Now Reading
Izikhukhula zisikhumbuze ukubaluleka kobudlelwane nomakhelwane
Dark Light

Izikhukhula zisikhumbuze ukubaluleka kobudlelwane nomakhelwane

Izimvula  ezidlule nemphefumulo, zashiya abantu besele dengwane, zingifundise isifundo esibalulekile. Ngivele ngakhumbula iNcwadi Engcwele uma ithi “thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena”. Ubuhlungu bebubhalwe ebusweni bezakhamuzi eziningi esifundazweni iKwaZulu-Natal. Namanje angikholwa ukuthi kunabantu engibaziyo abanganamizi kuyimanje ngenxa yalezikhukhula. Ukubona izindlu zabantu ziwile kanye nokuzwa ngabantu abadlule kabuhlungu emhlabeni kungenze ngazibuza kaningi. Ngizinuke amakhwapha, ngazibuza ukuthi nginguye yini umakhelwane owakhelene nomakhelwane bakhe. 

Kubalulekile ukuthi ngiqale ngokudlulisa amazwi enduduzo kubo bonke abashiywe yizihlobo zabo kulo lonke eleNdlovukazi uMthaniya. Ngizwelana kakhulu nalabo abalinyalelwe yizindlu zabo kanye nempahla ebeyingaphakathi ezindlini. Awekho amagama angachaza ubuhlungu esibuzwayo singaboHlanga. Sengisaba ngisho ukuvula umabonakude kulezi zinsuku ngesimo esisivelele. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla okumelana nobuhlungu esidlula kubo. Sishayeke engeqiwa ntwala, simanxebanxeba futhi sisadinga odokotela abazosihlalisa phansi baseluleke ngokwengqondo. 

Ngithole induduzo kodwa uma ngibona omakhelwane beqatha enkulu indima kulesi sikhathi esikuso. Kungakho ngithi lo monakalo usikhumbuze ukubaluleka kokuphilisana. Ngicabanga ukuthi yiisikhathi sokuthi silungise ubudlelwane bethu nomakhelwane bethu. Umonakalo omkhulu, kwezinye izindawo, udalwe yizindonga esibiye imizi yethu ngazo. Uma ngibuza izakhamuzi zeTheku namaphethelo, zikhale kakhulu ngezindonga esibiya ngazo. Omunye engikhulume naye uthe owakhe umuzi ulinyezwe izindonga zakamakhelwane. Angeke ngakushayela umthetho ngomuzi wakho kodwa ngicabanga ukuthi lezi zindonga esibiya ngazo zenza ukuthi singazani. Ngibuze abafundi engibafundisayo ukuthi banjani omakhelwane babo, ngashaqeka uma ngithola izimpendulo ezithi “sengineviki ngingakaze ngakhuluma nomakhelwane”. Lokhu kungenze ngabona ukuthi sesiyeke indlela yethu yokuphila.

Ukubona uNdunankulu waKwaZulu-Natal eswele amanzi kungeze ngabona ukuthi imvelo iqode ukusikhuza. Yebo isikhuze kabuhlungu ngoba silahlekelwe izihlobo zethu kanye nempahla ebizayo kodwa ngicabanga ukuthi kwamele siyilalele. Impilo esiyiphilayo iphumile esandleni. Usuthola umuntu eyinkomo edla yodwa, engabazi abanye abantu. Okubuhlungu ukuthi asinaki futhi asiboni ukuthi impilo esiyiphilayo iyingozi kakhulu. Omunye womakhelwane echaza ngomakhelwane wakhe kumabonakude uveze indima edlalwe omakhelwane endaweni ekusizeni abanye omakhelwane. Ekhala izinyembezi uchaze isimo ebesingesihle neze, kodwa uncome kakhulu omakhelwane ngokubambisana. Kuzwise umbuhlungu kakhulu kodwa ukuzwa ukuthi kwezinye izindawo izakhamuzi zishonele endlini zangasizwa ngumuntu ngenxa yokungazani singomakhelwane. Ngiyafisa ukuthi besingazinuka amakhwapha futhi siqale sicabange ngokuphilisana.

Sekuphele iviki osopolitiki behla benyuka esifundazweni. Into ezwisa ubuhlungu ukuthi osopolitiki abaningi abahlali nomakhelwane babo futhi abakhi imizi lapho bezalelwa khona. Omunye umonakalo owenzekile ngabe sikwazile ukuwugwema ukube besinohulumeni ongahambeli kude nabantu bawo. 

Ngithukile ukubona nokuzwa ukuthi abanye osopolitiki abasahlali esifundazweni. Ibuhlungu into eyenzeke kubantu bakithi ababekhala imihla namalanga ngemizi enethwayo, imizi yothayela, imigwaqo evuza amanzi imihla namalanga kanye nokuncola okugcwele isifundazwe. 

See Also

Uma uJesu ephendula omunye wabameli bamaJuda uthi, umakhelwane yilowo oseduze kwakho ngaleso sikhathi. waqhubeka wathi akubalulekile ukuthi ukuphi kodwa umakhelwane wakho ngulo muntu oseduze naye. Okusho ukuthi sifanelwe ukuthanda wonke umuntu esihlangana naye empilweni njengoba sizithanda thina. Ukuthanda umakhelwane kusho ukuthi kwamele umazi umakhelwane wakho, usize lapho ungasiza khona. Lento yokuthi kushone umakhelwane aze abolele endlini kodwa enomakhelwane ayiyinhle. 

Njengoba ngishilo ukuthi nami ngizinuka amakhwapha kuyimanje, ngifisa ukuthi nawe wenze okufanayo. Ukuthanda omakhelwane bethu akube yinto esiyibeka phambili kusukela manje. Kubalulekile futhi ukuthi omakhelwane bethu sibabonise uma kukhona lapho bephambuka khona. Ongoti bezokwakha nezemvelo bakhale ngokuncola ukuningi ethekwini namaphethelo. Bakhale ngokulahlwa kukadoti lapho kungamele uhlahlwe khona, okudale omkhulu umonakalo. Abantu abalahla udoti omakhelwane bethu futhi siyababona uma bewulahla kodwa asikhuzani. Lo monakalo osishiye sishaqekile awube yisifundo kithi sonke, isifundo sokuthanda omakhelwane bethu, ukwazana kanye nenhlanzeko. Kuyimanje kunabantu abangaziwa ukuthi bakuphi ngenxa yokungazani futhi ngenxa yokuthi asithandani singomakhelwane. 

Scroll To Top