Now Reading
Ubungozi bokukhetha umkhakha wezemfundo ngaphansi kwengcidezi
Dark Light

Ubungozi bokukhetha umkhakha wezemfundo ngaphansi kwengcidezi

Ngibe nengxoxo ejulile nengane ebifunda umatikuletsheni ngonyaka odlule ngezinhlelo zakhe zokufunda kulo nyaka. Inkulumo yethu naye ingenze ngadabuka kakhulu uma echaza ukuthi akaphumelelanga ngendlela ebefisa ngayo futhi akawatholanga amaphuzu anele ukuze athathwe kulomkhakha awuthandayo kwezinye zezikhungo zemfundo ephakeme.

Uma ngimbuza ukuthi uzimisele ngokwenzani, ungitshele into engivamise ukuyizwa ishiwo abafundi abaningi. Uthe ufuna ukufundela nanoma yiziphi iziqu. Ngivele ngaphatheke kabi uma ngizwa lomfundi esho kanjalo ngoba lokho kusho ukuthi lowomfundi akatholanga ukwelulekwa ngokukhetha imikhakha yezemfundo.

Kungikhanyele ngokusobala ukuthi lomfundi usufuna ukukhethe umkhakha angawuthandi ngenxa yengcindezi thizeni.

Kuyingozi ukukhetha umkhakha ngaphansi kwengcindezi ethize. Ingcindezi yokuqala ababhekene nayo abafundi ivela kontanga babo. Iningi labafundi uma libona ontanga babo bepakisha izikhwama zabo belibangise ezikhungweni zemfundo ephakeme baphatheka kabi, bezibone besale bodwa futhi beyizehluleki. Ingcindezi yesibili abafundi ababhekana nayo ivela kubazali. Iningi labazali likhokha eshisiwe imali ukuze bathole imfundo esemgangathweni. Uma umfundi engaphumeleli baphatheka kabi, bakhononde ngemali echithiwe emazingeni aphansi.

Uma umfundi ethi akazi ukuthi yini afuna ukuyifundela bayathetha kunokuthi bahlale phansi bamtholele usizo. Ingcindezi yesithathu ababhekene nayo abafundi ivela kubo uqobo. Akwehli kahle kubafundi abaningi ukuthi abayi ekolishi njengabalingani babo. Bazibona beyizehluleki futhi bephoxa abazali kanye nomndeni uma bengafundi. Omunye umfundi ongibhalele ezinsukwini ezidlule ungitshele ukuthi akazi nokuthi uzothini ekhaya ngoba uzalwa ekhaya lezifundiswa.

Eminyakeni eyishumi ngiluleka abantu abasha ngokwempilo kanye nezemfundo, ngibone izinqginamba ezintathu zokukhethe imikhakha ngaphansi kwencindezi. Isifiso sami ukuthi besingeke sizithole sihlangabezana nalokhu okulandelayo:

Ingqinamba Yokuqala – Ukusaphazeka kwemali
Uma uke wakhetha umkhakha wezemfundo ngaphansi kwengcindezi makhulu amathuba okuthi ukhethe umkhakha ongawuthandi futhi ongeke uthande ukusebenza kuwo. Abafundi abaningi engiye ngibeluleke ngokwezifundo zabo bakhala ngokuthi abazithandi leziqu abazifundelayo kungakho bengaphumeleli. Lokhu kudala omkhulu umsindo ekhaya ngoba abazali bona basuke babheke ukuthi umfundi afunde aqede. Angibasoli abazali ngoba yiningi imali ekhokhwa kwezinye izikhungo. Kulabo abafunda baze baqede bengafeyilanga, bathi bengaphothula iziqu zabo baqale ezinye ngoba besaba ukuphoxa abazali. Bayazi ukuthi yiningi imali echithekayo uma umfundi eshiya phansi enyuvesi. Kodwa futhi yiningi kakhulu echithwa ngumfundi ofunda aze aphothule iziqu zakhe bese uyofundela ezinye iziqu. Okusemqoka ukuthi uzinike isikhathi ngaphambi kokukhetha imikhakha yakho yezemfundo.

Ingqinamba Yesibili – Ukuchitheka kwesikhathi
Ngaphandle kokumosheka kwemali, ukufunda kuthatha isikhathi. Iminyaka emithathu enyuvesi ufundela into ongayithandi kudla esikhulu isikhathi. Abafundi abakuboni lokhu uma befuna isikhala sokufunda, kunokuzinika isikhathi bafaka isicelo sokufundela nanoma ngabe yini. Imvamisa basuke bebona abangani babo sebathathiwe ezikhungweni zemfundo ephakeme, bakhohlwe ukuthi imfundo ayihambi ngeningi. Abazali nabo banaso isandla ekuchitheni isikhathi somntwana.

See Also

Uma umfundi ethi akazi ukuthi ufuna ukufundelani, kubalulekile ukuthi umsize njengomzali. Abazali abaningi basuke besaba ihlazo lokuthi ingane yakhe ihleli ekhaya ayifundi. Uma umntwane ethi ufisa ukutha unyaka ehleli ekhaya, hlalani phansi nibonisane kunokuthi nilwisane ngoba ekugcineni umfundi uzohlonipha wena njengomzali ahambe ayofundela nanoma ngabe yini.

Ingqinamba Yesithathu – Ukuphoxeka
Njengomuntu oqeqesha abantu abasha ngokwezemisebenzi, kubuhlungu ukubona abantu abasha abaningi beheli emakhaya bengasebenzi. Iningi lentsha yakuleli iphelelwe yithemba futhi ayisenawo nomdlandla wokufunda ngenxa yezinga labantu abangasebenzi. Iningi labantu abangasebenzi bahleli neziqu ezinganawo amathuba amaningi ngenxa yokufundela umkhakha ofundelwa abantu abaningi. Konke lokho kwenziwa ukungahlali phansi wenze ucwaningo ngemikhakha yezemfundo ngaphambi kukuthi uze ukhethe izifundo zakho. Iziqu eziningi ezifundelwa abantu abasha bakuleli yiziqu ezifundelwa abantu abaningi, okwenza kube nzima ukuthola umsebenzi uma usuqedile.

Angifisi ukubona abantu bakithi bechitha imali eshisiwe kanye nesikhathi sabo. Ukuthi umakhelwane usuqalile ukufunda akusiyo into okumele uzihluphe ngayo. Uma usengakayitholi into ofuna ukuyifundela, zinike isikhathi ngoba uma usuke waqala kuye kube nzima ukuthi ushintshe.

Izinga labafundi abangenzi kahle emanyuvesi lingehla kakhulu uma abafundi bengafundela into abayithandayo nento ezobanika ikusasa uma sebephothule iziqu zabo.

Scroll To Top