Now Reading
Isililo: Usephumule kohlabayo nomagade uDkt uFrank Mdlalose
Dark Light

Isililo: Usephumule kohlabayo nomagade uDkt uFrank Mdlalose

Umakhuluma kancane enze kakhulu.

Kasikhaleli abake basikhalela. Kasidabuki ngokuhanjelwa abebesazisa.  Kasidumisi abasithandayo. Kasidumisi ababenelisiwe wudumo lwabo. Kasilobi ukugcina isiko lokulilela abakhethekileyo ngokwemfuyo, ngokomnotho nangokokuhlakanipha.

Sibhala ukuncoma abasishiye nengcabayi. Phela  sisho ingcabayi yokuzinikela. Yokucabangela abanye. Yokuthobeka. Yenkonzo esintwini. Iseseko sesintu nguye oseduze kwakho. Nguye owawudlala naye usemncane, naye eseyiklume. Yilowo okubingelela ngisho ungamboni. Ukhuluma naye ngenhliziyo akuphendule athi: “Wena ufanelwe lukhulu kunokwenzayo manje.”

Namuhla sithi lala ngokuthula Madlula, wedlulele kokuningi ngokukwenzisisa.

Ngokuzithoba wakhetha ukubalwa nabakwazi ukuthatha izinqumo. Wasithatha isinqumo sokubamba iqhaza kwezombusazwe. Ithemba lakhe elikhulu lalikuNkulunkulu uMninimandl’onke. Amandla akhe amakhulu kwakuwukufunda, wukufuna ukwazi ngokuthe xaxa lokho akwaziyo. Wayephuma uphondo kwezinye izifundiswa eziyaye zigcagce nomqondo wokuthi ukwazi ukusho lokho okuphuma emabhukwini nasemiqoqweni okuthiwa aqongelelwe ngokomthetho noma ngokwezindlela zokuhlungisisa okutshelwayo. Bafuna ukukholwa ngokubeke ngendlela efunwa yilabo asebazibeka ukuthi bayolawula ukuthi umuntu kufanele anqwamane kanjani nomqondo omusha wezigaba zomhlaba. Wayekholwa wukuthi akekho owazi ngokwanele. Wayekusho kugcwale umlomo, umthandi nengcweti olimini lwesiLatini:

“Ignoramus et ignorabimus” (Kasazi lutho futhi siyohlala singazi lutho). Lokhu kwayikugcizelela ukuthi kasazi konke, sihlala njalo sifana nabangazi lutho, ngakho kufanele sihlale sikomele ukwazi. Kulo mqondo kulele ukwemukela ngaphakathi ezibilini zethu ukuthi kasisoze sazi ngokwanele.

Umgogodla omkhulu wempilo kaNyanda yePhahla usenkolelweni yakhe kuMvelinqangi, ekukhanyiselweni kwakhe emqondweni nasemoyeni. Nansi inkolelo yakhe ayibhale encwadini engomlandu wakhe ethi: My Life:

“In all this: (I believe) (ibid)

UNkulunkulu uNgusomandla angelinganiseke, uNgowazi konke, uNgokhona ndawo zonke

Uphila kulolo nalolo lusiba lonyazi lokukhona

Uphila kulelo nalelo qoqokazi lezinkanyezi

Uphila kusukela ezikhathini esingasakhunjulwa usukela kokudala ongenakukhohlakaleka kuze kufike esikhathini sikanini nanini.”

Wayebhale ngesiNgisi wathi:

God is Almighty, omnipotent, omniscient, omnipresent

He exists in every electron of every atom

He exists in every galaxy of the universe

He exists from time immemorial to eternity.

Wagcina ngousho othi: 

“UNkulunkulu uyikho konke okubonakalayo nokungabonakaliyo”.

Mhlawumbe bese ulangazelela ukwazi ukuthi ukholwe kuliphi ibandla. Yebo ngelikaKhrestu, yebo nguMsheshi owafunda ezikoleni zamaKhatholika, wathi ukutholathola izinsizi zalelo bandla futhi koMariannhill.

Yonke inkolelo yakhe yamsebenza waze waqoma ukuba nenkonzo esizweni ngaphezu komnotho ayengawenza ebudokoteleni. Wayekade engudokotela okhaliphile, futhi oyisibonelo nenkuthazo entsheni eyayikhaliphile. Wayengomunye wamavulandlela ezintombini nasezinsizweni zasemakhaya. Zagqugquzeleka ngaye ukuthi kuyafundwa, kuyaphunyelelwa, okuphokophelele uyafinyelela kukho noma abelungu bamapulazi nababenezitolo abebekubona usakhula babefunga bethi ngeke ufundele imisebenzi yabelungu.

