Now Reading
Ubuholi obuqotho ngesikhathi esifanele
Dark Light

Ubuholi obuqotho ngesikhathi esifanele

Izikhathi eziguquguqukayo. Isimo esishintsha ibhulakufesi libe yidina kuthi idina libe yibhulakufesi. Amantwenguntwengu angumphumela wethumba ebelivuthwa isikhathi eside. Impilo ngeke uyiqinisekise. Nomuntu ngeke usho ukuthi unguye uqobo.

Empilweni kuhlala kufiseka ukuba inamuhla libe ngcono kunezolo. Kufiseka futhi ukuthi ikusasa libe ngcono kunenamuhla. Izibusiso zihambelana nenamuhla nekusasa uma abantu bezopheleliseka njengoba babedalwe nguMenzi wabo. Kakulula futhi kakuzenzekeli ukuba ikusasa libe ngcono kunenamuhla. Kungenxa yesihawu sikaNkulunkulu ekupheni isizwe amandla, umbonokude, inkuthalo nobuholi obuyibo kufezeka.

Ezinsukwini ezine ezedlule (12,13,14,15 kuNtulikazi 2021) kuthaphuzwe impahla ezitolo nasezinqolobanekazini zempahla ngendlela engakaze ibonakale emlandwini waseNingizimu Afrika. Isisusa kwathiwa wukuboshwa kowayenguMengameli uMnu uJacob Gedleyihlekisa Zuma. Abantu abaningi bathi akakhululwe ngaphandle kwalokho bayazifikisela ezimpahleni ezisezitolo futhi bayashisa. Sizobhala iziqephu ezimbalwa  ngalesi sahluko esingenhla.

Ubuholi buyini sekunodungunyane?

Lapha sifisa ukubonisana ngohlobo lobuholi esicabanga ukuthi buyadingeka uma kunokufufusayo okuze kufinyelelise lapho sikhona. Sibheka futhi ukuthi ubuholi obunjani obufanele busebenze manje. Sisika elijikayo, singeze sazenza ongoti bokwazi ukuthi ubuholi obuyibo ngobunjani ngqo. Yini okusha esizokusho? Mhlawumbe kakukho ngaphandle kwalokhu: sikusho ngesikhathi kopha izilonda zokuthaphuza ezizobhibha zikhameke ubovu kalukhuni lapho sekushaywa imigqa ezitolo kuthengwa ukudla okudula kakhulu. ngesinye isikhathi lokho kudla ngeke kwenele.

Kungesikhathi  izindimbane ezilahlekelwe  imisebenzi zenezezela kulabo abebevele bekhona. Lapho kungahle kwetshelekwe izimali kwamanye amazwe futhi ukuze kuzanywe ukuphuma obishini. Lapho abasebenzi bakahulumeni nezinye izinhlaka bengahle bahole iholo elinciphile noma elimi ndawonye. Lapho intela ethelwa ngabaninimisebenzi nabahola kahle izogqabula phezulu basebenze behlinile bese umsebenzi ungenzeki kahle.

Lapho abangasebenzi, ikakhulukazi intsha, izocela ukuba asebeneminyaka ethile noma bengakafiki kwengama-45 (siyalinganisa), ukuba banikwe umhlalaphansi ukuze kuvele amathuba omsebenzi. Eminye yemisebenzi ngeke bafinyelele kuyo ngoba bayobe bengayiqeqeshelwe. Kodwa abanye ngeke bakugqize iqakala lokho, bayothi bayofunda phambili. Ziyafuneka izinyathelo eziyinhlabelaphambili ukweqela le mpicabadala engabuye idale olunye udungunyane kungakapholi maseko.

“Ngubani ohlakaniphileyo nowaziyo phakathi kwenu na? Makakhombise ngenkambo enhle imisebenzi yakhe ngobumnene bokuhlakanipha. Kepha uma ninombango obabayo  nombango ezinhliziyweni zenu, ningazibongi, ningaliqambeli iqiniso.” (Jakobe 3: 13-41).

Lubonakala kanjani futhi kangakanani ukuthi udungunyane luyafufusa noma selunyathele lapho kuchithwa khona umlotha emakhaya? Zimpawu zini okufanele umholi aziqaphele bese ehloma ngendlela efanele? Cwaningo luni olufanele lubekwe phambi komholi ngezikhathi ezithile, okungenani kanye ngenyanga, ezikhombisa ukuthi umphakathi uhleli phezu kwetshe lishisa, kangakanani, ngaziphi izizathu, lingapholiswa kanjani lelo litshe? Umholi ubukeka kufanele abe ngumpetha ekudanseni phezu kwamaqanda kodwa angafi.

Ngasohlangothini lwakhe olulodwa ubhekela izikhumkane ezeseka intuthuko ngokwamaphupho akhe. Ezinye zamjabulela engena zamnika nosizo engakuluceli. Ngakolunye uhlangothi kunabadla imbuya ngothi, abethemba ukuthi uzokubaphula kuleso simo, kufanele abahlelele okuyikho hhayi okokuziba umlomo ngalolo suku. Izikhumkane kazifuni izambane lazo likampondo liphazamiseke, linciphe, lihleshulelwe abantu elingathanda ukubaziba. Lithi kabaneliswe wubala, bathambele ukusiza zona zikhulise amazambane azo kampondo.

See Also

Zigade ukuthi imithetho eshaywayo nezinkulumo ezikhulunywayo zingadudi abadla imbuya ngothi baze bacabange ukuthi kukhona imithetho sisekelo engavuna bona noma engaqinisekisa ukuthi ngempela ngelinye ilanga amandla abo abathuthukise nabo badle izinyoni zezwe labo bengakafiki ezinyonini zabanta babo.

Ubuholi esikhuluma ngabo ngobuhambelana nobuqembu njengoba izwe laseNingizimu Afrika liphethwe nguKhongolose, kanti amaqembu abhalisile avotelwayo uma kuzokuba nokhetho ali-19 ngesikhathi sibhala lapha. Sibhala ngobuholi sibhekise kubo bonke abanamandla nabanethuba lokunikela okusemandleni abo ukuba uholo lwezwe lube yigugu lakusasa nenyanda yamakhono namaqhingasu okujubalalisa izwe lakithi.

Sibheka izinselelo nemikhakha edinga ukuhlolisiswa yibuholi ezweni ngoba ukunganeliswa kuza njengamagagasi uma kubonakala ukudembesela nokungaholi ngobumpetha nangobuqotho.

Inselelo enkulu ezizweni ezisuke zigqilazwe ngamakoloni nangohulumeni bobandlululo yikuthi uma kusalwelwa inkululeko kubhekwana nenkinga ngqo. Futhi akubi yinhlangano eyodwa efuna izinsombululo zokukhulula amaketanga entanyeni nasemaqakaleni. Kuba nanamakomiti ezitaladi, ezigodi, omama, entsha, amasonto. Mhla sekuthiwa sekukhululekiwe, kulindelwa ukuba konke kusombululwe yiqembu elisuke lidle ukhetho. Nalo lelo qembu liyaye lithi lizokwenza konke, lethembise lize liyosithela ngale entabeni. Lithembise elingeke libe namandla okukwenza.

Ngesinye isikhathi lisuke likhohlisa lazi. Lithi intombi ishelwa nangamanga. Lokhu kwenzeka ngesikhathi likhankasa. Ngesinye isikhathi lisuke likholwa ngempela ukuthi kungenzeka. Ekugcineni akwenzeki.

Scroll To Top