaziwe omele ukusweswezisa amakhwelo.

  Imibhalo yesintu ingaphezulu kwesingakucabanga nokukuchaza.  Iqukethe  ubutoti, ubunzulu, ingcwenga, umpe, inkazimulo, konke okusihaqile. Imibhalo yakhe inomlayezo ophuphuma izinqolobane ezithintekayo nezinathinteki. Kusukela ezinganekwaneni eziwubucikomlomo, eziqukethe inzululwazi yethu nenkolelo yethu endalweni yesintu, kuza emibhalweni yamagagu afana noSolwazi DBZ Ntuli, kunomnotho ongenasiphetho. 

Sibusisiwe ukuba neqhawe phakathi kwethu, lifundisile, lasabalalisa iziphiwo zalo ezinqala. Lafundisa e-Unisa, laba nezinsizakufundisa lilolonga amathwasa afisa ukubhala, lakhuthalela izinhlangano ezifana noSiba, inhlangano yababhali, leluleka ngisho osanqikaza ukuqala,  kwagcina sekuphume izinkakha nezinkalimeva.

 Isintu siyabadinga abanje,  benza ongekufundele kuphela, kodwa okudinga futhi ube nogcobo lwakho uma kuzophetha ngaleli zinga eliphezulu kangaka esilibabaza ngumbhali wezincwadi  zamanoveli, zezinkondlo, zemidlalo yomoya neshashalazi, zezindaba ezimfishane, ama-eseyi nezolimi. Ezinye zezihloko zezincwadi azibhalile, nezinye ezinamaqoqo azihlelembile yilezi. UBheka, Amangwevu, Amawisa, Amalivilivi,  Izikhwili, Imicibisholo, uMjuzo.

See Also

 Uma sizokwazi ukutakula ubuthina echibini elisicwilise umkhono nesiphanga ekungazethembeni nasekwetheleni kwabanye, masifundise imibhalo efana neyoSolwazi DBZ Ntuli.

Scroll To Top