See Also

Umninisitolo wamtshela emehlweni lapho ezwa ukuthi ufundela ubudokotela wathi akekho owoHlanga ongafundela ubudokotela. Kwathi emva kweminyaka esebuphasile, wahlangana nalo mlungu ndini, wamtshela ukuthi usengudokotela. Wavele woma umlungu wena owabona umuntu obingelelwa yisipoki. Vele inkolelo yalo mlungu yayisifana neseyagqitshwa. Lowo mlungu wayesho ngesikhathi uNyanda esephase iB.Sc., UED, M.B., CH.B. ngaleso sikhathi odokotela babephila kahle noma babesebenza kanzima. Kababaningi ababuye bacabange ukuthubula ezinye izindlela zokuphila. Kodwa kuyena kwakungeyona indaba yokusebenzela impilo enethezekile. Kwakuyikuba nenkonzo esizweni sakubo nesikaZulu, kuye kufinyelele ezweni lonke. 

Wayeka sekuzoqala noMedical Aid, abacebise abanye emkhakheni wakhe womsebenzi. Wakushaya indiva lokho. Uze abhale ebhukwini elingomlandu wakhe ukuthi “Sengingena ezweni elinesihluku”. Nazi nje izikhundla azibamba edela ukuba ngudokotela: Esengudokotela ekubhanqe konke, njengomnikelo emphakathini, wemukela ukuba nguSodolobha waseMadadeni. Ekulesi sikhundla kwaqubuka okuxuba ukuhlaselwa nokushiswa kwezikole, ukuduba amabhasi nokuwashisa, ukushiswa kwemitholampilo, ukushiswa kwezitolo nezinye izinhlobo zemisebenzi yabantu abaNsundu.

Ukusuka lapho waba ngomunye wamalungu amenywa nguMntwana uDkt uMG Buthelezi ukuba kuqalwe iqembu leNkatha i-IFP. Ngaphansi kukaHulumeni waKwaZulu owenqaba uzimele geqe kwaze kwaba sekugcineni, wanikela kulezi zikhundla: UNgqongqoshe Wezangaphakathi. Ngalezo zikhathi uHulumeni wamaBhunu wawusembhidlangweni wokususa abantu ezindaweni ayethi ngezabelungu. Kwakususwa abantu emhlabeni wabo, basiwe emaqwaqwasini, bahlaliswe nasemathendeni. UHulumeni waKwaZulu wawehla wenyuka ubhekene nalezo zingqinamba. Wayeseba nguNgqongqoshe Wezempilo. Sekulungiselelwa uHulumeni wedemokhrasi waqokwa ukuba ngumholi wethimba elalidingida indlela eya phambili kuCodesa.

Sekuqala uHulumeni owavotelwa ngabantu bezinhlanga zonke, uDkt uFT Mdlalose waqokelwa isikhundla sobuNdunankulu waKwaZulu-Natal. Ngesikhathi eqala amalungu amaqembu ayebheke ukudla umhlanganiso waba phezulu kakhulu. Kwakuba nomsindo ePhalamende kubangwa izicucu zomthetho nenkambiso. Kwakusala kancane kufane nokwenzeka kuHulumeni kaZwelonke ‘manje ngezinye izikhathi’. Wabiyamba ishisa uNyanda, ngomoya ongaphakeme, ngokuhlakanipha okunzulu. Kwaze kwadaleka ukuthula esifundazweni, ebambisene nabanye abaholi. 

Lezi kwakuyizikhathi futhi lapho kwakukhishwa khona izimvume zokugembula. Kwakukade kunezimvume zesikhashana. Nalapho wawusingatha ngokucophelela nobuchule wonke lowo msebenzi.

Esethathe umhlalaphansi waba yiNxusa likaHulumeni waseNingizimu Afrika eGibhithe.

Wayeseqamba iDr FT Mdlalose Foundation iqeqesha isingathe ngezeluleko namaqhingasu ukuthi lapho ungumholi uqikelela kanjani ukwenza konke ngobuqotho, ngokuzithobisa, ngokuhleleka, ngokulandela umbonotalagu. Kugqugquzelwa ukuba umuntu abambisane nabanye lapho ehola, futhi abeke phambili umphakathi, isizwe nezwe yena eze ngemumva.

Isiguqile insizwa ebingahluleli muntu, ingadeli muntu ukuba ingathi akasekusimama, ingaqhakambisi ukwehluleka kwabantu noma ubuthaka babo. Wayengakaze abe ngomunye wababophela othile uzungu, wayephana nokwazi nenhlakanipho, ekhuthaza wonke umuntu ahlangana naye. Wayethanda wonke umuntu namqabukayo kube sengathi kade amazi.

Ibhuku lakhe ligcina ngokuthi: “Ngiyinhlayiya encane esikhathini esingaka nasemhlabeni ongaka, insindiso yami ilokhu kodwa vo: isemfundisweni kaJesu Khrestu.”

Lala uphumule Nyanda, Nhlaka, Dikane.

Scroll To Top